понеделник, 17 септември 2012 г.

Икономическа политика:Какво се крие зад понятието „син растеж“

В основата на проекта  "Син растеж” е убеждението, че моретата, бреговете и океаните могат да играят ключова роля за постигане на устойчив растеж на европейската икономика и да осигурят заетост, особено в крайбрежните райони. 
Целта на инициативата „Син растеж“ е да допринесе за излизане  от кризата и за постигане на целите на стратегията „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, чрез изработване на интегрирана морска политика. Въз основа на своето Проучване относно „синия растеж“   Комисията предлага цялостна  картина на икономическите мащаби и заетостта в морския сектор и сектора на мореплаването в Европа. Също така разглежда въпроса каква би могла да е реалната посока на развитие на тези сектори през следващите години и къде има особен потенциал за иновации и нови работни места.
Според проучването крайбрежният и морският туризъм е най-големия сектор, свързан с морето, по брутна добавена стойност и заетост и се очаква той да нарасне с 23 % до 2020 г., за круизния туризъм се очаква до 2020 г. да създаде 100 000 нови работни места в сравнение с 2010 г. Прогнозите са, че в близко бъдеще инсталираната мощност за получаване на енергия от океана в световен мащаб ще се удвоява ежегодно, при което пазарната реализация на технологиите за получаване на енергия от вълните и от приливите и отливите ще се подобрява чрез намаляване на разходите за тези технологии. Според приблизителни оценки общият годишен оборот в добива на морски минерални ресурси се очаква да нарасне практически от нула на 5 млрд.евро през следващите години и до 10 млрд.евро в периода до 2030 г. Аквакултурите в ЕС могат да допринесат за здравословен хранителен режим, ако може да се постигне същият темп на растеж, както извън ЕС. През следващите десетина години секторът на „сините“ биотехнологии се предвижда да започне да снабдява пазарите на масови продукти, включително козметични, хранителни и фармацевтични продукти, химикали и биогорива.

 
Като част от стратегията за развитие на морската икономика е публикуваното на 13 септември 2012 г. съобщение: Син растеж: възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаване. Blue Growth opportunities for marine and maritime sustainable growth и
Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите :Напредък на интегрираната морска политика на ЕС
Заложената цел в документите е да се стартира съвместна инициатива с държавите членки, регионите и всички съответни заинтересовани страни, която да отключи потенциала на тези морски сектори, които са основата на „синята икономика.
Според  анализа на  Комисията секторите от синята икономика осигуряват работни места за 5,4 млн. души и допринасят с обща брутна добавена стойност в размер на около 500 млрд. евро. Идеята е до 2020 тези показатели да нараснат съответно на 7 млн. души и близо 600 млрд. евро. За реализиране на този потенциал Комисията констатира, че трябва да бъдат премахнати препятствията, спъващи растежа, и да бъдат приложени интелигентни решения за стимулиране на нови сектори. Предлаганите политики са насочени към: насърчаване на морските научни изследвания и иновации, оказване подкрепа на иновационните малки и средни предприятия, удовлетворяване на потребностите в областта на уменията и поощряване на иновационните продукти и решения
Разработването и прилагането на всички тези политики трябва да отключат неизползвания потенциал за растеж в синята икономика, като същевременно съхраняват биологичното разнообразие и опазват околната среда.
Освен повишаване на конкурентноспособността на традиционните сектори, като морския транспорт, морския и крайбрежeн туризъм, се предвижда развитие на нововъзникващи сектори като например: възобновяема енергия от океана и „сините“ биотехнологии, които могат да създадат нови работни места при производството на по-чиста енергия и повече продукти и услуги.
В документа се посочват пет конкретни области, в които целевите действия биха могли да осигурят допълнителен стимул за разгръщане потенциала им за растеж:
  • морски, крайбрежен и круизен туризъм;
  • синя енергия;
  • морските минерални ресурси;
  • аквакултури;
  • сини“ биотехнологии.
В близко бъдеще Комисията предвижда да стартира набор от инициативи с цел проучване и развиване на потенциала за растеж в тези области, включващи съобщения относно крайбрежния и морския туризъм, океанската енергия, сините“ биотехнологии и добива на морски минерални ресурси, както и стратегически насоки относно аквакултурите. Всички инициативи ще бъдат предприети след консултации с държавите членки и съответните заинтересовани страни.
Доклад за напредъка на Интегрираната морска политика
В отделен доклад, Комисията прави равносметка на постигнатите резултати при осъществяването на интегрираната морска политика от 2007 г. и изброява всички предприети от нея инициативи за подкрепа на устойчивия морски растеж.Няма коментари:

Публикуване на коментар