четвъртък, 18 март 2010 г.

Антитръст: EDF се задължи да отвори за конкуренция пазара за електричество във Франция

На 17.03.2010 г. Европейската комисия прие решение, с което правно обвърза предложението на френската енергийна компания EDF за поемане на задължения със срок до 1 януари 2020 г. С това решение се прекратява производството за установяване на нарушение на чл. 102 от ДФЕС. В случай, че EDF не спази поетите задълженията, ЕК може да наложи санкция до 10 % от общият оборот на икономическата група без да доказва нарушение на антитръстовите правила.

Задълженията са предложени от компанията в отговор на изпратено от ЕК твърдение за нарушение на пазара на електричество във Франция, осъществявано чрез сключване на дългосрочни договори за доставка на електричество на големи индустриални потребители, което на практика възпрепятства навлизането на конкуренти на EDF на пазара и представлява злоупотреба с господстващо положение по смисъла на чл. 102 от ДФЕС.

В съответствие с поетите задължения EDF всяка година ще гарантира, че значителна част от клиентите са свободни да договарят доставки на ел.енергия с други доставчици. Ограниченията за препродажба също следва да се премахнат.

ЕК смята, че чрез поетите ангажименти от страна на EDF, ще се увеличи конкуренцията на френския пазар на едро за доставка на електричество, което ще е в полза на големите потребители и на икономиката като цяло.

Няма коментари:

Публикуване на коментар