събота, 21 март 2020 г.

Какви са временните мерки за държавна помощ


На 20 март 2020 г. в Официален вестник на ЕС е публикувано


Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19

Повод за публикуване на съобщението е епидемичният взрив от COVID-19, който доведе до тежка извънредна ситуация не само в областта на общественото здраве, но и до сериозно сътресение както за световната икономика и икономиката на Съюза, така и на отделните държави членки.

Повече от ясно е, че сами отделните държави членки не могат да се справят с икономическата криза. В момента от решаващо значение е държавите членки и институциите на ЕС  да дадат координиран икономически отговор с цел смекчаването на отрицателните последици за икономиката на ЕС.

Един от тези отговори е приемането на временна рамка за предоставяне на извънредна държавна помощ. Конкретните мерки са разписана в публикуваното съобщение.

ВРЕМЕННИ МЕРКИ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

 Помощ под формата на преки безвъзмездни средства, подлежащи на връщане авансови средства или данъчни предимства

Освен съществуващите възможности, основаващи се на член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, временната помощ с ограничен размер за предприятията, изправени пред внезапен недостиг или дори липса на ликвидност, могат да бъдат подходящо, необходимо и целенасочено решение при сегашните обстоятелства

Затова Комисията ще счита, че временните мерки  са съвместими с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, при условие че са изпълнени всички условия, както следва:

а) помощта не надхвърля 800 000 EUR на предприятие под формата на преки безвъзмездни средства, подлежащи на връщане авансови средства, данъчни предимства или предимства по отношение на плащанията; всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т.e. преди приспадането на данъци или други такси;

б) помощта е предоставена въз основа на схема с прогнозен бюджет;

в) помощта може да бъде предоставяна на предприятия, които не са в затруднение, и/или на предприятия, които не са били в затруднение към 31 декември 2019 г., но са изпитвали затруднения или са изпаднали в затруднение след това вследствие на епидемичния взрив от COVID-19;

г) помощта е предоставена не по-късно от 31 декември 2020 г.

д) помощта, предоставена на предприятия, преработващи и търгуващи със селскостопански продукти , е обвързана с условието да не бъде частично или изцяло прехвърлена на първичните производители и не е определена въз основа на цената или количеството на продуктите, закупени от първичните производители или пуснати на пазара от съответните предприятия.

За секторите на селското стопанство, рибарството и аквакултурите се прилагат следните специфични условия:

а) помощта не надхвърля 120 000 EUR на предприятие, извършващо дейност в сектора на рибарството и аквакултурите, или 100 000 EUR на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти ; всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, тоест преди облагането с данъци или други такси;

б) помощ за предприятия, извършващи дейност в първичното производство на селскостопански продукти не трябва да се фиксира на основата на цената или количеството продукти, пуснати на пазара;

в) помощ за предприятия, осъществяващи дейност в рибарството и аквакултурите, не засяга никоя от категориите помощ, посочени в член 1, параграф 1, букви от а) до к) от Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията;

г) помощ за предприятия, осъществяващи дейност в рибарството и аквакултурите, не засяга никоя от категориите помощ, посочени в член 1, параграф 1, букви от а) до к) от Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията 

д) прилагат се всички останали условия по изброени по-горе .

Помощ под формата на гаранции по заемите

За да се осигури достъп до ликвидност за предприятия, изправени пред внезапен недостиг, публичните гаранции по заемите за ограничен период от време могат да бъдат подходящо, необходимо и целенасочено решение при сегашните обстоятелства;

Комисията ще счита тази държавна помощ под формата на нови публични гаранции по заемите за съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, при условие че:

а) Гаранционните премии се определят на минимално равнище, както следва:


Вид получател
Марж за кредитен риск за заем със срок от една година
Марж за кредитен риск за заем със срок от 2—3 години
Марж за кредитен риск за заем със срок 4—6 години
МСП
25bps(базисни пункта)
50bps
100bps
Големи предприятия
50bps
100bps
200bpsб)Като алтернатива държавите членки могат да нотифицират схемите, като отчитат горната таблица като основа, но при които срокът, ценообразуването и покритието на гаранцията могат да бъдат модулирани (например по-ниска степен на покритие на гаранцията за компенсиране на по-дълъг срок);

