събота, 5 май 2012 г.

Енергетика: Обществено обсъждане - как да се гарантира прозрачността и интегритета на енергийните пазари

Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори ("Агенцията"), създадена с Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета обяви, че започва обществени консултации във връзка с прилагане на разпоредбите на

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 25 октомври 2011 година
относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.
Регламентът е пряко приложим в държавите членки и разпоредбите, свързани с поведението на участниците на пазара на едро на енергия, засягат и българските предприятия.
Основната цел при прилагането на регламента е да се  гарантира на потребителите и другите участници на пазара, че могат да имат доверие в интегритета на пазарите на електроенергия и газ, че цените, определени на пазарите за търговия на едро с енергия, отразяват баланса между търсенето и предлагането и се формират в условията на ефективна пазарна конкуренция, и че участниците на пазара не могат да извличат неправомерни печалби от пазарни злоупотреби.
Прозрачността и интегритета на пазарите на търговия на едро с енергия следва да бъде гарантирана чрез насърчаването на открита и честна конкуренция на тези пазари, което е в интерес на крайните потребители на енергия.
За да се откриват навреме и възпират пазарните злоупотреби на пазарите за търговия на едро с енергия, регламентът въвежда механизъм за ефикасно наблюдение на пазара на равнище на Съюза.
Тази задача е възложена на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, която е в най-добра позиция да осъществява наблюдението, тъй като тя разполага с поглед върху пазарите за електроенергия и газ в целия Европейски съюз и има необходимия експертен опит относно функционирането на пазарите и системите за електроенергия и газ в Съюза.
Заедно с Агенцията, националните регулаторни органи (НРО) имат също задачата да осигуряват ефективно наблюдение на националните пазари. Националните регулаторни органи следва да извършват наблюдение на национално равнище на търговската дейност на едро с енергийни продукти. Държавите-членки могат да предвидят националните органи за защита на конкуренцията или органите за наблюдение на пазара към този орган да извършват наблюдение на пазара заедно с националния регулаторен орган. Това обуславя необходимостта от тясно сътрудничество и координацията между Агенцията и националните органи, за да се гарантират адекватно наблюдение и прозрачност на енергийните пазари.
Според член 9 на регламента участниците на пазара, които извършват сделки, в съответствие с чл. 8, ал.1, следва да бъдат регистрирани от националния регулаторен орган в държавата – членка, в която са се установили или пребивават постоянно в ЕС.
В съответствие с регламента, Агенцията има срок до 29 юни 2012 г. да изработи  и публикува формат, чрез който националните регулаторни органи да предават информацията от националния си регистър към регистъра на Агенцията.
В момента Агенцията предлага на обществено обсъждане именно формата за предаване на информацията, свързана с националните енергийни пазари. Събирането и предаването на информация, относно функционирането на пазарите на едро за енергия, засяга широк кръг заинтересовани страни. Целта на общественото допитване е да събере становища от участници на пазара, организирани пазари и други лица, които професионално договарят сделки, финансови и регулаторни органи и др.
Агенцията приканва всички заинтересовани страни да предоставят своите коментари по предложения документ за консултации (особено по поставените въпроси в приложението към документа) до 21 май 2012 г. 12.00 часа централно европейско време.

Няма коментари:

Публикуване на коментар