сряда, 19 октомври 2011 г.

Европейската комисия представи план за финансиране развитието на европейските мрежи “Connecting Europe Facility”

Днес Европейската комисия представи план, съгласно който тя ще финансира инвестиции в размер на 50 млрд. EUR за подобряване на европейските транспортни, енергийни и цифрови мрежи.
Механизмът за свързване на Европа ще финансира проекти, запълващи липсващите звена в енергийните, транспортните и телекомуникационните артерии на Европа. Финансирането на енергийни мрежи ще способства за интегрирането на вътрешния енергиен пазар, ще намали енергийната зависимост на ЕС и ще подобри сигурността на доставките. В помощ на финансирането на Механизма за свързване на Европа Европейската комисия прие и условията на инициативата за облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“, която ще бъде един от няколко инструмента за поделяне на риска, върху които механизмът ще се опира за привличане на частни средства в проектите. Пилотната фаза ще започне още през следващата година.
Като набляга върху интелигентни, устойчиви и напълно взаимосвързани транспортни, енергийни и цифрови мрежи, Механизмът за свързване на Европа ще спомогне за окончателното оформяне на единния европейски пазар
За първи път Комисията предлага единен инструмент за финансиране на три мрежови сектора, като остава вярна на ангажимента си да създава полезни взаимодействия и да опростява правилата.

Сектор транспорт

По Механизма за свързване на Европа ще бъдат инвестирани 31,7 млрд. EUR за подобряване на транспортната инфраструктура на Европа, за изграждане на липсващите връзки и премахване на затрудненията. Това включва 10 млрд. EUR, заделени в Кохезионния фонд за транспортни проекти в държавите, участващи в политиката за сближаване, като останалите 21,7 млрд. EUR са на разположение за всички държави-членки за инвестиции в транспортната инфраструктура. Целта е да се подобрят връзките между различните части на ЕС, да се улесни взаимният обмен на стоки и хора между отделните страни.
Чрез насърчаването на видовете транспорт, които замърсяват по-малко околната среда, Механизмът за свързване на Европа ще направи транспортната  система по-устойчива. Той също така ще предостави повече избор на потребителите по отношение на начина им на пътуване.
Транспортните системи в Европа по традиция са се развивали по национални оси. ЕС играе ключова роля в координирането на държавите-членки при планиране, управление и финансиране на трансгранични проекти. Добре работещата мрежа е от основно значение за функционирането на единния пазар и ще окаже положително въздействие на конкурентоспособността. Комисията предложи да бъдат създадени коридори, обхващащи най-важните трансгранични проекти.
Според оценките до 2020 г. ще бъдат необходими 500 млрд. EUR за реализиране на истинска европейска мрежа, включително 250 млрд. EUR за премахване на затрудненията и попълване на липсващите връзки в основната мрежа.

Сектор енергетика

Енергийният сектор може да разчита на 9,1 млрд. EUR инвестиции в трансевропейска инфраструктура, което ще спомогне за осъществяването на целите за енергетиката и изменението на климата на стратегията „Европа 2020“. Механизмът за свързване на Европа също така ще помогне да се премахнат финансовите пропуски и затрудненията в мрежата. Вътрешният пазар на енергия ще бъде допълнително развит чрез по-добри взаимовръзки, което ще доведе до сигурност на доставките и до възможност възобновяемата енергия да се транспортира в ЕС по ефективен от гледна точка на разходите начин. Както гражданите, така и предприятията трябва да могат да разчитат по всяко време на непрекъснати доставки на енергия на приемливи цени. Парите от механизма за свързване на Европа ще служат за мобилизиране на повече финансиране от страна на други частни и публични инвеститори.

Сектор телекомуникаци и ИКТ

Механизмът за свързване на Европа предвижда почти 9,2 млрд. EUR в подкрепа на инвестициите в скоростни и високоскоростни широколентови мрежи и общоевропейски цифрови услуги.
Финансирането на механизма ще предизвика набиране на други частни и публични средства, като повиши доверието към инфраструктурните проекти и понижи рисковите им профили. Съгласно умерените прогнози Комисията счита, че финансирането на мрежовата инфраструктура може да стимулира инвестиции на стойност повече от 50 млрд. EUR. В Програмата относно цифровите технологии в Европа за 2020 г. се определят цели за широколентов достъп за всички със скорост най-малко 30 Mbps, като поне 50 % от домакинствата ще разполагат с достъп със скорост над 100 Mbps.
По отношение на цифровите услуги средствата ще се използват за безвъзмездни помощи за инфраструктура, необходима за въвеждане на електронна идентификация, електронно възлагане на обществени поръчки, електронни записи в здравеопазването, европейската цифрова библиотека Europeana, електронно правосъдие и свързани с митниците услуги. Средствата ще се използват за осигуряване на оперативна съвместимост и посрещане на разходите по стартиране на инфраструктурата на европейско равнище, свързвайки инфраструктурите на държавите-членки.

Повече информация за инициативата от пресконференцията на Жозе Барозу - председател на ЕК и комисар Оли Рен

Няма коментари:

Публикуване на коментар