четвъртък, 25 март 2010 г.

Европейският парламент за политиката на Европейската комисия в областта на конкуренцията


С резолюцията по доклада ЕП припомня, че политиката в областта на конкуренцията и всеобхватното прилагане на правилата на конкуренцията са от ключово значение за наличието на добре функциониращ и конкурентен европейски вътрешен пазар.

ЕП дава оценка на основните политики на ГД „Конкуренция” на Европейската комисия, като посочва задоволството си от успешната борба с картелите. Борбата с картелите играе централна роля за поддържане на ефективна конкуренция на пазара, която гарантира ниски цени и богат избор за потребителите. В тази връзка EП насърчава Комисията да постави началото на постоянен и непрекъснат диалог със сдруженията на потребителите с цел идентифициране на свързаните с конкуренцията проблеми и определяне на приоритетите в правоприлагането.

ЕП насърчава Комисията да продължи да прилага строго правилата, за да предотвратява картели и да предприема действия срещу тях; приветства инструменти като пакета от актове за постигане на споразумение, който позволява на Комисията да прилага опростена процедура при делата за картели.

Изисква от Комисията да настоява за прилагане на пакета за далекосъобщенията.

Разглежда в положителна светлина публикуването на Съобщението на Комисията, озаглавено "Насоки за приоритетите на Комисията по прилагането на член 82 от Договора за ЕО в областта на злоупотребата с практики на отстраняване на конкуренти, наложени от предприятия с господстващо положение", които създават повече прозрачност и предвидимост в работата на ЕК.

В резолюцията ЕП дава становище още по въпросите за:

Държавните помощи

Най –общо по отношение на държавните помощи ЕП отбелязва, че политиката в областта на държавната помощ е неразделна част от политиката на конкуренция и контролът на държавната помощ отразява необходимостта от запазването на равни условия за всички предприятия, извършващи дейност на единния европейски пазар. ЕП изразява опасение, че са възможни потенциални вреди за конкуренцията вследствие на държавната намеса във финансовия сектор, като призовава Комисията спешно да продължи да разследва защо държавната помощ, предоставена на банки, не достига до реалната икономика и да предприеме мерки срещу банки, които очевидно не могат или отказват да предадат по веригата ползите от държавната помощ.

ЕП също изисква от ЕК да осигури повече яснота относно възстановяването на държавна помощ и възможните санкции в случай, че помощта не бъде възстановена. ЕП отбелязва, че възстановяването на незаконна държавна помощ е продължителен и тежък процес и насърчава Комисията да направи процедурите още по-строги и да продължи да оказва натиск върху държавите-членки, по-специално спрямо извършилите повторно нарушение.

Приветства новите насоки относно държавната помощ за защита на околната среда в рамката на пакета от мерки в областта на климата и енергетиката, които въвеждат нормализирана оценка за второстепенните въпроси и по-подробна оценка за съществените въпроси и призовава Комисията да публикува през 2010 г. изчерпателен доклад относно ефективността на държавната помощ, предоставена за "екологично възстановяване" (постигане на съществена промяна в посока към устойчивост, по-специално в автомобилния сектор), и на държавната помощ за защита на околната среда.

Антитръстови правила

ЕП приветства изключително твърдата позиция на Комисията спрямо антиконкурентното поведение през последните години, тъй като то причинява големи щети на потребителите и на икономиката; изтъква необходимостта от широка обществена подкрепа за политиката на конкуренция и демократичната легитимност, гарантирана от включването на Европейския парламент; изразява загриженост, че използването на един-единствен инструмент – налагането на все по-високи глоби – може да се окаже прекалено едностранчиво и призовава за прилагане на по-широк кръг от по-чувствителни инструменти, които обхващат въпроси като индивидуална отговорност, прозрачност и отчетност на дружествата, съкратени процедури, право на защита и справедлив процес и механизми за гарантиране на ефективното действие на програмите за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер в случай на картели , като подкрепя подход от типа "морков и тояга", със санкции като ефективно възпиращо средство, особено за повторни провинения, и с насърчаване на спазването на норми и разпоредби. Ако едно и също дружество извърши няколко нарушения на конкурентното право, то тогава са необходими по-строги възпиращи мерки за прилагане на антитръстовите правила, особено при случаи на картелиране или злоупотреби с господстващо положение. Призовава Комисията и държавите-членки да въведат принципа на личната отговорност.

Контрол върху сливанията

ЕП подкрепя преразглеждането на известието на Комисията относно приемливите средства за защита съгласно Регламент (ЕИО) № 139/2004 на Съвета и Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията, и изисква Комисията да изготви доклад по държави относно прилагането на член 21, параграф 4 от регламента на ЕО за сливанията, който позволява съображенията, свързани с обществената политика, да вземат предимство пред съображенията, свързани с конкуренцията;

Подчертава, че настоящата икономическа криза не оправдава намаляване на строгостта на политиките на ЕС за контрол на сливанията;

Секторни проучвания

Призовава Комисията да проведе разследване, какъв е маржът в цените по веригата производство-дистрибуция-търговия на дребно на хранителни стоки и да предложи мерки за преодоляване на установените конкурентните проблеми. В тази връзка ЕП подчертава необходимостта от всеобхватни секторни проучвания и последващи мерки по отношение на хранителната промишленост и по-специално на веригата за разпространение на млечни продукти, отношенията между производителите на селскостопански стоки, междинните купувачи, основните дистрибутори и крайните потребители, които да се извършват в тясно сътрудничество с националните органи по конкуренция, членове на Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК);

ЕП изисква провеждане на секторни проучвания на рекламата онлайн и на концентрациите в медийния сектор, което да анализира всички начини за разпространение на съдържание, като печат, телевизия, радио и интернет. Също Комисията да представи анализ на конкуренцията и в автомобилния сектор, както и в сектора на финансовите услуги. ЕП изразява загриженост относно недостатъчната конкуренция в сектора на телекомуникациите и изисква провеждането на допълнително проучване в сектора и настоява Органът на европейските регулатори на електронните съобщения, да направи задълбочен анализ на пазара на съобщенията и да води политика на насърчаване на конкуренцията.

Подчертава нуждата от подобряване на конкуренцията във фармацевтичния сектор, а за енергийния сектор отбелязва, че сигурността на доставките и ефективната конкуренция в енергийния пазар не могат да бъдат постигнати без взаимосвързана и добре функционираща инфраструктура . Конкуренцията се затруднява от липса на свързаност между газопреносни и електропреносни мрежи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар