четвъртък, 24 май 2012 г.

Изявление на председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпьой след неофициалната вечеря на членовете на Европейския съвет
Свиках днешното заседание, за да обсъдя с колегите си начините за стимулиране на растежа в Европа. Срещата ни тази вечер цели да породи натиск, да съсредоточи вниманието и да сложи край на ширещите се спекулации.
Дебатът по въпросите на растежа не е от вчера. Вече имаме своя обща стратегия за растеж и този въпрос е постоянен източник на безпокойство. В същото време действията, които предприемаме за създаването на растеж, бяха засенчени от жизненоважните усилия, които полагаме за осигуряване на финансова стабилност в еврозоната. Тези действия обаче са не по-малко важни. И нека да няма недоразумения: съвсем очевидно е, че противопоставянето между политиките за „намаляване на дефицита“ и за „растеж“ е изкуствено създаден дебат. Става дума за различни страни на една и съща монета. Без стабилни публични финанси не може да има устойчив растеж; а без наличието на устойчив растеж мерките, предприети за контролиране на равнището на дълга ни, ще се окажат напразни.
Дискусиите ни тази вечер бяха целенасочени и откровени. Изслушах с внимание всички колеги и заедно подготвихме почвата за намирането на общи решения през юни, т.е. след пет седмици.
На първо място обсъдихме трите основни стълба на стратегията за растежа, която продължава да се основава на Стратегията на ЕС „Европа 2020“. Стратегията „Европа 2020“ стои в основа на инициативите ни за растеж. В краткосрочен план ще структурираме работата си около следните три стълба:
На първо място трябва да мобилизираме политиките на ЕС, за да окажем цялостна подкрепа на растежа; на второ място, трябва да ускорим усилията си за финансиране на икономиката чрез инвестиции и на трето място е необходимо да активизираме създаването на работни места.
По първата точка: трябва да мобилизираме политиките на ЕС, за да окажем цялостна подкрепа на растежа. Ето защо приканихме Европейския парламент и Съвета да постигнат бърз напредък по важни законодателни предложения като Акта за единния пазар и Директивата за енергийната ефективност.
Следва да приключим работата по нерешения въпрос за патента на ЕС преди края на датското председателство. Колегите също призоваха за по-цялостно и последователно изпълнение на съществуващото законодателство, по-специално по отношение на директивата за услугите, и се изказаха в подкрепа на силен стимул за Програмата в областта на цифровите технологии за Европа. Комисията и Съветът трябва да продължат да търсят начин за по-добро използване на международната търговия като двигател за растеж. Работи се по няколко големи търговски споразумения, които ще са от полза за европейската икономика.
На второ място трябва да ускорим усилията си за финансиране на икономиката чрез инвестиции и по-добър достъп на МСП до кредитиране. Реформите трябва да са съпроводени от инвестиции и средствата от ЕС могат да играят важна роля в това отношение. В този смисъл Управителният съвет на ЕИБ се приканва да разгледа увеличение на капитала си до юни за финансирането на проекти в целия ЕС.
Приветстваме политическото споразумение между Съвета и Европейския парламент относно инициативата на ЕС—ЕИБ за облигации за финансиране на проекти, за да започне като първа стъпка изпълнението на пилотната фаза това лято. Комисията ще докладва през юни относно препрограмирането на настоящите структурни фондове с оглед подкрепа за растежа, за откриването на работни места и за обучението.
Колегите споменаха също така необходимостта да продължат работата и обсъжданията в Съвета по данъка върху финансовите сделки, както и да бъде разгледан въпросът за просрочените плащания. През юни ще обсъдим как цялостно да съобразим следващата многогодишна финансова рамка с политиките за засилване на растежа и създаване на работни места.
На трето място трябва да активизираме създаването на работни места. Поради тази причина ЕС и неговите държави членки инвестират също в придобиването на умения и в обучение. За да насърчим възстановяването на икономиката, което благоприятства създаването на повече работни места, трябва да извършим конкретни реформи и да предприемем мерки в подкрепа на търсенето на работна ръка и създаването на работни места в основни икономически сектори.
В последващите действия във връзка с конкретните препоръки за отделните страни относно икономическите политики следва да се обърне голямо внимание на националните планове за работни места и те следва да бъдат използвани пълноценно за по-добро стимулиране на единодействия между националните и европейските инструменти, включително структурните фондове, по-специално за борба с безработицата сред младите хора. Това би могло да стане въз основа на гаранциите за младите хора и на качествените възможности за стаж. Колегите заявиха, че следва да се оказва по-добра подкрепа за мобилните работници, да се повиши преносимостта на техните пенсионни и други права.
Накрая проведохме задълбочено обсъждане на последните събития в еврозоната, при което потвърдихме отново своя ангажимент да гарантираме нейната финансова стабилност и цялост. Нашето обсъждане показа, че е необходимо да изведем икономическия и паричен съюз на нов етап. Очерта се всеобщ консенсус, че е необходимо да укрепим икономическия съюз, за да бъде той съизмерим с паричния съюз.
През юни аз ще докладвам в тясно сътрудничество с председателя на Комисията, председателя на Еврогрупата и председателя на Европейската централна банка за основните структурни елементи и работния метод за постигането на тази цел. Колегите изразиха различни становища по въпроси като еврооблигации в перспектива, по-интегриран банков надзор и преструктуриране на банките, както и обща схема за гарантиране на депозитите.
В края на срещата обменихме мнения относно политическото и икономическото положение в Гърция.
От името на лидерите на държавите от еврозоната, потвърждавам отново желанието ни Гърция да остане в еврозоната, като същевременно се придържа към поетите ангажименти.
Осъзнаваме в пълна степен огромните усилия, които вече са положени от гръцките граждани. Еврозоната демонстрира значителна солидарност, като от 2010 г. насам заедно с МВФ отпусна почти 150 милиарда евро в подкрепа на Гърция. Ще създадем предпоставки за мобилизиране на европейските структурни фондове и инструменти, за да може Гърция да поеме по пътя на растежа и създаването на работни места.
Най-добрата гаранция за едно по-проспериращо бъдеще в рамките на еврозоната е продължаването на жизненоважните реформи за възстановяване на устойчивостта на обслужването на дълга, стимулиране на частните инвестиции и укрепване на институциите на страната. Очакваме след изборите новото гръцко правителство да направи този избор.

Няма коментари:

Публикуване на коментар