четвъртък, 30 юни 2011 г.

Цифрови технологии: Мобилните оператори следва да намалят цените на роуминга от 1 юли до 30 юни 2012 г.

Европейската комисия съобщи, че в съответствие с правилата на ЕС, въведени първоначално през 2007 г. и изменени през 2009 г., операторите на мобилни мрежи в ЕС са задължени отново да намалят цените на дребно на повиквания в роуминг през периода от 1 юли 2011 г. до 30 юни 2012 г.
Когато клиент на мобилен оператор пребивава в чужбина, в границите на Европейския съюз, следва да заплаща не повече от 35 евроцента на минута за изходящ разговор и 11 евроцента на минута за входящ разговор. Настоящото регулирано намаление на цените е последното от предвидените в регламента на ЕС относно роуминга, чийто срок на действие изтича в края на юни 2012 г.
На 30 юни 2010 г. Комисията публикува доклад, от който става ясно, че пределните цени са довели до временно намаляване на тарифите за роуминг през регулирания период, но действащите правила не са решили основния проблем, а именно липсата на конкуренция при предлагането на роумингови услуги, при което цените на дребно продължават да са твърде близо до определените горни граници. Това поражда необходимостта от нова регулаторна намеса, за да се постигне дълготрайно целта, поставена в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, а именно разликата между цените на разговорите в роуминг и междуселищните разговори в рамките на една държава да изчезне не по-късно от 2015 г. Тази цел ще бъде постигната, ако конкуренцията на пазарите на мобилни услуги предостави на потребителите бърз и лесен избор на роумингови услуги на цени, които са равни или почти равни на тези на съответния конкурентен национален пазар. С оглед на това Комисията съвсем скоро ще направи предложение за дългосрочно решаване на структурните проблеми на пазарите за роумингови услуги на глас, текстови съобщения и данни.
Националните регулаторни органи за съобщения на държавите-членки трябва да гарантират, че операторите на мобилни мрежи спазват новите правила за предаване на данни в роуминг и по-ниските цени за гласови повиквания. Потребителите могат да се обръщат към националния регулаторен орган  в държавата-членка, в която се намира мобилният им оператор, ако имат проблеми или въпроси относно новите ценови граници.
Предаване на данни в роуминг
Също от 1 юли 2011 г. горната граница при цените на едро за роуминга на данни (т.е. цените, които операторите начисляват помежду си), се намалява от 80 евроцента за един мегабайт на 50 евроцента. В настоящия регламент не е предвидена горна граница на цените на дребно за услуги за данни.
Потребителите и хората, пътуващи по работа, и занапред ще бъдат защитени от „шокове при получаване на сметката“ при изтегляне на файлове в мобилните мрежи, тъй като месечните сметки за това изтегляне са ограничени до 50 EUR, ако клиентът изрично не се е съгласил с друго.
Предистория
През 2007 г. Съветът на министрите на ЕС и Европейският парламент, въз основа на предложение на Европейската комисия, за първи път въведоха пределни цени за роуминга, с което се гарантира, че абонатите на мобилни телефони заплащат сходна цена за роуминг навсякъде в ЕС. През юли 2009 г. те приеха преработени правила за по-нататъшно постепенно намаляване на цените на роуминг, така че от юли 2011 г. максималната такса за роуминг да бъде 35 евроцента на минута за изходящи разговори и 11 евроцента на минута за входящи разговори при пребиваване в чужбина.
Правилата от 2009 г. относно роуминга ще се прилагат до края на юни 2012 
Повече информация на  уебсайта на Европейската комисия относно роуминга

Новите горни граници на цените на дребно, без ДДС – от 1 юли 2011 г. до 30 юни 2012 г

Няма коментари:

Публикуване на коментар