понеделник, 28 май 2012 г.

Енергетика: ЕК набира информация за потенциални Проекти от общ интерес в енергийния сектор


ЕК кани заинтересовани страни да попълнят специален онлайн въпросник с първоначална информация за  проекти за електроенергия и газ, които имат потенциала да отговарят на критериите Проекти от общ интерес Projects of Common Interest (PCI), в съответствие с проекта на регламента за изграждане на трансевропейските енергийни инфраструктури.
Проекто регламентът определя 12 приоритетни коридора  и области и дефинира процедурите и критериите, на които проектите трябва да отговарят, за да бъдат определени като  Проект от общ интерес . Пълният списък с проектите ще се определи през 2013 г. И ще се осъвременява на всеки две години. Към момента са създадени работни групи, в които са включени представители на компетентните министрерства на държавите-членки, националните регулаторни органи, оператори на преносни системи (ОПС), и други представители на проектите, както и Европейската мрежа на операторите на преносни системи, Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори и Европейската комисия.
Потенциалните  проекти  трябва да отговарят на няколко основни критерия, за да бъдат включени в пакета Проекти от общ интерес:
  • Да са в съответствие с изискванията на Третия енергиен пакет;
  • Да са част от приоритетните енергийни коридори или области;
  • Да имат  потенциала да осигурят  по-големи ползи в сравнение с направените разходи;
  • Да включват поне две държави –членки,  чрез директно прекосяване на границите им  или чрез оказване на значително трансгранично влияние;

Ако проектите отговарят на посочените критерии, представящите проектите трябва допълнително да демонстрират, че  изпълнението им ще допринесе за изпълнението на ключовите цели на енергийната политика на ЕС, като гъвкаво интегриране на пазара, осигуряване на стабилност и сигурност на доставките и гарантиране на ефективната конкуренция на пазара. Всеки от тези индикатори следва да бъде измерен с количествени критерии. Конкретните критерии и изисквания са посочени  проекта на регламента за създаване на Механизъм за свързване на Европа в секторите транспорт, енергетика и телекомуникации.

Информацията за проекти, които отговарят на критериите за проекти от общ интерес ще се събира на два етапа..
Етап 1
На първия етап, ЕК кани заинтересовани страни да попълнят специален онлайн въпросник с първоначална информация за енергийни проекти.
Срокът за попълване е до 07.06.2012 г.
Проектите следва да покриват и следните области на европейската енергийна политика европейската енергийна стратегия, устойчива енергия, възобновяема енергия, газ, електроенергия, сигурност на доставките, енергийна инфраструктура.
Целеви групи проекти включват проекти за пренос на газ и електричество, проекти за съхранение на газ, за втечнен газ и компресиран природен газ, проекти, които не са включени в 10 годишния план за развитие на мрежите за електроенергия и газ.
Етап  2
На втория етап, страните посочили проекти на етап 1 ще се приканят да изпратят повече информация за техническите подробности на проектите до 13 юли 2012 г. отново чрез онлайн въпросник. Допълнителните данни са необходими, за да се прецени дали  проектите са в съответствие с ключовите политики в областта на енергетиката и доколко  отговарят на критериите, заложени в проекто регламента .

Пакетът за енергийната инфраструктура включва:

Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на
Решение № 1364/2006/ЕО 

Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Тези проекто документи  бяха публикувани на  19 октомври  2011г. и в момента се дискутират в Европейския парламент и в Съвета. Очаква се до края на месеца да бъдат приети окончателно.


Няма коментари:

Публикуване на коментар