вторник, 11 септември 2012 г.

Енергетика:Комисията публикува нови изследвания относно потенциалните ефекти при добива на неконвенционален газ в Европа


На 7 септември 2012 г. Европейската комисия публикува три нови проучвания относно добива на неконвенционални изкопаеми горива, по-специално за добива на шистов газ. Проучванията изследват потенциалните ефекти от навлизането на тези горива на енергийните пазари, потенциалното въздействие върху климата при производството на шистов газ, както и потенциалните рискове, възникващи при добива на шистов газ чрез хидравлично разбиване ("Fracking"), които могат да повлияят негативно върху климата и човешкото здраве.
  • Първото проучване анализира производството на неконвенциален газ в САЩ и потенциалното му влияние върху пазара на газ в Европейския съюз.. Проучването установява, че производството на неконвенциален газ в САЩ оказва въздействие на глобалния енергиен пазар, тъй като се предоставят  по-големи количества  втечнен газ на световния пазар, което от своя страна влияе непряко върху цените на природния газ в Европейския съюз.
  • Второто проучване е свързано с влиянието на неконвенционалния газ, добиван в ЕС върху климата. Проучването за последиците върху изменението на климата показва, че шистовият газ, произведен в ЕС причинява повече емисии на парникови газове в сравнение с обикновения природен газ, произвеждан в ЕС, но в изследването се прави уговорката, че ако този добив се управлява добре, то това би допринесло до по –ниски емисии в сравнение с вноса на газ от страни извън ЕС чрез тръбопроводи или втечнен природен газ, поради въздействието върху емисиите от дългите разстояния за пренос на природния газ.
  • Третото проучване на въздействието върху околната среда показва, че добивът на шистов газ обикновено налага по-голям отпечатък върху околната среда от развитието на добива на конвенционален газ. Рисковете са свързани със замърсяване на повърхността и подпочвените води, изчерпване на водните ресурси, влияния върху въздуха и шумови емисии, използване на земя, смущения на биоразнообразието и влиянието, предизвикано от прекомерен трафик при изпълнение на кумулативни проекти.
Повече информация за трите проучвания: 
1.Неконвенционален газ: потенциалните въздействия на енергийния пазар в Европейския съюз -Unconventional Gas: Potential Energy Market Impacts in the European Union 
2.Влияние върху климата при евентуално производство на шистов газ в ЕС - Climate impact of potential shale gas production in the EU 
3.Проучване за идентифициране на потенциалните рискове за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от търсенето на въглеродни горива чрез хидро фракинг  в Европа -Support to the identification of potential risks for the environment and human health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe

може да се намери на страницата на ГД" Енергетика" на ЕК ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар