понеделник, 24 октомври 2011 г.

Икономическа политика: Основни приоритети на европейската икономическа политика

На 23 октомври се проведе заседание на Европейския съвет, на което се отчете, че наред с  преодоляването на последствията от финансовата криза, изключително важно е да се активизират усилията за осигуряване на устойчив растеж, съпроводен със създаване на работни места. Това може да стане с предприемане на решителни действия за укрепване на икономиката. Основното послание след срещата към държавите-членки е те да ускорят структурните реформи в съответствие с препоръките, отправени в контекста на европейския семестър.
В тази връзка Европейският съвет определя редица приоритети, които следва да бъдат бързо придвижени поради значителното им въздействие върху работните места и растежа в краткосрочен до средносрочен план.

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
1. Основни приоритети на вътрешната икономическа политика:
          ·  Единният пазар се определя  за ключов приоритет, който ще осигури растеж и заетост. В тази връзка следва  да се  положат необходимите усилия, за да се осигури до края на 2012 г. споразумение по 12-те приоритетни предложения, заложени в Акта за единния пазар. Държавите-членки следва да приключат въвеждането в националните си законодателства Директивата за услугите до края на тази година и да осигурят пълноценното функциониране на единичните звена за контакт, както и предоставянето на пълна информация на икономическите оператори за новите възможности, които предлага директивата. Комисията ще докладва по този въпрос до края на 2011 г.
· Европейският съвет приканва Комисията да представи в кратък срок пътната карта относно завършването на цифровия единен пазар до 2015 г., като отдава приоритет на предложенията за стимулиране на напълно интегриран цифров единен пазар чрез улесняване на електронната търговия и трансграничното използване на услуги онлайн. Особено внимание следва да се обърне на покритието с широколентови достъп до интернет, улесняване на сигурна електронна идентификация и удостоверяване и модернизиране на европейския режим на авторските права. Европейският съвет настоява за бързо постигане на споразумение по програмата за политика в областта на радиочестотния спектър.
· Намаляване на административната тежест по отношение на годишните счетоводни отчети, дружественото право, данъчното облагане и митническите въпроси, за да бъде постигната целта за 25‑процентно намаление до 2012 г. Европейският съвет призовава за бързо приемане на предложенията за опростяване, поставени за разглеждане от Съвета и Парламента. Комисията се приканва да продължи да насочва усилията си за намаляване на цялостната регулаторна тежест, по-конкретно за МСП, включително като предложи конкретни методи на работа в контекста на програмата за интелигентно регулиране. Европейският съвет ще разгледа отново тези въпроси на заседанието си през декември 2011 г.
· Държавите-членки следва да направят необходимото конкретните за всяка държава препоръки да бъдат изцяло взети предвид в националните решения относно бюджетната политика и структурните реформи предвид изключителното им значение за осигуряване на устойчиви публични финанси и създаване на работни места и растеж.  За тази цел Европейският съвет призовава Съвета, съвместно с Комисията, да предприеме мерки, за да се гарантира, че всички действия на равнището на Европейския съюз са изцяло в подкрепа на икономическия растеж и създаването на работни места. 
2.Енергетиката, включително енергийната ефективност, както и научните изследвания и иновациите, са ключови области за стимулиране на растежа. На заседанията си съответно през декември 2011 г. и март 2012 г. Европейският съвет ще проследи постигнатия в тези области напредък, като има предвид зададените през февруари 2011 г. конкретни насоки. Европейският съвет настоява за незабавно прилагане на мерките, които ще окажат пряко въздействие върху растежа.
3. Оптимизиране  използването на наличните ресурси, по-конкретно в държавите, които изпълняват програми за адаптиране. Европейският съвет призовава преди края на годината да бъдат приети предложенията за временно увеличаване на нивата на съфинансиране за фондовете на ЕС, което да бъде съпроводено от целево насочване на тези фондове към растежа, конкурентоспособността и заетостта. ЕИБ се приканва да разгледа в тясно сътрудничество с Комисията възможностите за по-нататъшен принос за увеличаване на инвестициите в Европа, включително за държавите, изпълняващи програма за адаптиране. 
