вторник, 4 октомври 2011 г.

Антитръст: Кога и защо Европейската комисия извършва проверки в офисите на компаниите

През изминалата седмица Европейската комисия извърши мащабни внезапни проверки в помещенията на компании, работещи в сектора на природния газ основно в държави-членки от Централна и Източна Европа. Комисията извърши проверките защото има опасения, че засегнатите компании може да нарушават антитръстовите правила – член 101 и 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) (считано от 1 декември 2009 г., членовете 81 и 82 от Договора за ЕО станаха съответно членове 101 и 102 от ДФЕС. Разпоредбите в двата договора са идентични).
Провеждането на инспекции в офиси на предприятия е обичайна и рутинна практика при съмнения за прилагани антиконкурентни практики на пазара.
Настоящите проверки за първи път засегнаха и предприятия от газовия сектор в България.
От цялостното отразяване на действията на Комисията на територията на България и поведението на предприятията, ясно може да се каже, че в България все още не се познават добре правомощията й при антитръстови разследвания.
Все пак, не е лошо от време на време да си припомняме какви са правата и задълженията на България като държава-членка в областта на защитата на правилата за конкуренция, и на българските компании, които могат да станат обект на инспекции от страна на Европейската комисия.
България от 2007 г. е равноправен член на Европейския съюз. Една от водещите политики на съюза е изграждането на единен вътрешен пазар и защита на ефективната конкуренцията на пазара.
Членовете 101 и 102 от ДФЕС забраняват съответно прилагането на споразумения, ограничаващи конкуренцията на пазара и злоупотребата с господстващо положение на пазара.
С цел ефективно прилагане на антитрьстовите правила, Комисията разполага с правомощията, предвидени в Регламент 1/2003 г. на Съвета. Разпоредбите на регламента директно са приложим във всяка държава-членка.
Регламентът гарантира следните правомощия на Комисията:

  • Да изисква информация от предприятията
В съответствие с Регламента Комисията разполага с правомощия по отношение на цялата теритнория на ЕС да изисква предоставяне на информацията, необходима за разкриване на всички споразумения, решения или съгласувани практики, забранени от член 101 от, или всички злоупотреби с господстващо положение, забранени от член 102 от ДФЕС. Когато изпълняват решение на Комисията, предприятията не могат да бъдат принуждавани да признаят, че са извършили нарушение, но във всеки случай те са длъжни да отговорят на фактически въпроси и да предоставят документи, дори ако тази информация може да бъде използвана за установяване по отношение на тях или на друго предприятие наличието на нарушение.

Правомощието на Комисията да извършва инспекции е най – важния инструмент, чрез който тя ефективно може да доказва антитръстови нарушения, затова тя има правомощията да извършва проверки в помещения на предприятията.

Член 20
Правомощия на Комисията за извършване на проверки
1. За да изпълни задълженията, възложени ѝ с настоящия регламент, Комисията може да извършва всички необходими проверки на предприятия или на сдружения на предприятия.
2. Длъжностните лица и другите придружаващи лица, упълномощени от Комисията да извършат проверка, разполагат с правомощията:
а) да влизат във всички помещения, имоти и транспортни средства на предприятия и на сдружения на предприятия;
б) да проверяват книгите и другите документи, свързани със стопанската дейност, независимо от носителя, на който се съхраняват;
в) да вземат или получават под всякаква форма копия или извлечения от тези книги или документи;
г) да запечатват всички бизнес помещения, книги или документи за срока и в степента, необходими за проверката;
д) да искат от който и да е представител или член на персонала на предприятието или на сдружението на предприятия обяснения по факти или документи, свързани с предмета и целта на проверката, и да записват отговорите.
3. Длъжностните лица и другите придружаващи лица, упълномощени от Комисията да извършат проверка, упражняват своите правомощия след представяне на писмено пълномощно, в което конкретно се посочва предметът и целта на проверката и санкциите, предвидени в член 23, в случай че представянето на изисканите книги или други документи, свързани със стопанската дейност, е непълно или когато отговорите на въпросите, поставени съгласно параграф 2 от настоящия член, са неточни или подвеждащи. В разумен срок преди извършване на проверката Комисията уведомява за проверката органа по конкуренция на държавата-членка, на чиято територия ще се извърши тя.
4. Предприятията и сдруженията на предприятия са длъжни да се подчинят на проверките, разпоредени с решение на Комисията. В решението се посочват предметът и целта на проверката, насрочва се дата, на която тя ще започне, и се посочват санкциите, предвидени в членове 23 и 24, и правото на обжалване на решението пред Съда на Европейските общности. Комисията взема такива решения след допитване до органа по конкуренция на държавата-членка, на чиято територия ще се извърши проверката.
5. Длъжностните лица, както и лицата, упълномощени или назначени от органа по конкуренция на държавата-членка, на чиято територия ще се извърши проверката, по искане на този орган или на Комисията, активно подпомагат длъжностните лица и другите придружаващи лица, упълномощени от Комисията. За тази цел на тях се предоставят правомощията, посочени в параграф 2.
6. Когато длъжностните лица и другите придружаващи лица, упълномощени от Комисията, установят, че предприятие се противопоставя на проверка, разпоредена по реда на настоящия член, съответната държава-членка им осигурява необходимото съдействие, като иска, когато е необходимо, съдействие от полицията или от равностоен правоохранителен орган, с което да им се даде възможност да извършат тяхната проверка.

Ако Европейската комисия има първоначални съмнения (от конкретни жалби или собствени проучвания), че определени компании нарушават правилата за конкуренция, обичайната й практика е да  извършва инспекции в офисите им. Целта е да прегледа документите на предприятията или сдружения от предприятия, да снеме устни обяснения от представители на предприятието, да направи копия на интересуващите я документи, включително да прегледа и цялата електронна кореспонденция и информацията съхраняване на електронни носители и т.н.
Извършването на внезапни проверки е само първи етап от едно антитръстово производство и означава, че Комисията има съмнения за прилагане на антиконкурентни практики на съответния пазар. Фактът, че Комисията извършва такива инспекции, не означава, че компаниите са виновни за анти-конкурентно поведение, нито пък предрешава изхода на самото разследване. След като прегледа събраните при инспекцията документи и ако намери доказателства за антиконкурентно поведение от страна на проверената компания, едва тогава тя започва истинското антитръстово производство, което може да завърши с налагане на санкции или с поемане на ангажименти от страна на предприятията, нарушили правилата. В този случай ЕК гарантира правото на предприятията на защита и изслушване преди да вземе окончателното решение.

Какво е важно да знаят предприятията, ако в ранна утрин бъдат посетени от представители на Европейската комисия, чиято цел е инспекция за установяване на антитръстово нарушение, те трябва да оказват пълно съдействие и да предоставят пълен достъп до помещенията и документите на компанията.

В противен случай:
Първо: Ако предприятия или сдружение от предприятия откажат да се подчинят на проверка, разпоредена с решение на ЕК в съответствие с член 20, ал. 4 от регламент 1/2003 г. на Съвета, за да бъдат принудени да се подчинят, те подлежат на периодична санкция на ден, която се изчислява в размер не повече от 5 % от среднодневния оборот за предходната година и се прилага от датата определена в решението за проверка.

Второ: Ако предприятия или сдружение от предприятия
а) предоставят неточна или подвеждаща информация в отговор на искането, отправено по реда на член 17 или член 18, параграф 2;
б) в отговор на искане, отправено с решение, прието по реда на член 17 или член 18, параграф 3, те предоставят неточна, непълна или подвеждаща информация или не предоставят информация в определения срок;
в) представят изисканите книги или друга документация, свързана със стопанската дейност, в непълен вид по време на проверки по член 20 или отказват да се подчинят на проверки, разпоредени с решение, прието по реда на член 20, параграф 4;
г) в отговор на въпрос, зададен в съответствие с член 20, параграф 2, буква д):
— дават неточен или подвеждащ отговор,
— в срока, определен от Комисията, не поправят неточен, непълен или подвеждащ отговор, даден от член на персонала, или
— не дават или отказват изчерпателен отговор по обстоятелства, свързани с предмета и целта на проверката, разпоредена с решение, прието по реда на член 20, параграф 4;
д) печатите, поставени в съответствие с член 20, параграф 2, буква г) от длъжностни лица или други придружаващи лица, упълномощени от Комисията, са увредени.

В тези случаи на предприятията и сдруженията от предприятия с решение ЕК може да наложи санкции в размер до 1% от общия размер на оборота от предходната стопанска година.
ЕК има вече утвърдена практика за подобни нарушения, която е потвърдена и от Общия съд на ЕС. За повреден печат, поставен по време на инспекция от ЕК на Е.ОN беше наложена санкция от 38 милиона евро. Също има висящо производство срещу френската група Suez Environnement за евентуално нарушаване целостта на печат и срещу енергийни компании в Чехия.


Няма коментари:

Публикуване на коментар