вторник, 7 януари 2014 г.

Комисията засилва ролята на партньорите при планирането и изразходването на средствата по европейските фондовеДнес Европейска комисия съобщи, че е приела набор от стандарти, които имат за цел да подобрят консултациите, участието и диалога с партньорите — регионални, местни, градски и други административни власти, профсъюзи, работодатели, неправителствени организации и организации, ангажирани с насърчаването на социалното приобщаване, равенството между половете и недискриминацията, при планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Става въпрос за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Европейският кодекс за поведение при прилагането на принципа на партньорство изисква от държавите членки да засилят сътрудничеството между съответните органи, отговорни за изразходването на структурните и инвестиционните фондове на ЕС, както и между партньорите по проектите, така че да бъде улеснен обменът на информация, опит, резултати и добри практики в програмния период 2014-2020 г. Това ще благоприятства ефективното изразходване на финансовите ресурси.

Кодексът за поведение е под формата на правно обвързващ регламент на Комисията, и е пряко приложим в държавите членки (т.нар. „делегиран акт“). В него се определят цели и критерии, които да осигурят прилагането на принципа на партньорство от държавите членки. Това означава, че от държавите членки се изисква да:

  • гарантират прозрачност при избора на партньори, представляващи регионалните, местните и други публични власти, социалните и икономически партньори и организации, представляващи гражданското общество, които да бъдат назначени като пълноправни членове в мониторинговите комитети на програмите;

  • предоставят полезна информация на партньорите, както и достатъчно време — предпоставки за едни ползотворни консултации;  

  • гарантират ефективното участие на партньорите на всички етапи на процеса за всички програми — при подготовката, по време на изпълнението, включително при мониторинга и оценката;
  • подпомагат изграждането на капацитета на партньорите за подобряване на техните знания и умения с оглед на активното им участие в процеса, както и

  • създаване на платформи за взаимно обучение и обмен на добри практики и новаторски подходи.
В регламента се посочват принципите, които държавите членки трябва да прилагат, но същевременно им се предоставя достатъчно гъвкавост при практическото уреждане на подробностите за участие на заинтересовани партньори на различните етапи на програмата.
Видео от пресконференцията с представяне на кодекса.

Няма коментари:

Публикуване на коментар