четвъртък, 11 март 2010 г.

Безвъзмездна помощ за развитие на Трансевропейската енергийна мрежа

В съответствие с Решение C(2010) 48 на Европейската комисия, Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ отправя покана за представяне на предложения за предоставяне на безвъзмездни помощи в съответствие с приоритетите и целите, определени в проекта за многогодишна работна програма за безвъзмездни помощи в областта на Трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E) за 2010 г.


Максималната сума на разположение по тази покана за предложения за 2010 г., e 20 760 000 EUR.

Поканата е в сила до 30 април 2010 г.

Решението за предоставяне на безвъзмездна помощ е в изпълнение на РЕШЕНИЕ № 1364/2006/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 септември 2006 година за определяне на насоките за трансевропейските енергийни мрежи и за отмяна на Решение 96/391/ЕО и Решение № 1229/2003/ЕО

Основната цел, поставена в решението, е Общността да насърчава свързването, съвместното функциониране и развитието на трансевропейските енергийни мрежи и достъпа до такива мрежи в съответствие с действащото законодателство в Общността, чрез:

насърчаване на ефективното функциониране и развитие на вътрешния пазар като цяло, и по-специално на вътрешния енергиен пазар, като същевременно се насърчава рационалният добив, транспортиране, разпределение и използване на енергийни ресурси и разработването и свързването на възобновяеми енергийни ресурси, така че да се намали стойността на енергията за потребителя и да се допринесе за диверсифицирането на енергийните ресурси;


• подпомагане на развитието и намаляване на изолацията на по-малко облагодетелстваните и островните райони в Общността, като по този начин се подпомага развитието на икономическото и социално сближаване;


• подпомагане сигурността на енергийните доставки например чрез укрепване на взаимоотношенията с трети страни венергийния сектор във взаимния интерес на всички заинтересовани страни, и по-специално в рамките на Договора за енергийната харта и споразуменията за сътрудничество, сключени от Общността;


• допринасяне за устойчивото развитие и опазването на околнатасреда, inter alia, чрез използване на възобновяеми енергийни източници и намаляване на рисковете за околната среда, свързани с транспортирането и преноса на енергия.

Повече информация за критериите и определените приоритетни проекти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар