вторник, 7 юни 2011 г.

Икономическа политика:Препоръките към България за изпълнение на ангажиментите за растеж и работни места

Днес Европейската комисия прие 27 пакета с препоръки за всяка отделна държава-членка, както и един общ пакет за цялата еврозона, чиято цел е да помогне на страните от ЕС да насочат икономическите и социалните си политики към изпълнение на ангажиментите относно растежа, заетостта и публичните финанси.
По-рано тази година държавите-членки и Комисията се договориха по 10 ключови приоритети в отговор на кризата и за изграждане на една по-устойчива икономика в бъдеще. Тъй като всяка страна среща различни проблеми, в препоръките си от днес Комисията предлага мерки, съобразени с положението в отделните страни. Те би трябвало да помогнат на всяка държава членка да обърне внимание през следващите 12 до 18 месеца на стратегическите фактори и това да стимулира икономиката на ЕС като цяло.

ПРЕПОРЪКИ към България
България трябва да предприеме действия в рамките на периода 2011-2012 като:
(1) Продължи ефективното изпълнение на бюджета, с цел коригиране на прекомерния дефицит през 2011. Посочи мерките в подкрепа на бюджетната стратегия за 2012-2014 и се възползва от икономическото си възстановяване за ускоряване на данъчните корекции към средносрочната бюджетна цел, преди всичко, като поддържа растежа на разходите в съответствие с средносрочния потенциал за растеж, като същевременно увеличава дела на публичните разходи, стимулиращи растежа.
(2) Предприеме стъпки за подобряване на предвидимостта на бюджетното планиране и изпълнението по-специално чрез укрепване на фискалното управление. За тази цел, да се въведат задължителни фискални правила и ясно определена средносрочна бюджетна рамка, която да осигурява прозрачност на всички управленски нива. Въведе мерки, чрез които бюджета се отчита на начислена основа.
(3) Предприеме стъпки за ускоряване на настоящата реформа на пенсионната система и засили мерките за подпомагане на по-възрастните работници да останат по-дълго на работа.
(4) Подпомага, като се консултира със социалните партньори и в съответствие с националните практики, политики гарантиращи, че ръстът на заплатите по-добре отразява развитието на производителността и поддържа конкурентоспособността.
(5)Предприеме стъпки за справяне с предизвикателствата в борбата с бедността и насърчава социалното включване, особено за уязвимите групи, изправени пред множество пречки, като разширява пазара за частни доставчици, предлагащи работни места, модернизира заетостта в услугите от обществения сектор като развива способността и профила на уменията по такъв  начин, че те да отговорят на търсенето на пазара на труда, както и фокусирана подкрепа на младите хора с ниска квалификация. Осъществи образователната реформа чрез приемане на Закона за предучилищното и училищното образование и нов Закон за висшето образование до средата на 2012 година.
(6) Ускори усилията за засилване на административния капацитет в ключови функции на държавното управление и в регулаторните органи, с цел да се направят публичните услуги по-ефективни в отговор на потребностите на гражданите и бизнеса; въведе мерки за контрол при възлагане на обществените поръчки въз основа на оценка на риска, укрепи капацитета на органите отговорни за  предотвратяване и санкциониране на нередностите, за да се подобри качеството и икономическата обоснованост при използване на публичните средства.
(7) Премахне бариерите за навлизане на пазара, гарантираното разпределение на печалбата и контрола на цените, и осигури пълната независимост на Българския енергиен регулатор, за да се отворят за по-голяма конкуренция пазарите за електроенергия и газ. Въведе стимули за подобряване на енергийната ефективност на сградите.

Препоръките ще бъдат обсъдени и утвърдени от Съвета на Европейския съюз на 23 и 24 юни, след като бъдат разгледани на заседанията на Съвета по икономически и финансови въпроси и на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. За прилагането им ще следят през следващата година Комисията и държавите-членки чрез стриктни  и постоянни партньорски оценки. В следващия си Годишен обзор на растежа през януари 2012 г. Комисията ще представи оценка на постигнатия в ЕС напредък, а напредъкът в държавите-членки ще бъде оценен в нов пакет от  препоръки за всяка отделна държава-членка през юни 2012 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар