сряда, 8 януари 2014 г.

Ядрена енергетика: Какви условия трябва да изпълни България, за да получи финансиране по програмата "Козлодуй"На 20 декември в Официален вестник на ЕС бе публикуван РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) №1368/2013  НА  СЪВЕТА от 13  декември 2013 година за  подкрепата  на Съюза  за  програмите  за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България и  Словакия  и  за  отмяна  на  регламенти (Евратом) № 549/2007.

С регламента се задават условията, при които ще се предоставят европейски средства за финансиране извеждането от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй“, (програмата „Козлодуй“).

Предвидените финансови средства са в размер на 208 503 000 EUR  за  периода 2014—2020г.;

Отпускането на тези средства е обвързано с изпълнение на определени задължения от страна на България.
В Официален вестник на ЕС от 11 януари 2014 г. е публикувана поправка на регламента като е посочена нова сума на финансовите средства в размер на   293 032 000 EUR за периода 2014-2020 г.


Първо, в рамките на периода на финансиране следва да се постигнат следните специфични цели:


1.извършване  на демонтиране  в турбинните отделения  на блокове 1—4  и  в  прилежащите  сгради,  което следва  да се  измери  въз  основа  на  броя  и  вида  на  демонтираните системи;

2. демонтиране  на  големи  компоненти и оборудване  в  реакторните  помещения  на  блокове 1—4, което следва да се измери въз основа на броя и вида на демонтираните системи  и оборудване;

3. безопасно управление на отпадъците в резултат на извеждането от експлоатация в  съответствие  с подробен  план  за управление  на  отпадъците,  което  следва  да  се  измери  въз основа  на  количеството и  вида  на  безопасно  обработените отпадъци;

Освен това, за да получи предварителното финансиране България трябва да отговаря на предварителни условия, заложени в регламента (чл.4.)


Така например, до първото бюджетно финансиране за 2014 г., България трябва да вземе необходимите мерки  за изпълнение на  следните предварителни условия:


a) да спази  достиженията  на  Договора  за  Евратом  в  областта на  ядрената  безопасност,  по-специално  по  отношение  на  транспонирането  в  националното  право  на  директивите  2009/71/Евратом  и 2011/70/Евратом;

б) да установи в национална  рамка план  за  финансиране, който да набелязва  общите  разходи и  предвижданите източници  на  финансиране, необходими  за  безопасното  приключване  на  извеждането от експлоатация  на  реакторите,  включително  управлението  на  отработеното  гориво  и  радиоактивните  отпадъци,  в съответствие с регламента;

в) да представи на  Комисията преработен подробен  план за извеждане от  експлоатация  с  разбивка с подробно описание  на равнището  на  дейностите  по  извеждане  от експлоатация, включително  график  и съответна структура  на  разходите  въз  основа  на  международно  признат  стандарт  за  оценка  на  разходите  по  извеждане  от  експлоатация.

България трябва да предостави на Комисията, най-късно до момента на поемане на бюджетното задължение през 2014, информация за  изпълнението  на  предварителните условия  посочени по-горе.


Комисията ще оцени  информацията по изпълнението на предварителните условия и ако установи нарушение, поради  неспазване  на  предварителните условие  или  поради  незадоволителното им  изпълнение, може да изпрати мотивирано становище за  наличие  на нарушение  съгласно  член 258 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). С решението комисията може да изиска спиране  на  цялата  финансова  помощ  от  Съюза или  на  част  от  нея.

В регламента са предвидени и подробни процедури, свързани  с изпълнението на програмата „Козлодуй“.

До 31  декември 2014  г. Комисията  ще приеме чрез актове за изпълнение подробни  процедури  за  изпълнение  за  цялата продължителност  на  програмата „Козлодуй“.

В тези актове за изпълнение  на програмата  ще се определят по-подробно  целите, очакваните резултати, ключовите етапи, целевите дати, както и съответните показатели на  изпълнението.  В тях  ще се  съдържат  и  преработените  подробни  планове  за  извеждане  от  експлоатация,  които  служат  като основа  за  наблюдението  на  напредъка  и  навременното постигане  на  очакваните  резултати.


С цел защита на финансовите интереси на Съюза, Комисията може да взема подходящи мерки, за да  гарантира, че когато се  изпълняват  дейности, финансирани съгласно приетия регламент,  финансовите интереси на Съюза  са защитени  чрез  прилагането  на  превантивни  мерки  срещу измами,  корупция  и  всякакви  други  незаконни  дейности. Комисията ще предприема ефективни проверки и, в случай че бъдат констатирани  нередности,  ще изисква възстановяване на неправомерно изплатените суми и, когато е целесъобразно,  ще налага и  ефективни, пропорционални  и  възпиращи  санкции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар