петък, 7 октомври 2011 г.

Енергетика: Eвропейски вътрешен енергиен пазар до 2014 г.- утопия или реалност

На 29 септември в Брюксел се проведе конференция на високо равнище, на която бяха дискутирани въпросите и проблемите свързани със завършването на единия европейски енергиен пазар до 2014 г.
На конференцията пред представители от Европейския парламент, държавите-членки, енергийните регулатори, енергийни компании, организации на потребителите, а също и на академичните среди, комисарят по енергетика Йотингер очерта основните предизвикателства и начина на преодоляването им при изпълнението на тази наистина мащабна задача.
Комисар Йотингер изрази решимостта на Комисията да продължи да прилага и спазва правилата на вътрешния пазар на енергия и да продължи процеса на отваряне, и интегриране на енергийните пазари на Европа. Процес, започнал преди повече от десетилетие и развивал се стъпка по стъпка чрез прилагането на три законодателни либерализационни пакета. Последният Трети енергиен пакет безспорно е поредната важна стъпка, която цели да допринесе за завършването на вътрешния енергиен пазар на Европа.
Именно по отношение прилагането на разпоредбите на Третия пакет комисарят изразява загриженост, че има закъснение при прилагането му от страна на повечето държави-членки. Въпреки че са изминали повече от шест месеца след крайния срок за въвеждането му, по-голямата част от държавите-членки все още не са приели в националното законодателство разпоредбите на Третия енергиен пакет. Закъснението сериозно може да подкопае постигането на общата цел - завършване на вътрешния енергиен пазар в рамките на следващите три години.
За да избегне подобна опасност Комисията, считано от 29 септември 2011, е решила да започне процедура за нарушение срещу държавите-членки, които все още не са приели в своите национални законодателства разпоредбите на Третия енергиен пакет. Това са 17 държави-членки в областта на електроенергията и 18 по отношение на пазара на газ.
Комисар Йотингер отправя ясно послание към тези държави-членки:

"Бих искал да призовава тези държави-членки да поемат своите отговорности и да положат всички усилия за пълното прилагане на Третия пакет. Ако е необходимо Комисията ще продължи да помага на правителствата в процеса по прилагането."
Какво още трябва да бъде направено до 2014 г.
Първо: Регламентът за прозрачност на енергийния пазар, който цели да определи ясни правила при търговията с енергия и да създаде доверие в правилното функциониране на пазара, е предвидено да се приеме през октомври тази година и да влезе в сила преди края на годината.
Второ: Изработена е амбициозна програма за работа до 2014 г. за хармонизиране на енергийния пазар и правилата за експлоатация на мрежата в ЕС, за производство на електроенергия и за газ. Процесът на хармонизиране ще изисква значителни усилия от всички заинтересовани страни, държавите-членки, Комисията, ACER, националните регулатори, ENTSO, европейски енергийни компании и браншови сдружения.
Трето: Трябва да се въведе ефективна рамка за улесняване на инвестициите в европейската енергийна инфраструктура. На Европа са необходими огромни инвестиции, за да се подобри интеграцията на пазара, конкурентоспособността и сигурността на енергийните доставки и тя да се подготви за преминаването към нисковъглеродна икономика. През октомври Комисията ще предложи регламент, в който ще определи от кои основни инфраструктури се нуждае Европа и кои следва да изгради в перспектива до 2030 г.
Освен това, преминаването към нисковъглеродна икономика и сигурност при генериране на енергия в целия ЕС ще изисква засилено сътрудничество и координация между държавите-членки. Налице е необходимост от разработване и въвеждане на нови механизми за координация. Това широко е признато, в неформалната среща на Съвета на енергия миналата седмица. Комисията в момента подготвя създаването на Група за координация на електрическа енергия. Това ще осигури платформа за обмен между държавите-членки, Комисията и заинтересованите страни относно политическите решения, взети на различни нива, които оказват влияние върху вътрешния енергиен пазар.

ЕС отчита, че следва да се извърши огромна работа в енергийния сектор, за да се осигурят пазари, които:
• осигуряват инвестиции, необходими, за да се запази целостта на системата;
• улесняват участието на всички потребители и малки производители на енергия;
• осигуряват съгласуван подход към схеми за стимулиране, необходими за изграждане на важен енергиен микс или постигане на сигурност на доставките.
Тези въпроси ще бъдат разгледани в пътната карта 2050, която се очаква да е готова през декември тази година.
Развитие на интелигентните мрежи
Очаква се в кратки срокове органите по стандартизация да осигурят адекватни технически стандарти. През следващата година ще се предложат законодателни мерки, ако процеса по стандартизация не протече гладко.
Правилата за конкуренция ще са в основата на развитието на пазара
Комисар Йотингер отново набляга, че добре функциониращ единен вътрешен енергиен пазар е възможен само, ако стриктно се спазват правилата за конкуренция. Комисията е решена да предприема съответни действия по прилагане правилата за конкуренция, когато това е необходимо.
Важната роля на регулаторните органи на държавите-членки
Националните регулаторни органи ще имат голяма и решаваща роля при изпълнение на поставените задачи. Те ще контролират мрежовите оператори и доставчиците на енергия, за да се гарантира, че правилата на пазара са спазени в полза на потребителите. Те са важни участници в процеса на хармонизиране на правилата, както и в процедурата за сертифициране на операторите на преносни системи. Процедурата е в ход и вече са получени първите три решения за сертифициране от френския регулатор.
Комисар Йотингер още веднъж отбелязва колко е важно регулаторните органи във всички 27 държави-членки да имат новите правомощия и компетенции посочени в Третия пакет и да са напълно независими при вземане на решенията. С една дума в следващите години очакванията към регулаторните органи ще бъдат изключително големи.
Ролята на индустрията
Очакванията на ЕК са в процеса по създаване на вътрешния енергиен пазар активно да се включи и индустрията. Проектът за изграждане на отворен, интегриран и конкурентен енергиен пазар в ЕС до 2014 г. може да успее само с активното участие на предприятията от енергийния сектор. Този ангажимент трябва също така да включва активна подкрепа на процеса на разработване на нови пазари и правилата за експлоатация на мрежата.

Цялата реч на комисаря по енергетика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар