понеделник, 24 септември 2012 г.

Евробарометър: Гражданите на Европа искат повече конкуренция в железопътния транспорт


Евробарометър публикува доклад – Конкуренция в железопътния транспорт  (RAIL COMPETITION), според който  71 % от гражданите на ЕС подкрепят отварянето на своите национални и регионални железопътни мрежи за конкуренция. Общо подкрепата надхвърля 60 % във всички държави членки, освен Нидерландия и Люксембург. 78 % от гражданите смятат, че засилената конкуренция ще бъде от полза за пътниците. 


Проучването установява, че по-малко от половината европейци са доволни от железопътните си системи (46 %), макар удовлетворението да е нараснало в сравнение с 1997 г. (41 %). Нивото на удовлетвореност варира от 67 % във Финландия и е най-ниско в България - 18 %. Като цяло, то е доста ниско в държавите членки от централна и източна Европа (Чешка република, Унгария, Словения, Словакия, Полша, Румъния, България и Гърция).
Според повечето европейски граждани, отварянето на този пазар за конкуренция ще окаже положително въздействие върху цените на билетите (72 % от анкетираните), качеството на обслужване на пътниците във влаковете (71 %), удобството и чистотата във вагоните (70 %), честотата на влаковете (68 %), точността (66 %), начина на управление на железопътните дружества (63 %) и броя на обслужваните спирки или маршрути (62 %).
Огромното мнозинство от европейците очаква засилената конкуренция на железопътния пазар да се отрази положително на отделните заинтересовани страни, като например пътниците (78 %), частните железопътни оператори (68 %) и служителите на железопътните дружества (55 %).
Не на последно място, 70 % от гражданите на ЕС биха искали конкуренцията да доведе и до предлагането на железопътни услуги „без екстри“, подобно на нискотарифните авиокомпании, а 43 % желаят предлагането на луксозни услуги (осигуряване на храна, филми, вестници и др.) Освен това, почти две трети (65 %) от европейците биха желали да имат повече различни възможности за закупуване на билети (напр. онлайн, чрез смартфони или в самия влак).
Какво предстои

Европейската комисия възнамерява да приеме нов пакет от мерки през следващите месеци, т.нар. 4-ти железопътен пакет, чието прилагане следва да доведе до отваряне за конкуренция на вътрешните пазари за пътнически железопътни превози. 
Днес железопътния сектор в Европа  е все още силно фрагментиран, а многобройните  и различни национални стандарти и правила го затварят в националните граници на държавите членки. Монополното положение на жп операторите на националните пазари е една от причините, поради която железопътните услуги се предлагат на много по-ниско качество и не са ефективни Тези и други пречки затрудняват навлизането на пазара на нови участници, които биха подобрили конкуренцията на пазара - а това означава точност, комфорт и надеждност на предоставяните жп услуги.
За да се отворят тези пазари и да се изгради единен европейски железопътен транспорт, Комисията предлага да се създаде единно европейско железопътно пространство, чрез изграждането на единна трансевропейска транспортна мрежа.
Предлаганата реформа има за цел да промени начина, по който работи железопътния сектор в момента чрез:
-стимулиране на  инвестициите;
-подобряване на  условията за достъп до пазара;
-засилване ролята на националните железопътни регулатори;  
-изготвяне и прилагане на единни стандарти и приемане на единна система за одобрението им;
-разделяне на управлението на инфраструктурата от оперативната дейност по предоставяне на железопътната услуга.
С тези стъпки ще се преодолее липсата на конкуренция на пазара и историческите оператори на държавите членки, които в момента често се ползват де юре или де факто с  монополно положение на пазара ще бъдат принудени да работят в условие на ефективна конкуренция, което ще е в  интерес на потребителите. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар