събота, 18 януари 2014 г.

Механизъм „Свързана Европа“
В края на месец декември 2013 г. в Официален вестник на ЕС бяха публикувани няколко регламента, които създават рамката за изпълнение на политиката, целяща  свързване на инфраструктурните мрежи на Европа и постигането на единен пазар в секторите на енергетиката (електроенергия, газ и петрол), транспорт и телекомуникации или т.н Механизъм „Свързана Европа“


от 11  декември 2013 за  създаване  на Механизъм  за  свързване  на  Европа,  за  изменение  на  Регламент (ЕС) № 913/2010  и за  отмяна  на  регламенти (ЕО) № 680/2007  и (ЕО) № 67/2010

С  регламента  се  създава  Механизъм  за  свързване  на Европа („МСЕ“),   който  определя  условията,  методите  и процедурите  за  предоставяне  на  финансова  помощ  от  Съюза  за трансевропейските мрежи. Целта е  да  се  подкрепят  проекти  от  общ интерес  в  секторите  на  транспортните, телекомуникационните и енергийните  инфраструктури и  да  се  използват  потенциалните полезни  взаимодействия  между  тези  сектори.  Освен  това  с  него се  установява  разпределението  на  средствата,  които  ще се  предоставят  по  многогодишната  финансова  рамка  за  периода  2014—2020 г.

МСЕ  дава  възможност  за  подготовка и  изпълнение на  проекти  от общ  интерес  в  рамките  на политиката за  трансевропейските  мрежи  в  секторите  на  транспорта, телекомуникациите  и  енергетиката.  По-специално  МСЕ  подкрепя  изпълнението  на  онези проекти  от  общ  интерес,  които  са  насочени  към  развитието  и изграждането  на  нови  инфраструктури  и  услуги  или  към  модернизирането  на  съществуващите  инфраструктури  и  услуги  в секторите  на,  транспорта,  телекомуникациите  и  енергетиката.


от 14  октомври 2013  година за  изменение  на  Регламент (ЕС)  № 347/2013  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно указания  за трансевропейската  енергийна  инфраструктура  по  отношение  на  списъка  на  Съюза  на проекти  от  общ  интерес

С  Регламент (ЕС)  № 347/2013  се  установи  нова  рамка за  планиране  на  инфраструктура  и  реализиране  на  проекти  за  периода  до 2020  г.  и  след  това.  С  него  се определят  девет  приоритетни  коридора  на  стратегическата географска  инфраструктура  в  областите  на  електроенергетиката,  газовия  и  нефтения  сектор,  и  три  приоритетни тематични  области  на  инфраструктурата  за  целия  Съюз за  магистралните  електропроводи,  интелигентните  електроенергийни  мрежи и мрежите за  транспортиране  на въглероден  диоксид. С регламента също се въвежда прозрачен  и приобщаващ  процес  за  определяне  на  конкретни проекти  от  общ  интерес (ПОИ). 

С делегирания регламент към  Регламент (ЕС)  № 347/2013  се  добавя  приложение VII, в което се изброяват   определените ПОИ.


от 11  декември 2013  година относно насоките на Съюза  за  развитието  на  трансевропейската  транспортна мрежа и  за  отмяна на Решение № 661/2010/ЕС
С  регламента  се  определят  насоките  за  развитие на  трансевропейската  транспортна  мрежа,  която представлява  структура  на  две  нива —  широкообхватна  мрежа  и  основна  мрежа,  създадена  въз  основа  на  широкообхватната  мрежа.

В регламента  се  посочват  проекти  от  общ интерес  и  се  определят  изискванията,  които  трябва  да  се спазват  при  управлението  на  инфраструктурата  на  трансевропейската  транспортна  мрежа.

Посочени са също и приоритетите  за развитие  на  трансевропейска  транспортна  мрежа и мерките за изграждането им.
Интерактивна карта, която дава подробна  информация за проектите от общ интерес.

Няма коментари:

Публикуване на коментар