четвъртък, 27 септември 2012 г.

Енергетика: Законодателството за възобновяемите енергийни източници в Австрия и България не е в съответствие с разпоредбите на ЕС


Днес Европейската комисия обяви, че изпраща мотивирани становища до Австрия и България, тъй като все още не са транспонирали всички разпоредби от Директива 2009/28/ЕО относно енергията от възобновяеми източници. Комисията напомня, че транспонирането на директивата в срок (5 декември 2010 г.) е приоритет за Комисията. Забавянето може да попречи на ЕС да постигне своята цел във връзка с енергията от възобновяеми източници. Постигането на дял от 20 % до 2020 г. от общото потребление на електрическа енергия в ЕС е важна предпоставка за по- устойчиво развиваща се и по-конкурентоспособна Европа и зависи от ангажимента на всяка държава членка да транспонира изцяло съответното законодателство на ЕС.
Австрия и България обаче не са уведомили Комисията за всички мерки, които са необходими, за да транспонират изцяло директивата в националното си законодателство.
Ако държавите членки не изпълнят своето правно задължение в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда срещу тях.

Няма коментари:

Публикуване на коментар