четвъртък, 24 май 2012 г.

Антитръстова политика: в доклад на Европейската мрежа по конкуренция се посочва, че правоприлагането в областта на конкуренцията в ЕС е от полза за целия сектор на храните


Днес Генерална дирекция "Конкуренция" на ЕК - Европейската мрежа по конкуренция (ECN) публикува доклад, в който се посочва, че за земеделските производители, доставчиците и потребителите има полза от активното прилагане на законодателството в областта на конкуренцията в сектора на храните в цяла Европа, по-специално на равнище преработка и производство. В доклада се посочва, че през последните години секторът на храните е приоритет на органите за защита на конкуренцията в Европа и че техните действия са се задълбочили, откакто през 2007 г. избухна кризата с цените на храните. В ЕСN са обединени Европейската комисия и националните органите за защита на конкуренцията в 27-те държави членки.
Хоакин Алмуния, заместник-председател на Комисията, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, заяви: 
„В цяла Европа органите за защита на конкуренцията работят усилено, за да се гарантира, че пазарите на хранителни продукти функционират в полза както на доставчиците, така и на потребителите. При установяването на антиконкурентно поведение на което и да е ниво от веригата на доставки на органите за защита на конкуренцията реагираха бързо. Но би могло да се направи повече: някои производители биха могли да преструктурират и обединят дейностите си, за да постигнат по-голяма ефективност, а някои държави все още поддържат ненужни регулаторни бариери в сектора на търговията на дребно. Органите за защита на конкуренцията са готови да помогнат за решаването на тези проблеми на равнище ЕС и на национално равнище.“
В доклада се предоставя подробна информация относно това как функционира конкуренцията в сектора на храните на базата на най-новите действия, предприети от страна както на Европейската комисия, така и на националните органи за защита на конкуренцията.
От 2004 до 2011 г. европейските органи за защита на конкуренцията са разследвали над 180 случая на нарушаване на антитръстовите правила, взели са около 1 300 решения за сливане и са предприели повече от 100 дейности по мониторинг. По-голяма част от случаите се отнасят до дейности за преработка и производство, а по-малка — до сектора за търговия на дребно. Забранени са повече от 50 картела, които включват фиксиране на цени, разпределяне на пазари и на клиенти и обмен на чувствителна търговска информация, както и практики за отстраняване на конкуренти, които са в ущърб на земеделските производители или на доставчиците.
В рамките на своите дейности по мониторинг на пазара органите за защита на конкуренцията анализираха как функционират пазарите за храни. Много от тези дейности по мониторинг показаха, че са налице редица причини, обясняващи неблагоприятните пазарни фактори, които са различни от липсата на конкуренция между участниците на пазара
Органите за защита на конкуренцията призовават също така за регулаторна реформа, като изменение или отмяна на закони, затрудняващи развитието на магазини за търговия на дребно, и приемане на кодекси или на закони за справяне с нелоялните търговски практики.
Накрая, органите за защита на конкуренцията приканват производителите да увеличат ефективността и да укрепят своята позиция във веригата на добавената стойност, като например създадат кооперации.
Секторът на храните ще продължава да бъде основен приоритет за европейските органи за защита на конкуренцията. Понастоящем те разследват още около 60 антитръстови случая и извършват допълнителни дейности по мониторинг. Както и в миналото те ще продължат да координират своите действия чрез Европейската мрежа по конкуренция и ще доразвият това сътрудничество в бъдеще.

Докладът се представя в отговор на искания на членове на Европейския парламент за разяснения относно действията, предприети от органите за защита на конкуренцията в сектора на храните. Той е изготвен също така вследствие на Съобщението на Комисията „По-добре функционираща верига на предлагането на храни“ от 28 октомври 2009 г.
В Съобщението се отправя призив за общ подход на органите за защита на конкуренцията в рамките на Европейската мрежа по конкуренция с цел по-ефикасно установяване на специфичните проблеми, характерни за пазарите на хранителни продукти, и за съгласуване на бъдещите действия. Няма коментари:

Публикуване на коментар