4. Стратегията „Европа 2020“ продължава да бъде водеща за Съюза и държавите-членки в действията им за насърчаване на провеждането на структурни реформи, стимулиращи растежа; европейският семестър ще спомогне да се осигури и занапред правилно координирано провеждане на тези реформи; а пактът „Евро плюс“ ще доведе до ново качество в координирането на икономическите политики между участващите държави-членки. Договореният през миналия месец пакет от шест законодателни акта относно икономическото управление ще предостави възможност за много по-висока степен на наблюдение и координация, необходима, за да се гарантира устойчивост на публичните финанси и да се избегне натрупването на прекомерни дисбаланси.  Европейският съвет изтъква решимостта си да изпълнява тази нова рамка, за да се осигури нейното цялостно и ефективно прилагане. Комисията ще засили ролята си в рамките на Комисията и на компетентния комисар с оглед на по-строго наблюдение и допълнително прилагане.
5. Следващият европейски семестър следва да отчете изцяло натрупания в миналото опит. Комисията ще представи още през декември 2011 г. годишния обзор на растежа, което ще даде възможност на Съвета да подготви в детайли пролетното заседание на Европейския съвет през 2012 г. Държавните и правителствените ръководители ще разгледат отново някои въпроси от пакта „Евро плюс“ през декември 2011 г.; освен това ще им бъде предоставена информация относно постигнатия напредък в рамките на структурираните обсъждания по въпросите, свързани с координирането на данъчната политика.  Продължава законодателната работа по предложенията на Комисията относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. 
 6. Засилването на финансовото регулиране остава основен приоритет на равнище ЕС и на глобално равнище. Европейският съвет приветства постигнатото съгласие във връзка с късите продажби и настоява за бързото приемане на други важни законодателни предложения като предложенията относно извънборсовите деривати и схемите за гарантиране на депозитите, които да бъдат приети до края на тази година, и предложенията относно капиталовите изисквания, които да бъдат приети до лятото на 2012 г. Европейският съвет приветства предложенията относно пазарите на финансови инструменти и пазарните злоупотреби и очаква предложенията, които Комисията ще направи относно агенциите за кредитен рейтинг и относно управлението на кризи и преструктурирането в банковия сектор.
Очаква се Съветът да приключи работата относно мерките за банковия сектор на заседанието си на 26 октомври. Тези мерки ще бъдат съществена част от един по-обширен пакет, чиито други елементи ще бъдат договорени на срещата на високо равнище на държавите от еврозоната на 26 октомври.
 7. Европейският съвет отбелязва и необходимостта от съгласуваност между действията на еврозоната и Европейския съюз, при пълно зачитане на интегритета на Европейския съюз като цяло и функционирането му с 27 държави-членки. Във връзка с това Европейската комисия трябва да осигурява спазването от всички 27 държави-членки на законодателството на ЕС, включително законодателството в областта на вътрешния пазар, както и да гарантира равнопоставени условия между всички държави-членки, включително държавите извън еврозоната. Председателят на срещата на високо равнище на държавите от еврозоната ще бъде определен от държавните и правителствените ръководители от еврозоната по същото време, по което Европейският съвет избира своя председател, и за същия мандат. До следващия такъв избор срещите на високо равнище на държавите от еврозоната ще се председателстват от настоящия председател на Европейския съвет. Председателят на срещата на високо равнище на държавите от еврозоната ще информира подробно държавите-членки извън еврозоната за подготовката и резултатите от тези срещи.  Европейският съвет отбелязва намерението на държавните и правителствените ръководители от еврозоната да обсъдят по-нататъшното укрепване на икономическото сближаване в еврозоната, подобряването на фискалната дисциплина и задълбочаването на икономическия съюз, включително като разгледат възможността за ограничени промени в Договора. Решението относно всяка промяна в Договора трябва да бъде взето от 27‑те държави-членки. Европейският съвет ще разгледа отново този въпрос през декември въз основа на доклад от председателя на Европейския съвет, изготвен в тясно сътрудничество с председателя на Комисията и председателя на Еврогрупата.
 Повече информация ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар