петък, 14 октомври 2011 г.

Европа трябва да възвърне конкурентоспособността си

Европейската икономика трябва да се върне към пътя на растежа. Това изисква съгласувана и координирана индустриална политика от държавите-членки. Това е основното послание отправено днес в съобщение от Комисията. Съобщението представя нова годишна инициатива, която прави преглед на  конкурентоспособността на държавите-членки. То е придружено от доклад за "Конкурентоспособността на държавите-членки политики и изпълнение 2011" и "Европейски доклад за конкурентоспособност 2011".
Съобщението и докладите, дават представа за индустриалната конкурентоспособност в държавите-членки на ЕС в областите: иновативна индустрия, на устойчиво развита промишленост, бизнес средата и политика за МСП. Сред държавите-членки се наблюдават съществени различия: средната производителност на труда в сферата на производството варира от почти 125 % брутна добавена стойност на заето лице в Ирландия до под 20 % — в България.


Делът на иновативните предприятия варира от 80 % в Германия до 25 % в Латвия. По отношение на предоставянето на благоприятни условия за развитие на бизнес Финландия се нарежда на първа позиция, а Италия — на последна. На този фон с представеното днес съобщение държавите-членки се насърчават бързо да приложат политики за постигане на конкурентни нива, които да са съвместими с участието в еврозоната и вътрешния пазар.
Това изисква от държавите-членки ясни и координирани политики в сферите на промишлеността и МСП. За тази цел Комисията е готова да насърчава и наблюдава структурните подобрения, тъй като е налице спешна нужда от възстановяване на растежа на европейската икономика.

Към България са отправени следните препоръки:
България трябва да предприеме важни структурни реформи, за да повиши своята конкурентоспособност, като например: намаляване на бюрокрацията, на различни нива на държавната и местната власти, насърчаване на иновациите с оглед на повишаване на производителността, подобряване на енергийната ефективност във всички сектори на икономика и развитие на транспортната инфраструктура. В краткосрочен план, усвояване на структурните фондове, което е от решаващо значение  за подкрепата на предприятията, остава драматично ниска. Следователно, това е спешно, за да се осигури правилното механизъм за управление и контрол на фондовете.
Има все още слабо сътрудничество и координация между изследователските институции и бизнеса. Процесът на признаване  на патентите е доста бавен, същото важи и за изпълнението на мерките, които са част от съществуващите иновации и R & D програми.
България трябва да подобри административния си капацитет и опрости съществуващите правила и процедури, за да ускори усвояването на средствата във всички сектори.
В краткосрочен план, прекомерните лихвени проценти, които се изискват при обезпечение от правителството и при просрочени задължения остават значителна тежест за бизнеса.

Няма коментари:

Публикуване на коментар