сряда, 22 януари 2014 г.

Държавна помощ: Прагове за помощта de minimisОт първи януари 2014 г. са в сила два нови регламента относно прилагането на  членове 107  и 108  от Договора  за функционирането  на  Европейския  съюз за помощта de minimis


от 18  декември 2013  година относно прилагането на  членове 107  и 108  от Договора  за функционирането  на  Европейския  съюз към  помощта de minimis

Регламентът  се  прилага  за  помощите,  предоставяни  на  предприятия  от  всички  сектори,  с  изключение  на сектора на на  рибарството  и  аквакултурите, на първично производство на селскостопански продукти  и др.

Общият  размер  на  помощта de minimis,  предоставяна  във всяка държава членка на  едно и  също предприятие, не следва да превишава 200 000 EUR  за  период  от  три  бюджетни  години.

Държавите членки могат да предоставят на едно и също предприятие, което осъществява сухопътни  товарни  превози  за  чужда  сметка  или  срещу възнаграждение помощ de minimis, която   не  превишава   100 000 EUR  за  период  от  три бюджетни  години.  Помощта не следва да  се  използва  за придобиването  на  товарни  автомобили  за  сухопътен  транспорт.


от 18  декември 2013  година относно прилагането на  членове 107  и 108  от Договора  за функционирането  на  Европейския  съюз към  помощта de minimis  в  селскостопанския  сектор

Регламентът обхваща помощите, предоставяни на предприятията,  участващи  в  първичното  производство  на селскостопански  продукти.

Общият  размер  на  помощта de minimis,  предоставяна  във всяка държава членка на  едно и  също предприятие, не следва да превишава 15 000 EUR  за  период  от  три  бюджетни  години.Насоки  относно  държавните  помощи  за  насърчаване  на  инвестициите  в  рисково  финансиране
Насоките разясняват принципите, които Комисията  ще прилага  по  отношение  на  мерките  за
рисково  финансиране и подобряване на достъпа до рисково финансиране на малките  и  средните  предприятия (МСП),  на  малките  дружества  със  средна  капитализация  и  на  иновационните  дружества  със  средна  капитализация.
Държавите членки трябва  да  уведомяват  за  тези  мерки  съгласно член 108,  параграф 3  от  Договора,  а  Комисията  ще  оценява  по  същество  съвместимостта  им с правилата за държавна помощ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар