неделя, 27 май 2012 г.

Икономическа политика: Какво представляват „проектните облигации”


Европейската комисия обяви, че започва пилотната фаза на проекта по въвеждане на облигации за изграждане на инфраструктурни проекти, Europe 2020 Project Bond Initiative, които са от особено значение за стимулиране на европейската икономика.
Инициативата има две цели: да съживи пазара на облигации за проекти и да помогне на организаторите на отделните инфраструктурни проекти  да привлекат в дългосрочен план частно финансиране в сектора. Инициативата облигации за проекти ще създаде средство за намаляване на риска за трети инвеститори, които търсят дългосрочни инвестиционни възможности. По този начин тя ще действа като катализатор за повторно отваряне на дълговия капиталов пазар (в момента до голяма степен неизползван за инфраструктурни инвестиции след финансовата криза), който е  значителен източник за финансиране в сектори с инфраструктури.
През следващото десетилетие Европа се нуждае от рекордни инвестиции в транспорта, енергетиката, информационните и комуникационните мрежи, за да се изпълнят целите на  "Европа 2020". Големите инфраструктурни проекти са дългосрочни проекти, поради дългия живот на физическите структури. Дори ако те са финансово стабилни в средносрочен и дългосрочен план, те са изправени пред краткосрочни рискове, особено в етапа на строителството и по време на първите години на експлоатация, което затруднява изготвянето на точен анализ на инвестицията и представлява голямо предизвикателство за повечето участници на пазара.  В допълнение, повечето инфраструктурни проекти имат обществена стойност , т.е. създават ползи за обществото като цяло, които не се изразяват непременно в  парично изражение. 
Инструментът на проектни облигации ще бъде напълно интегриран в следващата многогодишна финансова рамка 2014-2020. Със сегашната  пилотна фаза се цели да се приложи политика в подкрепа на растежа на европейската икономика. Това е основната цел на пилотната фаза.
Целта е облигациите за проекти, подкрепени от ЕС,  да  формират една нова класа ценни книжа. Пилотният проект ще улесни тяхното въвеждане на пазара.
Пилотната фаза ще се основава на предложения регламент за трансевропейските мрежи (TEN),  и Рамковата програма за иновации (CIP) и ще разчита на предвидените бюджетни средства  за тези  програми - общо 230 млн. евро. 
Това означава, че бюджетните средства на ЕС са съчетани с финансиране от ЕИБ, при което се цели да  се постигне мултиплициращ ефект, при който  общата сума на бюджета от 230 млн. евро се очаква да мобилизира инвестиции до 4,6 млрд. евро.
Ясно е, че само ограничен брой проекти биха могли да бъдат финансирани в пилотната фаза, тъй като наличните бюджетни ресурси са ограничени и останалият  времеви хоризонт за изпълнението им ще бъде много кратък. Фокусът е върху проекти  за инфраструктури в областта на транспорта- TEN-транспорт, енергетиката TEN-енергия, информационното общество - проекти за развитие на широколентовия пазар и свързаната с това инфраструктура.
 Ето защо,  подборът на проекти ще включва около 5-10 проекти, като се концентрира върху тези, които са в сравнително развит стадий в процеса на офериране и финансиране или изискват рефинансиране след етапа на строителството, в една или повече от трите целеви сектори на транспорта, енергетиката и широколентовия интернет.
Пилотната фаза ще бъдат управлявани от ЕИБ. Ще бъдат използвани експертните познания на ЕИБ при оценката на проекта. Всъщност ЕК ще определя рамката за допустимост на проекта и ще търси по-добро взаимодействие между наличните средства на ЕС и използването на специализирани финансови инструменти.
Очаква се в проектните инвестиции да инвестират  институционални инвеститори, като пенсионни фондове, застрахователни компании и т.н., т.е. инвеститори с дългосрочна и отговорна структура и със стабилен  рейтинг на техните инвестиции.
 ЕК очаква освен  европейските инвеститори, интерес да проявят и инвеститори от Северна Америка, но  и от други  суверенни фондове.
Още веднъж може би трябва да се подчертае, че проектните облигации са различни финансови инструменти от облигациите за дълга.
Целта на "Европа 2020" инициативата за проектни облигации  е да повиши кредитния рейтинг на частни субекти.Това е коренно различна цел от идеята за емитиране на така наречените "еврооблигации", т.е. съвместно издаване на облигации за предоставяне на общо финансиране на правителствените разходи на държавите-членки. По този начин, нито Комисията, нито държавите-членки ще издават облигации по инициативата за проектни облигации "Европа 2020".
Съобщението на Комисията относно финансовите инструменти за периода след 2013 г. е публикувано паралелно с тази инициатива: "Рамка за следващото поколение иновативни финансови инструменти - платформи за капиталови и дългови инструменти на ЕС". В съобщението се прави преглед на уроците от  сегашното поколение финансови инструменти и се развиват организационни предпоставки за следващия етап.

Окончателното приемане на  пилотната фаза на инициативата е предвидено да се проведе на 31 май с гласуване в Европейския парламент  и Съвета. В същото време, ЕИБ ще започне подготовка на допустимите проекти, които ще бъдат подкрепени от инициативата, когато тя започне да функционира.


Няма коментари:

Публикуване на коментар