събота, 25 януари 2014 г.

Енергетика: Как да се подпомагат уязвимите потребители на енергийни услуги – доклад с модели за добри практикиЕдна от целите на европейската политика при либерализиране на енергийните пазари е да се изгради конкурентен пазар на дребно, който да предостави на крайните потребители (домакинствата) избор на доставчик, сигурност на доставките и справедливи цени на електроенергията и природния газ. В същото време трябва ясно да се каже, че този процес не протича гладко и е невъзможно да се осъществи в кратки срокове. Затова в Третия енергиен пакет са включени разпоредби, гарантиращи  ефективна защита на потребителите. Предвидена е  засилена подкрепа за уязвимите потребители.
За да популяризира енергийната политика, да обсъжда възникналите проблеми относно ролята и защитата на потребителите на енергийни услуги и да търси тяхното решение още през 2007 г.  ЕК инициира създаването на форум за дискусии с гражданите в Лондон Citizens' Energy Forum.
Форумът се провежда по два пъти всяка година. Към форума са създадени работни групи, които разработват проблемни въпроси свързани със правата и защитата на потребителите на енергийни ресурси.
В края на миналата година бе публикуван доклад на една от работните групи към форума, Vulnerable Consumer Working Group (VCWG) която идентифицира наболели  проблеми, свързани с уязвимите потребители и предлагат набор от добри практики, прилагани от отделни държави членки.
Фокусът на доклада е поставен върху задълженията на държавите-членки спрямо уязвимите клиенти, както те са определени в енергийното законодателство на ЕС.
Проблемът „уязвими клиенти“ кореспондира и с понятието енергийна бедност, която има различни измерения в държавите членки на ЕС. Проблемът с енергийната бедност е комплексен. Съществува широк спектър от фактори, които водят до увеличаване на риска широк кръг от потребители да бъдат определени като уязвими на пазара на предоставяне на основни и жизненоважни енергийни услуги. Тези фактори включват индивидуалните особености и нужди на хората, които могат да бъдат краткосрочни или дългосрочни, и може да варират с течение на времето. Други важни фактори възникват от прилаганите политики, практики и поведението на участниците на пазара, както и от начина, по който работи енергийния пазар, например, ако са налице бариери пред достъпа до енергия на достъпни цени или до получаване на информация и съвети. Препоръката в доклада е държавите-членки да определят основните фактори, които допринасят за уязвимостта на потребителите на съответните енергийни пазари и да предприемат конкретни мерки за защита..
Целта на доклада също е да посочи добри практики, чрез които потребителите на енергия и потребителите в уязвимо положение могат да получават  подкрепа, която да им гарантира приличен стандарт на живот. Не по малко важно е те да бъдат добре информирани за това как функционира пазара и каква е тяхната роля за бързото развитие на енергийните пазари на дребно. Един конкурентен пазар следва да предоставя избор между различни доставчици с различни тарифи. Ролята на държавите членки е да спомагат за изграждането на конкурентен пазар на едро и дребно и в същото време да създават такава информационна среда за потребителите, че те да са  в състояние да знаят какви възможности са достъпни за тях и какви са техните права.
В доклада се посочва,  че отговорността на държавите-членки е голяма. Те трябва да покажат, че разполагат с подходящ набор от политики, чрез които да осигурят най-доброто равнище  на подкрепа на потребителите, особено тези в уязвимо положение.
Тези политики могат да се изразяват например в социално подпомагане на потребителите да заплащат сметките си или пък в политики насочени към намаляване на потреблението и подобряване на ефективността, както  и редица други мерки изброени в доклада.
В доклада също се отбелязва, че провеждането на успешни политики за защита на потребителите на енергийни услуги не е задължение само на правителствата на държавите членки, но и зависи от това доколко и как се включват местните власти, националните регулаторни органи, асоциациите на потребителите, индустрията, ролята на независимия енергиен  омбудсман и т.н. Това са ключови участници, от чието активно участие при определяне на политиките, свързани с грижата за  потребителите, може да доведе до намаляване или най-малкото до стабилизиране –на броя на хората изпаднали в енергийна бедност.
Публикуваният доклад е насочен към широка аудитория. В него е събрана и систематизирана информация  от широк кръг източници на информация в целия ЕС за съществуващите добри  практики, прилагани от държави членки. Идеята е те да служат като модели, които да подпомагат вземането на бъдещи решения, свързани със защитата на уязвимите потребители.
Информация за доклада


Работната група  Working Group Report on e-Billing and Personal Energy Data Management също публикува доклад с модели за ясно и разбираемо фактуриране и как да се управляват данните за потребление и личните данни на потребителите.


Повече информация за срещите, докладите и презентациите на гражданския форум.
 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар