сряда, 29 юни 2011 г.

Евростат:Сравнение на ценовите индекси на потребителските стоки по държави-членки

Евростат публикува данни за равнището на цените на потребителските стоки в държавите членки през 2010 г. , спрямо средното равнище на цените за Европа 27.
Общият извод е, че разликите в нивата на цените на потребителските стоки в отделните държави– членки са значителни.
Дания (143% от средния за ЕС-27) е с най-високо равнище на цените, следвана от Финландия (123%). Над средното за ЕС 27 ценово равнище от 10% до 20 % са държавите Люксембург и Швеция (120%), Ирландия (118%), Белгия и Франция (112%). Австрия (107%), Холандия (106%), Германия и Италия (и двете са 104%) са около 5% до 10 % над средното ниво.Ценовите равнища в Обединеното кралство (100%) са на средното ниво за ЕС27.
С малко под средното ценово равнище ЕС 27=100 са Испания (97%) и Гърция (96%) , а Кипър (89%), Португалия (88%) и Словения (84%) са между 10% и 20% под средното равнище
Ценови нива между 20% и 30% под средното се наблюдават в Малта (79%), Естония (75%), Чехия (72%) и Словакия (71%), и равнища между 30% и 40% по-ниски в Латвия (69%), Унгария (65%), Литва и Полша (и в двете 63%).
България (51%) и Румъния (59%) са с най-ниските ценови равнища спрямо Европа 27.

В таблицата по-долу са посочени ценовите равнища по групи стоки през 2010 г., сравнени със средните цени за Европа 27, по държави членки.

При групата стоки – храна и безалкохолни напитки цените варират от 66% от средното равнище за ЕС-27 в България до 136% в Дания. При алкохолните напитки и цигарите, цените са най-ниски в България и Румъния (и двете 64% от средното равнище) и най-високи в Ирландия (170%). Тази голяма разлика в цените се дължи основно на различията в данъчното облагане на тези продукти между държавите-членки.
При групата на облеклата ценовите равнища бележат най-малка разлика между отделните държави членки. В България (75%) дрехите са най-евтини, а в  Швеция (126% ) са най-скъпи.
При групата на потребителската електрониката разликата в ценовите равнища също е по-малка  от 89% от за България до 115% в Швеция, с изключение на Дания (167% от средното равнище), подобна е картината и при групата на личните превозни средства ценовите разлики между държавите-членки са в границите от 88% от  ЕС-27 в България, Естония и Румъния до 120% в Португалия.
За ресторанти и хотели, цените варират значително, от 45% от средната стойност за България до 153% в Дания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар