понеделник, 10 октомври 2011 г.

Енергетика: Новите правила относно търговията на едро с газ и електроенергия вече са факт

Днес ЕС прие нови строги правила за търговия на едро с енергия. Основната цел е да се предотврати използването на вътрешна информация и други форми на злоупотреба на пазара, които изкривяват цените на продажбата на едро на енергия, в резултат на което фирмите и потребителите обикновено заплащат повече, отколкото е необходимо, за използваната от тях енергия.
Прилагането на новите правила  ще позволи за първи път търговията с енергия да се следи на европейско ниво и по този начин ще могат по-лесно да се разкриват случаите на злоупотреби на пазара.
Анализът на Комисията сочи, че стотици компании в Европа търгуват на едро с електроенергия и газ, като на ден се извършват над 10 000 сделки.
В енергийния сектор, повече от всеки друг сектор, пазарните цени са тясно обвързани със наличните капацитети за производство и пренос на продукцията. Това се обяснява с факта, че електроенергията не може да се съхранява в промишлен мащаб. Затова цените могат лесно да се манипулират, чрез създаване на погрешна представа за наличните производствени възможности или чрез намаляване на действителното производство. Освен това европейските пазари за енергия на едро стават все по - трансгранични. Цените се определят от предлагането и търсенето в различни страни, а сделките често се сключват извън държавата, в която се продава крайният продукт. По този начин се създават условия за злоупотреби на пазара, които излизат извън границите на конкретната държава. Тъй като досега регулаторите в държавите-членки нямат достъп до всички данни за трансгранични сделки, е трудно те да добият реална представа за това, което се случва на пазарите, и да установят случаи на злоупотреба.
Приетият днес регламент цели да сложи край на досегашната практика. Той ще се прилага за цялата търговия на едро с електроенергия и газ, включително по отношение на договорите за пренос на енергийните продукти до потребителите. С регламента се създава и система за регистриране на пазарни злоупотреби и се предвиждат наказания за тези, които нарушават правилата.
По-конкретно, с регламента:
•се забранява използването на вътрешна информация, когато се купува или продава на пазари за търговия на едро на енергия. Преди да се извърши сделката трябва да се обяви поверителна информация, която може да повлияе на цените;
•се поставят извън закона сделките, които имат за цел да манипулират пазар, или разпространяването на невярна информация, която поражда фалшиви или подвеждащи очаквания за предлагането, търсенето или цените;
•търговците на енергия се задължават да докладват пред Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) пряко или чрез трета страна (напр. брокер или система за отчитане на търговия) за сключените от тях сделки. Те трябва да докладват цената, обемите, деня и времето, когато е извършена сделката, имената на продавача, купувача и получателя.Специално това задължение ще влезе в сила след приемането на регламент за прилагане, който ще бъде предложен в следващите месеци, като в него ще се уточнят подробностите относно информацията, която трябва да бъде предавана.
Откриването на пазарните злоупотреби е възможно само при ефективно функциониращ орган за наблюдение на пазара с навременен достъп до пълни данни за транзакциите, извършвани на енергийните пазари на едро, затова в регламента се предвижда АСРЕ да събира, преглежда и споделя данни от пазарите за търговия на едро с енергия. Агенцията разполага с необходимия за тази роля експертен опит по отношение на енергийните пазари и институционални връзки с националните регулаторните органи в енергийния сектор.
Органите на държавите-членки, включително националните регулаторни органи, финансовите регулатори и органите по конкуренцията, са пряко заинтересовани от пазарните резултати и ще допринасят също с познанията си за пазарите в своята област на компетентност.
Поради това сътрудничеството между Агенцията и националните органи е от централно значение за предвиденото наблюдение. Наблюдението на пазара ще се придружава от ефективно разследване, когато са налице съмнения за пазарна злоупотреба, което при необходимост ще води до налагане на подходящи санкции. Регламентът отрежда на националните регулаторни органи водеща роля в тази задача, като изисква от държавите-членки да предоставят на националните си регулаторни органи необходимите правомощия за разследване при съмнения за пазарни злоупотреби. Те също така следва да формулират подходящи правила за налагане на подобаващи санкции в случай на установени нарушения на регламента.
АСРЕ се задължава да извършва независимо наблюдение на извършваната търговия и да проверява дали се спазват правилата. На базата на получената информация АСРЕ ще може да прави собствени анализи. Ако първоначалната оценка потвърди съмненията за пазарна злоупотреба, агенцията ще изиска от националните регулатори да разследват случая на място. В случаите на манипулации в различни страни тя ще координира съвместните разследвания. Щом установят нарушаване на правилата, регулаторите ще налагат съответните наказания, които ще са в съответствие с щетите, нанесени на потребителите.

История на документа:
На 8 декември 2010 г. Комисията внесе предложение за Регламент относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар.
На 14 септември 2011 г. документът беше одобрен на първо четене от Европейския парламент.
Днес, 10 октомври 2011 г. Съветът одобри регламента, който скоро ще бъде публикуван в Официален вестник.
Новите правила ще влезнат в сила до края на тази година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар