вторник, 8 май 2012 г.

Антитръст: Европейската комисия заподозря словашкия Telekom и Deutsche Telekom в злоупотреба с господстващо положение на широколентовия пазар в Словакия

Днес Европейската комисия съобщи, че е изпратила твърдения за извършено нарушение (Statement of Objections (SO)) на словашкия Telekom (ST) и неговото дружество майка, Deutsche Telekom AG, свързано с поведението им на пазарите на едро за широколентов достъп в Словакия.
Това е втория случай, при който Комисията стига до заключение за нарушение на конкуренцията на широколентовия пазар в новите държави – членки, присъединили се към ЕС през 2004 г. Първият случай е срещу полския телекомуникационен оператор  Telekomunikacja Polska S.A (ТР) , на който през 2011 г. Комисията наложи санкция в размер на €127 554 194 за нарушение на чл. 102 от договора за функциониране на ЕС, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на широколентовия пазар в Полша.
За широколентовия пазар в Словакия Комисията смята, че Telekom (ST) необосновано отказва да предостави необвързан достъп до абонатните линии на едро (unbundled access to local loops) на конкурентите си и прилага ценова преса спрямо алтернативните оператори, изразяваща се в определяне на високи цени на едро, което е в нарушение на европейските антитръстови правила, и представлява злоупотреба с господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Комисията счита, че Deutsche Telekom също е отговорен за поведението на неговото дъщерно дружество. Двете компании имат три месеца, за да отговорят на твърденията за извършено нарушение .
Във връзка с предполагаемото нарушение на словашкия телекомуникационен оператор, Комисията още веднъж напомня, че достъпът до широколентовите услуги на едро е от решаващо значение за алтернативните оператори, които желаят да предоставят услуги на дребно на крайни потребители. Комисията е установила, че Telekom (ST) е възпрепятствал необосновано алтернативните оператори при исканията им за достъп до пазара на едро, чрез прилагане на усложнени технически и търговски условия, и използване на стратегия за протакане и възпрепятстване на преговорите по тези условия, в частност по отношение на необвързания достъп до абонатна линия.
Освен това, Telekom (ST) е определил цените си на едро на ниво, което прави невъзможно за алтернативните оператори да реализират печалба при предоставяне на услугите на пазара на дребно за широколентов достъп, което на практика възпрепятства развитието на широколентовия пазар на дребно в Словакия.
Подобно ценово поведение е известно като прилагане на модела „ценова преса”. Тази практика за пръв път беше определена като злоупотреба на широколентовия пазар в случая Deutsche Telekom и наскоро отново потвърдена от Общия съд, в случай на Telefónica. В случая със словашкия телеком Комисията стига до предварителното заключение, че предприятието е нарушило член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара.
Комисията счита също, че Deutsche Telekom носи отговорност за поведението на дъщерното си предприятие, в който е собственик на мажоритарния дял от 51%, поради естеството и степента на връзките между тях.)

Защо се намесва Европейската комисия на пазара в Словакия 

Телекомуникационният пазар в ЕС е напълно отворен за конкуренция от 2002 г. и европейските антитръстови правила важат в Словакия от 2004 г., след присъединяването й към ЕС през май 2004 г.. В съответствие с либерализацията на монополните телекомуникационни пазари в Европа, развитието на ефективна конкуренция е възможна, ако се предостави достъп до инфраструктурните мрежи на бившия монополист, на нови участници на пазара т.н. алтернативни оператори, срещу съответното заплащане. Разгръщането на здравословна конкуренция на пазара за предоставяне на телекомуникационни услуги зависи от условията, при които се предоставя достъпа на алтернативните оператори до мрежите, тъй като изграждането на паралелни инфраструктурни мрежи, които да дублират и конкурират изградените вече от историческия оператор мрежи, и то в условия на монопол, е икономически неизгодно и неоправдано.

Чрез прилагане на правилата за конкуренция се цели да се гарантира, че достъпът до мрежата на историческия оператор (бивш монополист) се осигурява при справедливи и разумни цени и се гарантира равнопоставеност между отделните участници - конкуренти на пазара. Отварянето на пазара за конкуренция, дава възможност за по-голям избор на услуги и конкурентни цени за потребителите, както и създаването на повече предприятия и работни места.

История на случая:

На 8 април 2009 г. Комисията започва производства срещу Telekom (ST), историческия оператор на Словакия, поради опасения за наличие на злоупотреби, които могат да предотвратят или да попречат на конкуренцията на пазара на широколентов достъп до интернет и други пазари на електронни съобщения в Словакия.

На 13 декември 2010 г. Комисията разширява обхвата на производството и срещу майката Deutsche Telekom, за да установи дали Deutsche Telekom е участвал в предполагаемото нарушение и дали като компания-майка на словашкия телеком е отговорен за поведението му на пазара.

На 8 Май 2012 г. Комисията изпраща на страните твърдение за извършено нарушение, което е формална стъпка по приключване на антитръстовите производства, при която заинтересованите страни писмено се информират за предполагаемите от Комисията нарушения. Обикновено на страните се предоставя разумен срок (от един до три месеца), в който те трябва да предоставят писмената си защита. Страните могат също така да поискат и устно изслушване пред Комисията, при което да изложат защитата си.

Едва след като приключат тези процедурни стъпки, Комисията може да вземе окончателно решение доколко разследваното поведение на двете дружества е съвместимо с антитръстовите правила на ЕС. Ако стигне до заключение, че предприятието злоупотребява с господстващото си положение на широколентовия пазар на достъп до абонатната линия в Словакия, тя може да наложи санкции до 10% от оборота на предприятията за предходната финансова година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар