събота, 18 януари 2014 г.

Програма за конкурентоспособност на предприятията COSMEВ Официален вестник на ЕС е публикуван регламент, с който се създава Програма  за конкурентоспособност  на  предприятията  и малките  и  средните  предприятия за периода 2014—2020  г. (Програмата COSME).

Финансирането чрез Програмата COSME цели да увеличи конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията в Съюза, и по-специално на малките и средни предприятия (МСП). За тази цел държавите членки следва да прилагат политика за подпомагане растежа и устойчивото развитие на  съществуващите МСП, но така също и да насърчават създаването на предприемаческа култура.

С Програмата COSME се дава първостепенен приоритет за опростяване на административните пречки пред предприятията. Защото разпокъсаната и ненужна бюрокрация  в рамките  на  вътрешния  пазар  препятства  гражданите, потребителите и предприятията,  по-специално  МСП, да извлекат максимални ползи от него. Целта на програмата е да наложи предприемането на съгласувани усилия  както от страна на  държавите  членки,  така и от Европейския парламент,  Съвета  и  Комисията  за  отстраняване  и намаляване и избягване на ненужната административна и регулаторна тежест върху МСП. Тя обръща особено внимание на развитието на МСП, включително на микропредприятията, предприятията, осъществяващи занаятчийска дейност, самостоятелно заетите лица, свободните професии и социалните  предприятия. Във фокуса на програмата са и потенциалните, новите и  младите  предприемачи  и на жените  предприемачи,  както  и  на  други  целеви  групи, например  по-възрастни хора,  мигранти  и предприемачи, спадащи  към  социално  уязвими  групи  или  групи в неравностойно положение, като хора с увреждания, и на насърчаването  на прехвърлянето,  отделянето  и  разделянето  на предприятия  и  даването на  втори шанс  на  предприемачите.

Предвиденият финансов пакет  за изпълнението на Програма COSME  е на  стойност 2 298,243  милиона  евро  по  текущи цени,  от  които  не  по-малко  от 60 %  се разпределят  за финансови  инструменти.

Държавите членки следва да осигурят прозрачен и небюрократичен процес при предоставянето  на  безвъзмездните  средства  на  МСП. Освен това в регламента се посочва, че финансирането по програмата трябва да е ограничено само до преодоляване на несъвършенствата на пазара. Финансирането по Програмата COSME не трябва да води до нарушаване  на функционирането  на  пазара и трябва да е в съответствие с правилата на Съюза относно държавните помощи.


от 11  декември 2013  година за  създаване  на  Програма  за  конкурентоспособност  на  предприятията  и  малките  и  средните  предприятия (COSME) (2014—2020  г.)  и  за  отмяна  на  Решение № 1639/2006/ЕО

Няма коментари:

Публикуване на коментар