петък, 26 март 2010 г.

Антитръст: Комисията прие нови Правила за групово освобождаване в застрахователния сектор

Европейската комисия прие нови правила за Групово освобождаване в застрахователния сектор, Block Exemption Regulation (BER), чрез които се освобождават от общата забрана на ограничаващи конкуренцията практики, някои споразумения в застрахователния сектор.


"Груповите освобождавания ще продължават да се прилагат за пулове и за определен тип размяна на информация, необходима на индустрията за да може да осъществява бизнеса си. Това е в интерес на потребителите и на икономиката като цяло. Комисията заедно с националните органи по конкуренция ще наблюдава индустрията, за да не може тя да използва освобождаванията като бланкетна защита и ще прилага правилата за конкуренция когато и където е необходимо.”
Заявява Joaquín Almunia-  комисар по конкуренция в ЕК

Новите групови освобождавания в сектор застраховане, заменят действащите правила, приети през 2003 г. , на които срокът им изтича през месец март 2010 г. и ще действат до 31 март 2017г.

Обмяната на определен вид информация е особено важна за застрахователния сектор, поради необходимостта компаниите да обработват голям обем данни за да изчисляват разходите за покриване на рисковете. Освен това достъпът до обобщените данни е изключително важен за улесняване навлизането на нови чуждестранни предприятия на пазара.

Ключовите освобождавания при размяната на информация са:

• Въвеждат се нови права за достъп до резултатите от обмяната на информацията за клиенти и потребителски организации, с изключение на случаите за защита на обществената сигурност.

• С новите групови освобождавания се посочва точния обхват на информацията, която може да се разменя между предприятията.

Чрез новите правила се освобождават, в рамките на строги условия, пулове (общо покриване на рискове от застрахователни компании), които също покриват и „нови” рискове или има определен праг на пазарния дял, ако не се покрива „нов” риск.

Ключовите промени при  освобождавания на пулове са:

• Промяна на подхода при изчисляване на пазарния дял, с цел да се уеднакви с общите и специфичните секторни правила за конкуренция и да се вземат предвид общите премийни приходи не само в пула, но и извън него.

• Разширяване на дефиницията на „нов риск” с цел се покрият рискове, чиито естество е такова , че не може предварително да се знае какъв капацитет е необходим за да се покрие риска.

Европейската комисия обявява, че ще сътрудничи с националните органи по конкуренция, за да е сигурна, че засрахователните компании и особено пуловете правилно прилагат новите групови освобождавания и чрез прилагането на споразуменията не ограничават конкуренциятна на пазара.

Пълният текст на документите е публикуван на сайта на ЕК:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № ../.. НА КОМИСИЯТА

от [...] годинаотносно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за определени категории споразумения, решения и съгласувани практики в застрахователния сектор

относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на
Европейския съюз за определени категории споразумения, решения и съгласувани
практики в застрахователния сектор

Няма коментари:

Публикуване на коментар