в) Гаранцията се предоставя до най-късно 31 декември 2020 г;

г) За заеми със срок след 31 декември 2020 г. размерът а главницата на заема не надвишава;

i.два пъти повече от годишната стойност на заплатите на бенефициера (включително социални осигуровки, както и разходите за персонал, работещ на място в предприятията, но заведен официално на заплата към подизпълнителите) за 2019 г. или за последната налична година. За предприятия, създадени на или след 1 януари 2019 г., максималният размер на заема не трябва да надхвърля очакваната годишна стойност на заплатите за първите две години на дейност; или

ii. 25 % от общия оборот на бенефициера през 2019 г.;

iii. с подходяща обосновка и въз основа на самостоятелно сертифициране от бенефициера за собствените му нужди от ликвидност (22), размерът на заема може да бъде увеличен за покриване на нуждите от ликвидност от момента на предоставянето за следващите 18 месеца за МСП и за следващите 12 месеца за големите предприятия.

д) Заеми със срок до 31 декември 2020 г. размерът на главницата на заема може да бъде по-висок от този по точка 25, буква г) с подходяща обосновка и при условие че продължава да се гарантира пропорционалност на помощта;

е) Продължителността на гаранцията е ограничена до максимум шест години, а публичната гаранция не надхвърля:

i. 90 % от главницата на заема в случаите, когато загубите са понесени пропорционално и при същите условия от кредитната институция и от държавата; или

ii. 35 % от главницата на заема, когато загубите се приписват първоначално на държавата и едва след това на кредитните институции (т.е. гаранция за първа загуба); както и

iii. и в двата горепосочени случая, когато размерът на заема намалява с времето, например защото заемът започва да бъде възстановяван, гарантираният размер трябва пропорционално да намалее;

ж) Гаранцията може да се отнасят както за заемите за инвестиции, така и за тези за оборотен капитал;

з) Гаранцията може да бъде предоставена на предприятия, които не са били в затруднение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване) на 31 декември 2019 г.; Гаранцията може да бъде предоставена на предприятия, които не са в затруднение и/или на предприятия, които не са били в затруднение на 31 декември 2019 г., но които са били изправени или са били изпаднали в затруднение след това поради избухването на епидемичния взрив от COVID-19.

Помощ под формата на субсидиран лихвен процент за заеми

За да се осигури достъп до ликвидност за предприятия, изправени пред внезапен недостиг, субсидирани лихвени проценти за ограничен период от време могат да бъдат подходящо, необходимо и целенасочено решение при сегашните обстоятелства. За една и съща основна главница на заем размерът на помощта, предоставена съгласно раздели 3.2 и 3.3, не може да се кумулира;

Комисията ще счита държавна помощ под формата на безвъзмездна помощ за публични заеми за съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, при условие че са спазени следните условия:

а) Заемите могат да бъдат отпускани с намалени лихвени проценти, които са поне равни на базовия лихвен процент (1-годишен IBOR или еквивалентен лихвен процент, публикуван от Комисията ), приложим към 1 януари 2020 г., плюс маржовете за кредитен риск, както са определени в таблицата по-долу:

Вид получател
Марж за кредитен риск за заем със срок от една година
Марж за кредитен риск за заем със срок от 2—3 години
Марж за кредитен риск за заем със срок 4—6 години
МСП
25 bps
50 bps
100bps
Големи предприятия
50bps
100bps
200bpsКато алтернатива държавите членки могат да нотифицират схемите, като отчитат горната таблица като основа, но при които срокът, ценообразуването и покритието на гаранцията могат да бъдат модулирани (например по-ниска степен на покритие на гаранцията за компенсиране на по-дълъг срок);

в) Договорите за заем трябва да са подписани най-късно до 31 декември 2020 г. и да са ограничени до най-много 6 години;

г) За заеми с падеж след 31 декември 2020 г., размерът на заема не трябва да надвишава:

i. два пъти общата годишна стойност на годишните разходи на бенефициера за заплати (включително социални осигуровки, както и разходите за персонал, работещ в сградите на предприятието, но заведен официално на заплата към подизпълнителите) за 2019 г. и за последната година, за която са налични данни. За предприятия, създадени на или след 1 януари 2019 г., максималният размер на заема не трябва да надхвърля очакваната годишна стойност на заплатите за първите две години на дейност; или

ii. 25 % от целия оборот на бенефициера през 2019 г.;или

iii.при подходяща обосновка и въз основа на самостоятелно сертифициране от бенефициера за собствените му нуждите от ликвидност размерът на заема може да бъде увеличен, за да покрие нуждите от ликвидност от момента на отпускането за следващите 18 месеца за МСП и за следващите 12 месеца за големите предприятия.

