четвъртък, 11 март 2010 г.

Антитръст: Първият картел в сектор енергетика за разпределение на пазара на газ между E.ON и GDF Suez

През последните години политиката на либерализация и въвеждане на ефективна конкуренция на енергийните пазари е в центъра на вниманието на Европейската комисия. Развитието на ефективната конкуренция на енергийните пазари не е самоцелна задача. Чрез развитието на конкуренцията може да се достигнат основните цели на единния енергиен пазар- сигурност на доставките за европейските граждани, разходноориентирани цени и устойчивост на околната среда.

За да се гарантира ефективната конкуренция на енергийните пазари Главна дирекция „Конкуренция” разви активна дейност по отношение на контрола на сливанията и прилагане на антитръстовите правила.

В тази връзка интересно е решението на ЕК, с което беше установен първият картел между E.ON и GDF Suez за разпределение пазара на газ във Франция и Германия.

Хронология на случая

На 16 май 2006 г. ЕК извършва изненадващи проверки на място в офисите на E.ON Ruhrgas и GDF.

На 18 юли 2007 г. започна производство по смисъла на член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

На 9 юни 2008 г. на E.ON, и GDF е изпратено изложение с твърдение за извършено нарушение.

На 28 август и на 8 септември 2008 г. E.ON/E.ON Ruhrgas и GDF Suez отговарят на изложението.

На 27 март 2009 г. Комисията изпраща на страните писмо с допълнителни факти, на което те отговорят на 4 и 6 май 2009 г.

По искане на двете страни на 14 октомври 2008 г. се провежда устно изслушване.

Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение дава положителни становище на 26 юни 2009 г. ( 3 ) и на 3 юли 2009 г. ( 4 ).

Служителят по изслушването изготвя окончателния си доклад на 29 юни 2009 г.

На 8 юли 2009 година ЕК приема решение в което се заключава, че E.ON AG („E.ON“), солидарно и поотделно с неговото дъщерно предприятие E.ON Ruhrgas AG („E.ON Ruhrgas“), което е изцяло притежание на E.ON, и GDF Suez SA („GDF Suez“) са нарушили член 81, параграф 1 от Договора за ЕО, като са участвали в споразумение и съгласувани практики в сектора на природен газ. Продължителността на нарушението за E.ON Ruhrgas и Gaz de France е била поне от 1 януари 1980 г. до 30 септември 2005 г. по отношение на нарушението в Германия и поне от 10 август 2000 г. до 30 септември 2005 г. по отношение на нарушението във Франция. Продължителността на нарушението за E.ON е била от 31 януари 2003 г. до 30 септември 2005 г. Във връзка с нарушението на всяко от предприятията — E.ON Ruhrgas, солидарно и поотделно отговорно с E.ON, и на GDF Suez се налагат санкции от по 553 000 000 Евро.

Същност на нарушението

През 1975 г., Ruhrgas и GDF решават да работят заедно по изграждането на газопровода MEGAL, през който руският газ да достига до Германия и Франция. Газопроводът MEGAL е обща собственост и се управлява от E.ON Ruhrgas и GDF Suez. През него са транспортира газ от южна Германия през германо-чешката граница и германо-австрлийската граници на изток към френско-германската граница на запад.

Те се споразумяват нито едно от дружествата да не навлиза на местния пазар на другото чрез две съпроводителни писма, с които на GDF се забранява да извършва доставки от газ, транспортиран по MEGAL, на клиенти в Германия, а на Ruhrgas — да транспортира газ до Франция по газопровода.

До изтичането на крайния срок за изпълнение на Първата директива за газа през 2000 г. GDF има монопол върху вноса на газ във Франция. След премахването на монопола за внос и по време на постепенната либерализация на европейските пазари на газ страните са продължили да прилагат условията по подписаните споразумения от двете дружества от 1975 г.

Заедно с това E.ON, E.ON Ruhrgas и GDF са се срещали периодично на различни равнища и са обсъждали изпълнението на споразумението в условията на неотдавна либерализирания пазар. Контактите между страните след 1999 г. потвърждават продължаващото съществуване на споразумението за подялба на пазара и наличието на единствено и непрекъснато ограничаване на конкуренцията като цел, което е в нарушение на член 81 от Договора за ЕО.

Въпреки че през август 2004 г. страните са подписали формално споразумение, в което на теория се „потвърждава“, че условията от подписаните писма от 1975 г. вече не са сила, споразумението за подялба на пазара е продължило да съществува и да оказва влияние от 1 януари 1980 г. (за немския пазар) и от 10 август 2000 г. (за френския пазар) поне до 30 септември 2005 г., когато страните са започнали да отклоняват газ от газопровода, да извършват продажби на местния пазар на другата страна и са сключили нова поредица от споразумения относно MEGAL.
Споразумението за подялба на пазара е спомогнало на EON и GDF да подържат собствените си доминиращи позиции на пазара на газ в Германия и Франция, и след осъществената либерализация. По този начин потребителите на газ в тези страни не са могли да се възползват от предимствата, произтичащи от Директива 1998 г. за либерализация на пазара на газ, прилагането на която гарантира повече ценова конкуренция и избор на доставчици.

Санкцията

Споразуменията за подялба на пазара между конкуренти представлява изключително тежко нарушение на антитръстовите правила. При изчисляване на санкцията ЕК е взела предвид продажбите на газ, транспортиран чрез тръбопровода MEGAL, на предприятията във Франция и Германия. Отчитайки мощното присъствие на пазара на газ на двете икономически групи, антиконкурентната цел на споразумението за подялба на пазара, тяхното равно участие в газопровода MEGAL и обемите на газ, транспортирани по газопровода, ЕК определя санкциите в съответствие с методиката на ЕК за определяне на санкциите от 2006 г. По критериите на методиката основният размер на санкцията е 30 % от стойността на годишните продажби на газ на предприятията, умножена по установените брой годините на осъществяваното нарушение.

За 2008 г. световния оборот на E.ON е €87 милиарда евро, а на GDF Suez 68 милиарда евро. Те са лидерите не само на пазара в Германия и Франция при доставки на газ, но и на европейския пазар.

Крайните суми на санкциите по 553 000 000 евро за двете предприятия са значително под 10 % от световните обороти на всяко от засегнатите предприятия.

Освен наложената санкция с решението от E.ON, E.ON Ruhrgas и GDF Suez се изисква да прекратят нарушението, доколкото те все още не са сторили това, да се въздържат от повторно извършване на действие или поведение със същия или подобен предмет или резултат .

Няма коментари:

Публикуване на коментар