понеделник, 20 юни 2011 г.

Държавна помощ: Комисията провежда допитване относно подпомагането на филмовия сектор

Европейската комисия започва обществено допитване относно валидността на критериите, по които се оценява съвместимостта на различните национални, регионални и местни схеми за подпомагане на филмовия и аудиовизуалния сектор с правилата на ЕС за държавните помощи. Критериите са определени преди 10 години в Съобщението на Комисията от 2001 г. относно филмовата индустрия. По принцип законодателството на ЕС забранява предоставянето на финансова подкрепа за конкретни дружества или сектори от страна на държавата или от държавни органи.
Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) са разрешени няколко изключения от този принцип, включително и за държавни помощи, чиято цел е насърчаване на културата. Такива помощи могат да се приемат за съвместими с вътрешния пазар при определени условия, посочени в член 107, параграф 3, буква г) от ДФЕС и в Съобщението относно филмовата индустрия от 2001 г.
Публикуваният днес документ посочва  основните въпроси и представлява първата стъпка при извършването на прегледа на правилата за държавните помощи, който ще приключи  до края на 2012 г.
Повече информация за общественото допитване.
Общественото допитване ще продължи до 30 септември 2011 г, след което:

-през октомври 2011 г. ще се публикуват получените отговори на допитването;
-през периода декември 2011 г.—февруари 2012 г. ще се проведе обществено допитване относно проекта на съобщението с новите критерии;
- април 2012 г.: публикуване на отговорите на допитването по съобщението ;
- втората половина на 2012 г.: приемане на новото Съобщение относно критериите за държавна помощ предназначена за развитие на филмовата индустрия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар