понеделник, 17 октомври 2011 г.

Антитръст: Комисията реформира антитръстовите процедури и разширява ролята на служителя по изслушването

Днес Европейската комисия прие пакет от мерки, които имат за цел да увеличат взаимодействието със страните по антитръстовите производства, да укрепят механизмите за защита на техните процесуални права. Мерките ще повишат прозрачността и безпристрастността при производствата, свързани с прилагането на правилата за конкуренция. Те дават на страните по тези производства ясна представа за прилаганата процедура на различните етапи от антитръстовото разследване и увеличават възможността им да взаимодействат със службите на Комисията. При спор относно гарантиране на процесуалните права страните могат да отнесат въпроса до служителя по изслушването за дела по конкуренция, който ще има засилена роля по време на антитръстовите производства.
В Известието за най-добрите практики се въвеждат редица новости в сравнение с предходния проект, представен през 2010 г., който е усъвършенстван след обществена консултация и при отчитане на натрупания практически опит:
Така например новите моменти са:
•в твърдението за извършено нарушение (Statement of Objections) страните ще бъдат информирани за основните факти и критерии, които ще са от значение при определяне на евентуалните санкции.
•срещите относно хода на производството ще обхващат вече и делата за картели, а жалбоподателите ще участват в тях при конкретни обстоятелства;
•подобрява се достъпът на жалбоподателите и трети страни до ключови данни от икономическите изследвания преди да бъде изпратено твърдението за извършено нарушение;
•решенията за отхвърляне на жалби ще се публикуват в пълния им текст или под формата на резюме.
2. В пакета от мерки е преразгледан също така мандатът на служителя по изслушването, като неговата роля се засилва и разширява. Служителят по изслушването е независим от службите, отговарящи за делото, и играе централна роля в качеството си на „гарант“ на процесуалните права в производства по прилагане правилата на конкуренция. По-конкретно, новият мандат му позволява да се намесва по време на фазата на разследване при антитръстови производства и при някои производства по сливания.
3. Най-добрите практики, свързани с представянето на икономически данни, също са доразвити в пакета от мерки.
Окончателният пакет документи включва:

Известие за най-добри практики при антитръстови производства
В известието се съдържат насоки за най-добрите практики, чиято цел е да се гарантира, че страните са информирани по-добре за хода на делото през цялата продължителност на производството. В него се предвижда също засилено взаимодействие между службите на Комисията и заинтересованите страни още от началото на производството. От 2010 г. бяха въведени следните практики:
•по-ранно откриване на официалното производство;
•организиране на срещи относно хода на делото в ключови моменти от производството;
•разкриване на ключови данни още във фазата на разследване;
•публично оповестяване на откриването и прекратяването на производство и на изпращането на твърдението за извършено на нарушение;
•насоки за това как на практика се използва процедурата за поемане на ангажимент.

Преразглеждане на мандата на служителя по изслушването
Преразгледаният мандат засилва ролята на служителя по изслушването в качеството му „гарант“ на процесуалните права.  Най-важният момент е, че служителят по изслушването придобива нови функции във фазата на разследването:
•той отговаря за решаването на въпросите, свързани с поверителността на кореспонденцията между предприятията и техните външни адвокати (принципът за поверителност на отношенията между адвокати и клиенти);
•той се намесва, когато дадено предприятие счита, че не е било информирано относно своя процесуален статут;
•страните ще могат също да го сезират, ако смятат, че не трябва да бъдат задължавани да отговорят на въпроси, които биха могли да ги принудят да признаят нарушение;
•той ще се намесва в спорове относно удължаването на крайните срокове за отговор на искания за предоставяне на информация съгласно член 18, параграф 3 от Антитръстовия Регламент № 1/2003.
Други важни промени:
•засилване на ролята на служителя по изслушването в подготовката и провеждането на устното изслушване;
•изготвяне на доклади относно ефективното упражняване на процесуалните права в производствата, включително във фазата на разследване;
•с новия мандат страните изрично са оправомощени да отнасят въпроси до служителя по изслушването при процедури за поемане на ангажименти, свързани с антитръстови дела.

Най-добри практики свързани с предоставянето на икономически доказателства
Поради растящото значение на икономическите анализи при сложни дела Комисията често изисква съществени икономически данни, а страните често представят аргументи, основани на сложни икономически теории или предоставят емпирични анализи.
С цел да бъде рационализирано предоставянето и оценката на тези доказателствени материали в „Най-добрите практики“ се излагат критериите, на които следва да отговарят икономическите и иконометричните анализи, и се обяснява по какъв начин те ще бъдат разглеждани.
След консултациите са добавени изисквания, като:
  • солидни, но несъвършени икономически доказателства, които не отговарят на стандарта, установен в най-добрите практики не следва да се отхвърлят, ако алтернативата е да се разчита на други икономически доказателства, които не са предмет на подобни стандарти;
  • страните трябва да се консултират с Комисията възможно най-рано в процеса на разследването, за да обсъдят най-подходящата методология, която ще се прилага;
  • включени са и по-конкретни насоки за доказателствата свързани с проучвания на потребителското търсене, за да се гарантира, че те отговарят на определени минимални стандарти.
Повече информация:

Няма коментари:

Публикуване на коментар