д)За заеми със срок до 31 декември 2020 г. размерът на главницата на заема може да бъде по-висок от този по точка 27, буква г) с подходяща обосновка и при условие че продължава да се гарантира пропорционалност на помощта;

е) Заемът може да се отнася както за инвестициите, така и за нуждите от оборотен капитал;

ж) Заемът може да бъде отпуснат на предприятия, които не са били в затруднение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване (28)) към 31 декември 2019 г.; Гаранцията може да бъде предоставена на предприятия, които не са в затруднение и/или на предприятия, които не са били в затруднение на 31 декември 2019 г., но които са били изправени или са били изпаднали в затруднение след това поради избухването на епидемичния взрив от COVID-19.

Помощ под формата на гаранции и заеми, отпускани чрез кредитни институции или други финансови институции

Помощ под формата на публични гаранции и намалени лихвени проценти съгласно раздел 3.2 и раздел 3.3 от съобщението могат да бъдат предоставени на предприятията, изправени пред внезапен недостиг на ликвидност, пряко или чрез кредитни институции и други финансови институции като финансовите посредници. В последния случай трябва да се спазват условията, посочени по-долу.

При всички случаи е целесъобразно да се въведат някои предпазни мерки във връзка с възможната непряка помощ в полза на кредитни институции или други финансови институции, за да се ограничат излишните нарушения на конкуренцията.

Кредитните институции или другите финансови институции следва във възможно най-голяма степен да предават на крайните бенефициери предимствата, извлечени от публичните гаранции или субсидираните лихви по заеми. Финансовият посредник трябва да е в състояние да докаже, че използва механизъм, който гарантира, че предимствата са прехвърлени във възможно най-голяма степен на крайните бенефициери под формата на по-големи обеми финансиране, портфейли с по-голяма степен на риск, по-ниски изисквания за обезпечение, по-ниски гаранционни премии или по-ниски лихви. При наличие на правно задължение да бъде удължен падежът на съществуващи заеми за МСП, не може да се начислява гаранционна такса.

Застраховане на краткосрочни експортни кредити

В Съобщението на Комисията относно застраховането на краткосрочни експортни кредити (STEC) се посочва, че продаваемите рискове не могат да бъдат покривани чрез застраховане на експортни кредити с подкрепата на държавите членки . Вследствие на настоящия епидемичен взрив не може да се изключи възможността в някои държави временно да се предлага покритие за продаваемите рискове.

В този контекст държавите членки могат да докажат липсата на пазар, като предоставят доказателства за липсата на покритие за риска на частния застрахователен пазар. Използването на дерогацията за непродаваемите рискове, предвидена в точка 18, буква г) от STEC, ще се счита оправдано при всички случаи, ако

а)голям международен частен експортно-кредитен застраховател и национален кредитен застраховател представят доказателства за липсата на такова покритие; или

б) поне четирима добре установени износители в държавите членки представят доказателства за отказ от покритие от страна на застрахователи за конкретни операции.

НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ

Държавите членки трябва да публикуват съответната информация за всяка индивидуална помощ, отпусната съгласно настоящото съобщение, на подробния уебсайт за държавните помощи в срок от 12 месеца от момента на предоставянето ѝ.

Държавите членки трябва да представят годишни доклади на Комисията 

До 31 декември 2020 г. държавите членки трябва да предоставят на Комисията списък с въведените мерки въз основа на одобрени по настоящото съобщение схеми

И накрая Комисията счита, че в тясно сътрудничество със засегнатите държави членки ще се гарантира бързото приемане на решения след ясно и пълно уведомяване за предприетите временн мерки от страна на държавите членки.

 Държавите членки следва да съобщят на Комисията за своите намерения и да я уведомят възможно най-рано и изчерпателно за плановете си да въведат такива мерки. Комисията ще предостави насоки и помощ на държавите членки в този процес.

Няма коментари:

Публикуване на коментар