неделя, 20 май 2012 г.

Държавни помощи: Комисията представи мащабна инициатива за модернизиране на правилата за държавните помощи

Европа е в криза, Европа се нуждае не само от финансова дисциплина, но и от прилагане на  ефективни мерки за растеж. Вече все повече се повтаря това послания от политици  и анализатори. Но коя е общата платформа, обединяваща икономиките на държавите-членки, която би  дала  основата за един устойчив растеж на европейската икономика, а от там и на всяка отделна държава-членка.
Европейската комисия в своята стратегия Европа 2020 насочва своите политики към превръщане на Европа в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, но кои са основните мерки, които на практика ще направят тези политики в реалност.
Изводът се налага от само себе си – устойчив растеж може да се генерира само чрез изграждането на един интегриран европейски пазар без национални граници, на който се провежда последователна политика за защита на конкуренцията, включваща контрол на държавните помощи, която да гарантира, че функционирането на този вътрешен пазар не се нарушава от антиконкурентно поведение на предприятията или от държавите членки, с което да се дава предимство на някои участници в ущърб на други. Конкуренцията е важен двигател за растежа, тъй като тя стимулира предприятията, включително ново навлизащите на пазара, да създават иновативни технологии и продукти и по този начин да подобряват производителността и конкурентоспособността на икономиките на национално и европейско равнище, а защо не и в глобален аспект. Конкуренцията е икономически обективен процес, който не изисква публични или частни разходи.
Контролът на държавните помощи играе основна роля в защитата и укрепването на единния пазар и осигуряване на равнопоставеност на участниците на пазара.
ЕК признава, че икономическата и финансова криза застраши целостта на единния пазар и увеличи потенциала за антиконкурентни реакции, както от отделните предприятия, така и от правителствата на някои държави - членки. Кризата повиши интереса към засилване на ролята на държавата за защита на най-уязвимите членове на обществото, и за стимулиране на икономическото възстановяване. Изискването за фискална консолидация и ограничените финансови ресурси също доведе до натиск върху бюджета. Не на последно място, кризата увеличи различията между държавите - членки по отношение на свободата на действие за финансиране на техните политики.
В някой държави –членки се забелязва желание за протекционизъм на отделни сектори и предпазването им от ефективната конкуренция, което в дългосрочен план може само изкриви конкуренцията и да възпрепятства растежа на икономиката.
Много често публичните разходи за подпомагане на икономиката са под формата на държавна помощ като преки разходи, данъчни стимули, държавни гаранции или други.
Затова един от инструментите на политиката за конкуренция е осъществяване на действен контрол на държавните помощи, който цели защитата и укрепването на конкуренцията на  единния пазар.
Чрез гарантирането на един по-силен и по-добре насочен контрол на държавните помощи може да се насърчи растежа и в същото време да не се допусне изопачаване на конкуренцията на пазара. Пазарите трябва да останат конкурентни и отворени.
Именно, за да улесни и опрости правилата за държавните помощи Европейската комисия представи, в началото на месец май тази година, идеята си за мащабна реформа, чиято цел е модернизиране на правилата за държавните помощи (State Aid Modernisation (SAM)).
В момент, когато Европейският съюз търси най-адекватните мерки за преодоляване на кризата и подпомагане на растежа, политиката в областта на конкуренцията и по-специално в областта на контрола на държавните помощи трябва да гарантира, че те са правилно разчетени и се насочват само там, където пазара се проваля (market failures) и допринасят за постигане на цели от общо европейски интерес.
С представеното предложение Комисията цели да рационализира правилата за държавна помощ и да фокусира контрола по прилагането им само върху случаи с най-голямо въздействие върху вътрешния пазар, което ще доведе до вземането на бързи решения по отделните случаи.
Хоакин Алмуния, заместник-председател на Комисията, отговарящ за политиката на конкуренция, заяви:
"Икономическите прогнози в момента показват, че растежът в ЕС ще остане нисък за известно време. При тези условия Европа трябва да използва пълния потенциал на конкурентния си вътрешен пазар и в контекста на фискалната консолидация, правителствата трябва да насочват публичните разходи към приоритети, стимулиращи растежа. Аз очаквам нашата реформа на правилата за държавните помощи да помогне на публичните власти да използват по-ефективно ограничените публични ресурси и да осигуряват публична подкрепа за фирмите по такъв начин, че тя да спомага за постигането на целите на растеж в ЕС като същевременно се ограничава нарушаването на конкуренцията."

Три са основните цели в предложения от Комисията амбициозен пакет, чрез който следва да се реформират и модернизират правилата за държавните помощи и инструментите за осъществяването им:

1.насърчаване на устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж в рамките на конкурентен вътрешен пазар;

2.насочване на предварителния контрол и същевременно укрепване на сътрудничеството между държавите членки по прилагането на държавните помощи;

3.опростяване на правилата и вземане на по-бързи решения.


-Насърчаване на растежа в един устойчив, динамичен и конкурентен вътрешен пазар
Комисията подчертава ролята на държавната помощ за икономическия растеж и нейния капацитет „да допринесе активно и положително за целите на „Европа 2020“ като насърчава и подкрепя инициативи за по - иновативни, ефективни и екологични технологии, като същевременно улеснява достъпа до обществена подкрепа за инвестиции, рисков капитал и финансиране за изследвания и развой.
Модернизираният контрол на държавните помощи цели да улесни отпускането на тези държавни помощи, които са добре изготвени и насочени към установени пазарни провали market failures и освен това те трябва да допринасят за постигането на цели от общ интерес и в крайна сметка да не изкривяват и нарушават конкуренцията на пазара („добра помощ“).
Публичната подкрепа следва да стимулира иновациите, „зелените“ технологии, развитието на човешкия капитал, да се избягват щетите за околната среда, в резултат на което ще се насърчи растежа, заетостта и конкурентоспособността на ЕС. Помощта трябва да се насочва само там, където пазарните сили се провалят и по този начин тя само ще допълва , но не и да заменя частните разходи и инвестиции.
Държавната помощ също трябва да има стимулиращ ефект и да допринася за постигането на цели от общ интерес: т.е. стимулира получателя на помощта да предприеме дейности, които той не би предприел без наличие на помощ. И в същото време винаги следва да се отчита и обстоятелството, че държавната помощ ще има най-силно въздействие върху растежа, само когато е замислена по начин, който ограничава нарушаването на конкуренцията и поддържа вътрешния пазар конкурентен и отворен. Като „добри помощи” могат да се посочат помощите:

  • за развитие на широколентовите мрежи, които ще гарантират постигане на целите на „Програмата в областта на цифровите технологии за Европа“;
  • за развитие на инфраструктурата, което също е инструмент за постигането на интелигентни, модернизирани и напълно взаимосвързани транспортни и енергийни мрежи, както е предвидено от „Ефективно използване на ресурсите в Европа“;
  • за научни изследвания, развойна дейност и иновации, улесняващи постигането на целите на „Съюза за иновации“ и на „Индустриална политика за ерата на глобализацията“;
  • за прилагане на принципа „замърсителят плаща“, както и възможността за предоставяне на помощ с цел стимулиране на предприятията да преизпълняват задължителните стандарти на ЕС за околната среда или да насърчават енергийната ефективност, предвидени в насоките за помощи за околната среда, са едно от средствата да се осъществи водещата инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“;
  • за подкрепа на обучението с държавни средства по „Програмата за нови умения и работни места“.

В пакета се предвижда помощите за оздравяване и преструктуриране на дружества в затруднение да се отпускат само при строги условия и ако това води до връщането на дългосрочната им жизнеспособност, като по този начин се насърчава излизането от пазара на неефективни фирми и предприятията се подготвят за глобалната конкуренция, допринасяйки за „Индустриална политика за ерата на глобализацията“.
Връзката между целите на „Европа 2020“ и водещите инициативи, от една страна, и правилата за държавните помощи, от друга страна, следва да се развие допълнително, за да се интегрират инструментите на Комисията и да се насърчат държавите членки да насочат оскъдните публични ресурси към общи приоритети.
Чрез модернизационния пакет ЕК предвижда и въвеждането на строг контрол на държавната помощ, който е от съществено значение за гарантиране на доброто функциониране на единния пазар. Този строг контрол ще върви ръка за ръка с ефективното прилагане на правилата на ЕС за вътрешния пазар и ще има особено значение за пазарите, които отскоро са отворени за конкуренция и където големите бивши монополисти - участници на пазара, подпомагани от държавата, все още играят важна роля, като пазарите на транспортни, пощенски услуги или в областта на енергетиката. Модернизирането на държавната помощ може да подобри функционирането на вътрешния пазар посредством по-ефективна политика, насочена към ограничаване на нарушаването на конкуренцията, запазване на равните условия и борба срещу протекционизма. Тази роля на държавните помощи сега придобива все по-голямо значение, тъй като е необходимо да се мобилизира пълният потенциал на вътрешния пазар за растеж.

-Съсредоточаване на изпълнението върху случаите с най-голямо въздействие върху вътрешния пазар
С предложението за реформа на правилата за държавни помощи се цели да не се достига до микро контрол на всички публични разходи, а по-скоро до степенуване на приоритетите и по- силен контрол на помощите, които имат значително въздействие върху единния пазар, като мерките, които обхващат големи и потенциално нарушаващи помощи, включително фискалните помощи. Предлага се опростяване на случаите с локален характер и със слабо влияние върху търговията, чрез прилагане на пропорционални и диференцирани правила и чрез модернизиране на процедурите за контрол на държавните помощи като се вменява повече отговорност за държавите- членки при определянето и прилагането на мерки за подпомагане. Това ще изисква по-ясна дефиниция на правилата, както и повишаване на последващия мониторинг от страна на Комисията, за да се гарантира адекватно спазване. Това също ще намали административната тежест за публичните органи и за бенефициерите, когато става въпрос за по-малки размери на помощта.

-Опростени правила и по-бързи решения
ЕК признава, че с течение на времето правилата за държавната помощ са се превърнали в сложна правна рамка. Необходимо е да се изяснят и опростят правилата, да се подобри съгласуваността и да се рационализира процесът на оценяване.
При сега действащия режим на контрол на държавните помощи, Комисията е длъжна да разглежда всички твърдения относно потенциална помощ, без да може на практика да определя приоритети при разглеждане на жалбите. Освен това, Комисията невинаги е в състояние да получи пълна и точна информация от страните, което може да удължи процедурата по вземане на решения. Това налага рационализиране и реформиране на процедурите, с цел да се съкратят сроковете и решенията да се вземат в тясно сътрудничество с държавите членки.
Елементите от пакета, допринасящи за постигането на тази цел, са:
а) Изясняване и по-добро обяснение на понятието държавна помощ: понятието за държавна помощ е обективна концепция, определена пряко от Договора за функциониране на ЕС в член  107, като всяка мярка, която е резултат от намеса от държавата или чрез държавни ресурси, която е вероятно да окаже влияние върху търговията между държавите членки, която предоставя предимство на получателя и нарушава или заплашва да наруши конкуренцията. Ролята на Комисията в това отношение е ограничена до предоставяне на разяснение как тя разбира и прилага разпоредбите на Договора, според тълкуването на Съда на Европейския съюз. В рамките на тези ограничения Комисията ще представи допълнителни разяснения относно ключовите понятия, свързани с понятието помощ, с оглед да допринесе за улесняване на прилагането.
б) Модернизиране на Процедурния регламент за държавната помощ по отношение на обработката на жалби и инструментите за пазарна информация, за да се даде възможност на Комисията да насочи своите действия по случаи, които са от най-голямо значение за вътрешния пазар. Това изисква упълномощаване на Комисията да определи приоритети за обработването на жалбите, за да се степенуват твърденията за потенциална помощ с голямо въздействие върху конкуренцията и търговията във вътрешния пазар. Едновременно с това, за да може Комисията ефективно да разследва случаи на помощ със значително въздействие, тя трябва да разполага с по-ефективни инструменти, за да получава своевременно цялата необходима информация от участниците на пазара, така че да взема решения в подходящи за предприятията срокове. Модернизирането на процедурите ще позволи също на Комисията да извършва повече разследвания ex officio на съществени нарушения на конкуренцията, които спъват вътрешния пазар. Това ще даде също възможност за бърза проверка на пазарните въздействия от мерките за помощ, което ще позволи по-бърз процес на вземане на решения.
Инициативата по модернизация на правилата за държавни помощи е част от по-широка цел на по-всеобхватна координация на националните икономически политики за постигане на общата цел на устойчив, приобщаващ и устойчив растеж. Контролът върху държавните помощи също има стратегическа роля, защото тя помага на държавите-членки да подобрят качеството на публичните им разходи. Останалата част от пакета за реформи ще бъде разработена през следващите месеци с оглед постепенно постигане на преразглеждане и рационализация на основните актове и насоките на Комисията до края на 2013 г. Комисията възнамерява да се консултира с държавите - членки и да започне открит диалог с Европейския парламент и други заинтересовани страни, за да събере мнения за провеждане на дебат относно предложенията за модернизиране на държавната помощ.


Няма коментари:

Публикуване на коментар