събота, 22 октомври 2011 г.

Цифрови технологии: ЕК ще инвестира 9,2 милиарда евро в развитието на цифровите мрежи и услуги

Европейската комисия предвижда да се инвестират 9,2 милиарда евро от 2014 до 2020 г.  в пан-европейски проекти, които да осигурят  на гражданите и бизнеса на Европа достъп до високоскоростни широколентови мрежи и услуги, които се предлагат чрез тях. Финансирането, което е част от пакета Connecting Europe Facility (CEF) ще допълва частните инвестиции и публичните средства на местно, регионално и национално ниво и структурните или кохезионни фондове на ЕС. Най-малко 7 млрд. евро са предвидени за инвестиции в инфраструктура за високоскоростен широколентов достъп. Комисията счита, че тези средства, могат да мобилизират общо между € 50 и 100 милиарда  публични и частни инвестиции, което представлява значителен дял от необходимите общо около € 270 млрд. инвестиции за изпълнение на заложените цели за широколентов достъп в Програмата за цифрови технологии. Останалите средства са предвидени за подпомагане изграждането на обществени цифрова инфраструктура и услуги като електронни здравни досиета, електронна идентификация и електронни обществени поръчки. Предложената финансова подкрепа се допълва и от предложение за  нови насоки за транс европейски телекомуникационни мрежи и услуги.
Насоките установяват  нови цели, приоритети, проекти от общ интерес и критериите за идентифициране на бъдещи  проекти от общ интерес.

Средства за широколентова инфраструктура
Предвиденото финансиране от CEF в проекти за изграждане на широколентова инфраструктура се очаква да привлече и други частни и обществени инвестиции, благодарение на създаденото доверие и намаляване на рисковите профили на проектите. Така ще се привлекат и инвеститори от капиталовия пазар;  Комисията и международните финансови институции като Европейската инвестиционна банка ще поемат част от риска и ще подобрят кредитния рейтинг на проекта.
Проектите могат да бъдат предложени от установените вече на пазара телекомуникационни оператори, както и от нови играчи от секторите водоснабдяване, канализация, комунални услуги за предоставяне на електроенергия, съвместни проекти за инвестиции или строителни фирми. Много проекти могат да включват заедно  няколко от тези инвеститори. Комисията също така очаква публичните власти да се присъединят към проекти като част от публично-частни партньорства.
Целта е да се подкрепят инвестиции в очевидно по-малко атрактивните проекти за инфраструктура за широколентов интернет, особено тези в извън градските и гъсто населени райони. Особено тези с население под 100 на квадратен километър.

Достъпът до финансиране от CEF  ще ускори инвестициите, а така  също ще  окаже конкурентен натиск върху телекомуникационните компании да инвестират в техните собствени мрежи. CEF също така ще осигури финансиране за техническа помощ или хоризонтална подкрепа, като например картографиране на съществуващите и бъдещите широколентови мрежи.

Финансиране на  инфраструктура за цифрови услуги
Проектите за инфраструктури за цифрови услуги, които ще се финансират,  ще се селектират въз основа на постъпили предложения от следните области:
 • транс-Европейски високоскоростни  backbone връзки за публичната администрация
 • предоставяне на транс-гранични цифрови услуги – електронно правителство и електронни здравни услуги;
 • улесняване достъпа до публична информация и предоставяне на многоезични услуги;
 • пан-Европейска система за  удостоверяване  автентичността на електронната идентификация за самоличност (authentification of electronic identification (eID)), така че гражданите и предприятията да имат възможност да получават достъп до цифрови услуги, в която и да е държава-членка; 
 • електронни обществени поръчки; 
 • създаване на облекчена административна  процедура за стартиране на бизнес от една  държава-членка в друга
 • осъществяване на сътрудничество за изземване на определени незаконни съдържания  (например детска порнография) от интернет;
 • координиран отговор на кибер заплахи;
 • услуги,  позволяващи достъп до европейското културно наследство (Europeana);
 • внедряване на решения за информационни и комуникационни технологии за интелигентни енергийни мрежи и за предоставяне на интелигентни енергийни услуги. 
Проектите ще бъдат оценявани въз основа на тяхната способност да допринасят за изграждане на единния цифров пазар на ЕС. Те ще бъдат финансирани главно чрез грантове. Средствата ще бъдат използвани за насърчаване на пан-европейската оперативна съвместимост и ще покриват  разходите за свързване на съществуващите инфраструктури, които често са национални, за да се гарантира създаването на обща европейска цифрова инфраструктура. Конкретните суми, необходими  за  финансирането на  широколентов достъп и услугата за цифрова инфраструктура за всяка година, ще бъдат посочвани  в годишните работни програми. 
Повече информация ТУК

  Няма коментари:

  Публикуване на коментар