вторник, 16 март 2010 г.

Европа 2020 и Антитръстовата политика

В изпълнение на стратегията за развитие Европа 2020 г., политиката на конкуренция може да допринася за достигане на четирите ключови цели, върху които следва да се фокусират Европейската комисия и държавите членки:
Иновации;
• Конкурентоспособност;
• Защита на околната среда;
• Социално единство (cohesion);
Това е основното послание в речта на Joaquín Almuniaкомисар по конкуренция, на Международния форум по Европейско право на конкуренция, състоял се на 09.03.2010 г. в Брюксел.
Той доразвива виждането си, че:
Единствено ефективната конкуренция кара участниците на пазара да са иновативни, да приспособяват собствените си бизнес стратегии към изискванията на потребителите и да осъществяват дългосрочни инвестиции.
• Същинската конкуренция повишава конкурентоспособността на компаниите и им дава възможност да успяват в Европа и на световните пазари.
• Конкуренцията и правилата за конкуренция спомагат за ефикасното разпределение и ефективно използване на ресурсите, в условията на увеличаващ се недостиг, помагайки да се защити природата и да се стимулират дългосрочните инвестиции.
• Наличието на ефективна конкуренция на пазара гарантира ползи за обществото, като спомага за създаване на условия за дългосрочен растеж, включително и на малки и средни предприятия, и предлага на потребителите богат избор на качествени стоки и услуги на ниски цени.
В речта си комисар Joaquín Almunia отново подчертава, че практиката по прилагане на правилата за конкуренция следва да се основава на задълбочени икономически и правни анализи, съпроводена със справедлива и прозрачна процедура.
Модерният подход е да се предпазва потребителя от вреди, причинени от неспазване на антитръстовата правилата за конкуренция, а не да се защитават конкурентите.
Което ще рече, че за Европейската комисия приоритет при прилагане на правилата за конкуренция остава борбата с картелите, следван от установяване на злоупотреби на пазара. На трето място е контрола на концентрациите.
Ще продължи и усъвършенстване на правната рамка по отношение на :вертикалните споразумения, хоризонталните споразумения за стандартизация и обмен на информация.
Отново се изразява, необходимостта за по – задълбочено сътрудничество с националните органи по конкуренция в рамките на Европейската мрежа по конкуренция.
В заключение комисарят по конкуренция подчертава, че стратегическите цели на Европа 2020 за устойчив растеж не биха могли да се постигнат без ефективна конкуренция на вътрешния пазар, която единствено е  в състояние да стимулира предприятията за иновации и разширяване, което да доведе до ползи за потребителите и икономиката като цяло.
Няма коментари:

Публикуване на коментар