неделя, 9 октомври 2011 г.

Дьржавна помощ: България е приканена да предостави информация за предполагаема дьржавна помощ при замените на гори

В Официален вестник от 16 септември 2011 на ЕС е публикувана Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Поканата е в сьответсвие с процедурите, свьрзани с изпьлнението на  политиката в областта на  конкуренцията.
С решение Европейската комисия започва процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, по отношение на предоставена предполагаема дьржавна помощ под формата на замяна на собственост върху частно притежавани горски имоти с държавни.
В съответствие с процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, комисията  изисква от България да представи мнението си и да предостави цялата информация, която би могла да помогне за оценката на помощта, в рамките на един месец от датата на получаване на писмото. С писмо от 29 юни 2011 г.,  Комисията е уведомила България за решението си да започне процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, по отношение на посочената по-горе (предполагаема) помощ.
По-специално от българските органи се изисква да осигурят цялата информация, необходима за установяване на разликата между административните цени, налагани в контекста на замените, и пазарната цена на горските имоти, които имат същите характеристики, като заменяемите парцели, действащи към момента на съответната транзакция. В този контекст българските органи също се приканват да представят резултата от своите оценки за разгледани дела, при които замените са настъпили след 31 декември 2006 г., които биха се получили, ако съответните коефициенти са били правилно актуализирани, както е предвидено от българското законодателство. Най-накрая, Комисията приканва България да осигури информация относно правилата, приложими спрямо изплатената компенсация при транзакциите за замяна, в случай на разлики в цените за двата заменени парцели земя.
Комисията също напомня  на България, че член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз има суспендираща сила, а член 14 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета предвижда, че цялата неправомерна помощ може да бъде възстановена от бенефициера. 
По-специално  Член 14 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета гласи:
Възстановяване на помощ
1. Когато са взети отрицателни решения в случаи с неправомерна помощ, Комисията решава съответната държава-членка да вземе всички необходими мерки за възстановяване на помощта от получателя (наричано по-долу „решение за възстановяване“). Комисията не изисква възстановяване на помощта, ако това противоречи на общ принцип на правото на Общността.
2. Помощта, която трябва да се възстанови съгласно решение за възстановяване, включва всички лихви с подходящ процент, фиксиран от Комисията. Лихвата е дължима от датата, на която неправомерната помощ е била на разположение на получателя до датата на нейното възстановяване.
3. Без това да накърнява разпореждане на Съда на Европейските общности съгласно член 185 от Договора, възстановяването се извършва незабавно и в съответствие с процедурите по националното законодателство на съответната държава-членка, при условие че те позволяват незабавното и ефективно изпълнение на решението на Комисията. За тази цел и в случая на производство пред националните съдилища съответните държави-членки предприемат всички необходими стъпки, които са предвидени в съответните им правни системи, включително и временни мерки, без да се засяга правото на Общността.

Няма коментари:

Публикуване на коментар