четвъртък, 16 юни 2011 г.

Обществени поръчки в енергетиката: Комисията призовава България да гарантира спазването на принципите на прозрачност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация

Днес Европейската комисия призова България да гарантира пълно съответствие с правилата на ЕС за обществени поръчки, по отношение на търг за предоставяне на услуги за охрана, проведен от Електроенергийния системен оператор ЕАД ("ЕСО ЕАД"), дъщерно дружество на Националната електрическа компания, която управлява мрежите.
В търга за възлагане на договора, два от критериите за подбор са дали нечестно предимство на български доставчици на услуги или компании, базирани в България или такива, които притежават сертификати, издадени само от една държава-членка.Това представлява нарушение на основните принципи на европейското право за обществените поръчки, по-специално принципа на недискриминация. Ако България не отговори в рамките на два месеца, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на Европейските общности.

Каква е целта на правилата на ЕС относно обществените поръчки?
Обществени поръчки определят редът и условията за публичните разходи за сгради, стоки и услуги и се отнасят до закупуването на всякакъв вид стоки и услуги, от компютърни системи, системи за отпадъчни води и корабостроенето до консултантски услуги. Смята се, че всички обществени поръчки, възложени в ЕС представляват, заедно, около 17% от БВП. Откритите и прозрачни правила за обществени поръчки, наложени от ЕС засилват конкуренцията, осигуряват по-добра защита срещу корупцията и позволяват на данъкоплатците да се възползват от по-ефективни услуги при по-добро използване на парите им.
По какъв начин България не е спазила тези правила и как това се отразява на гражданите и бизнеса?
На 5 август 2008 г., ЕСО ЕАД стартира тръжна процедура за сключване на рамков договор за въоръжена охрана за защита на електрически енергийни централи, собственост на ЕСО ЕАД и НЕК (Национална електрическа компания). Стойността на договора е 1 млн. евро със срок  36 месеца. Правилата на ЕС относно обществените поръчки и Договора задължават публичните власти да спазват принципите на прозрачност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Използваните критериите за подбор, като притежание на определен сертификат валиден само в една държава-членка (в този случай Обединеното кралство), без да се приемат еквивалентни сертификати, както и изискването за административно разрешение, давано изключително само за български граждани, противоречи на принципите на равно третиране и недопускане на дискриминация. Освен това, един от критериите за възлагането на договор е изменен по време на процедурата, което противоречи на принципите на прозрачност и равно третиране на участниците в търга.
Според Комисията тези нередности могат да имат негативно влияние върху компаниите, които не могат да участват в тръжната процедура и по-общо за гражданите, тъй като договорът може би не е сключен в условия на конкуренция и не е избрана най-изгодната оферта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар