петък, 19 март 2010 г.

Енергетика:Предизвикателствата пред създаването на Единен европейски енергиен пазар

Интегриране на енергийните пазари, чрез презгранично свързване на мрежите, което да позволи на пазарните участници безпроблемен достъп до тях.

Либерализиране на енергийните пазари и създаване на условия за конкуренция на енергийните пазари на европейско равнище.

Достигане на поставените цели за енергийна ефективност и ограничаване на вредните газови емисии.

Това са основните цели, които формулира в своя реч Günther OETTINGER комисар по енергетика в Европейската комисия, на конференцията, проведена в Брюксел на 17.03.2010 г. под надслов „Как интегрирането на пазара ще допринесе за изграждане на сигурно и устойчиво бъдеще”

Комисарят по енергетика подчертава, че Европа все още е далече от тези цели и посочва няколко конкретни стъпки, които следва да се предприемат, както от ЕК , така и от държавите-членки.

• Системните оператори

Системните оператори (Transmission System Operators) ще имат непосредствената задача да изграждат съответните инфраструктурни мрежи, които да свързват големите производители на енергия от възобновяеми източници с пазарите. Това е голямо предизвикателство, защото съществува риск от противопоставяне на този подход, от страна на големите вертикално интегрирани компании, поради засягане на интересите на собствените им предприятия -производители на енергия. Това може да се изрази в отказ за инвестиране в мрежи или връзки с други системи.

За да се избегне този риск стриктно следва да се приложат правилата на Третият енергиен пакет, който изисква да се осигури независимост на операторите на мрежите от производителите на енергия, дори когато те са в рамките на едно и също вертикално-интегрирано предприятие.

Електрическите мрежи имат характеристиката на „съществено съоръжение”, което означава, че следва да се подлагат на стриктен регулаторен контрол, който да балансира между интересите на компаниите и потребителите.

Независимост и сътрудничество с регулаторните органи

Günther OETTINGER със съжаление отбелязва, че независимостта и правомощията на националните регулаторни органи не винаги са на необходимото равнище, а в някои страни имат много слаби позиции и се осъществява политическа намеса върху дейността им.

Затова, Третият енергиен пакет изисква не само засилване независимостта и ролята на националните регулатори, но и създаване на Европейска агенция за сътрудничество между енергийните регулатори. Една силна агенция е необходима за да посрещне предизвикателствата при реализиране целите на Третият енергиен пакет за либерализация и създаване на единен конкурентен Европейски енергиен пазар.

• Ролята на ЕК

Комисията ще изложи чрез проект, вижданията си за развитието на пазара до 2015 г., с което цели да улесни вземането на решения от страна на участниците на пазара.

Енергийните мрежи и системи, в съответствие и с целите на Европа 2020, следва да доведат до енергийна ефективност, да спомогнат за интегрирането на възобновяемите енергийни източниции и да включат потребителите като реални участници на пазара.

Изпълнението на тези задачи изисква и огромни по размери инвестиции и тук отново ЕК предвижда изработването, още тази година, на Инфраструктурен енергиен пакет, който да зададе правилата за преценка на инвестициите в енергетиката от гледна точка интересите на Европа. Той ще включва предложения за сигурност на европейската енергетика и ще замени сегашната методика TEN-E. Чрез изработване на нов проект за хармонизиране на правилата за инвестиции в Европейския съюз и привличане на частни инвестиции, Комисията цели да подобри презграничното сътрудничество и координация в регулаторната си политика

Няма коментари:

Публикуване на коментар