четвъртък, 2 април 2020 г.

Държавна помощ: Комисията одобри поредните схеми за държавна помощ за намаляване на икономическото въздействие на епидемията от коронавирус


Ирландия
Ирландия въвежда схема с бюджет 200 милиона евро за подпомагане на икономиката заради епидемията от коронавирус.
Ирландските мерки за подкрепа включват  схема от 200 милиона евро за подпомагане на дружества, засегнати от епидемията от коронавирус, съгласно Временната рамка.
Подкрепата е под формата на възстановими аванси и ще бъде достъпна за предприятия, които имат спад или очакват да получат спад в оборота от най-малко 15 % в сравнение с приходите им преди епидемията от коронавирус в Ирландия.
Схемата се прилага за предприятия в Ирландия, които имат наети 10 или повече лица на пълно работно време в определени производствени сектори и/или в сектори, търгуващи на международно ниво.
Според Комисията схемата, предложена от Ирландия е в съответствие условията, определени във Временната рамка. По-специално максималният размер на помощта не надвишава 800 000 EUR на дружество.
Естония
Естония ще прилага схема с бюджет 1,75 милиарда евро за подпомагане на икономиката заради  епидемията от коронавирус. Одобрените схеми за държавна помощ са две и са в съответствие с условията във Временната рамка..
·  Първата схема за подпомагане ще бъде приложена и управлявана от публичен фонд Foundation KredEx. Той ще е отворен за всички компании  с  някои изключения, определени от Естония (например с изключение на определени дейности или дружества, които извършват дейност в сектори като селското стопанство, тютюна, клонирането и генетичната модификация).
·  Втората схема ще бъде въведена и администрирана от публичен фонд за развитие на селските райони Rural Development Foundation. Тя ще бъде отворена за фирми във всички сектори и за цялата територия на Естония.
При двете схеми, с общ бюджет от 1,75 милиарда евро, помощта ще се състои или в предоставянето на публични гаранции по съществуващи или нови заеми, или в отпускането на заеми при благоприятни условия. Целта на схемите е да се помогне на предприятията да покрият непосредствените оборотни разходи или инвестиционни нужди.
Според Комисията естонските мерки са в съответствие с условията, определени във Временната рамка. По-специално: i) сумата на базовия заем за всяко дружество е свързана с покриването на нуждите от ликвидност в обозримо бъдеще, ii) гаранциите ще бъдат предоставени само до края на тази година, iii) гаранциите са ограничени до максимален срок от шест години, и iv) премиите за гаранционни такси и лихвените проценти не надхвърлят нивата, предвидени във временната рамка.
Дания
Европейската комисия одобрява  схема за гарантиране на ликвидността в размер на 1 милиард датски крони (130 милиона евро) за малките и средните предприятия (МСП), засегнати от епидемията от коронавирус, съгласно Временната рамка.
Подкрепата е под формата на държавни гаранции по заеми и кредити и ще бъде достъпна за МСП, чийто износ представлява поне 10 % от годишните им приходи, доколкото те изпитват или очакват да получат спад в приходите от поне 30 % в сравнение с приходите им преди епидемията от коронавирус в Дания. Подкрепата ще бъде предоставена и на поддоставчиците на тези дружества, ако те са МСП. Гаранциите ще подкрепят кредитирането на тези МСП, но няма да бъдат под формата на експортни помощи, които зависят от експортни дейности. Схемата има за цел да ограничи риска, свързан с издаването на оперативни кредити на онези дружества, които са най-силно засегнати от икономическото въздействие на епидемията от коронавирус, като по този начин се гарантира продължаването на тяхната дейност.
Според Комисията датската мярка съответства на условията, определени във Временната рамка. По-специално, тя обхваща гаранции по оперативни кредити с ограничен срок до падежа и размер. Освен това тя ограничава риска, поеман от държавата, до максимум 80 %. Това гарантира, че подкрепата е достъпна бързо при благоприятни условия и се ограничава до тези, които се нуждаят от нея в тази безпрецедентна ситуация. За постигането на тази цел мерките включват също така минимално възнаграждение и гаранции, за да се гарантира, че помощта се насочва ефективно от банките или други финансови институции към нуждаещите се бенефициери.
Франция
Франция ще прилага схема за отлагане на плащането от авиокомпаниите на определени авиационни данъци за намаляване на икономическото въздействие на епидемията от коронавирус
Целта на схемата е да се компенсират авиокомпаниите за част от щетите, понесени вследствие на епидемия от коронавирус, като временно се намали натискът върху паричните потоци.
Европейската комисия одобри следните схеми:
Схема за разсрочено плащане на някои аеронавигационни данъци за компенсиране на претърпените от авиокомпаниите вреди поради епидемията от коронавирус.
Схемата ще бъде достъпна за авиокомпании с оперативен лиценз във Франция и ще им даде  възможност да отложат плащането на определени данъци, които по принцип ще бъдат дължими между март и декември 2020 г. до 1 януари 2021 г., и да заплатят данъците за срок от период до 24 месеца. Целта на схемата е да се намали натискът върху паричните потоци на авиокомпаниите.
Мярката е оценена съгласно член 107, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който дава възможност на Комисията да одобрява мерки за държавна помощ, предоставени от държавите членки, за компенсиране на конкретни дружества или конкретни сектори (в схеми) за щетите, причинени пряко от извънредни събития.
Комисията счита, че епидемията от коронавирус се квалифицира като изключително явление, тъй като представлява извънредно, непредвидимо събитие със значително икономическо въздействие. В резултат на това са оправдани изключителни мерки  прилагани от държавите членки за компенсиране на вредите, свързани с епидемията. Според Комисията френската схема за помощи ще обезщети щетите, които са пряко свързани с епидемията от коронавирус. В това отношение схемата ще допринесе за справяне с икономическите щети, причинени от коронавируса във Франция. Мярката е пропорционална, тъй като предвиденото обезщетение не надхвърля необходимото за компенсиране на щетите.
Поради това Комисията стига до заключението, че схемата е в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ, по-специално член 107, параграф 2, буква б) от ДФЕС, тъй като ще допринесе за смекчаване на отрицателните последици от коронавируса за сектора на въздухоплаването във Франция, без да се нарушава неправомерно конкуренцията на вътрешния пазар.
В същото време трябва да се има предвид, че финансова подкрепа от средства от ЕС или от национални фондове, отпуснати за здравни услуги или други обществени услуги за справяне със ситуацията причинена от  коронавируса, попада извън обхвата на контрола върху държавната помощ. Същото се отнася и за всяка публична финансова подкрепа, предоставяна пряко на гражданите. Аналогично, мерките за публична подкрепа, които са на разположение на всички дружества, като например субсидии за заплати и спиране на плащанията на корпоративни данъци върху добавената стойност или социални вноски, не попадат под контрола на държавната помощ и не се одобряване от Комисията съгласно правилата на ЕС за държавната помощ. Във всички тези случаи държавите-членки могат да действат незабавно.
Правилата за държавна помощ са приложими в случаите, когато държавите членки прилагат  мерки за помощ в подкрепа на конкретни дружества или сектори, засегнати от последиците от епидемията от коронавирус.  В съответствие със съществуващата рамка на ЕС за държавна помощ:
·   Държавите членки могат да обезщетят определени дружества или конкретни сектори (под формата на схеми) за вредите, понесени и пряко причинени от извънредни събития, като например причинените от епидемия от коронавирус. Това е предвидено в член 107, параграф 2, буква б) от ДФЕС. 
·  Правилата за държавна помощ въз основа на член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС позволяват на държавите членки да помогнат на дружествата да се справят с недостига на ликвидност и да се нуждаят от спешна помощ за оздравяване. 
·  Това може да бъде допълнено с редица допълнителни мерки, като например съгласно Регламента за минималната помощ de minimis и Общия регламент за групово освобождаване, които могат да бъдат прилагани  от държавите членки незабавно, без намесата на Комисията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар