вторник, 4 септември 2012 г.

Антитръст: Комисията започва производство срещу "Газпром"


Европейската комисия съобщи, че започва официална процедура за разследване срещу руския производител и доставчик на газ "Газпром". Разследването има за цел да установи дали компанията възпрепятства конкуренцията на газовите пазари в Централна и Източна Европа в нарушение на антитръстовите правила на Европейския съюз. По повод на откритото производство Европейската комисия напомня, че откриването на производството не предрешава резултата от разследването, а че случая ще се разглежда с приоритет.
Комисията има опасения, че "Газпром" злоупотребява с господстващото си положение на газовия пазар, по конкретно на пазарите нагоре по веригата за доставка на газ в държавите –членки от Централна и Източна Европа, което е в нарушение на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Комисията разследва три предполагаеми антиконкурентни практики, прилагани от „Газпром” в Централна и Източна Европа. 

Първо, "Газпром" може би разделя пазара на газ и по този начин възпрепятства свободното движение на газовия поток между държавите-членки.
Второ, "Газпром" може би пречи на диверсификацията на доставките на газ.
Трето,"Газпром" може би налага несправедливи цени на своите клиенти чрез обвързване на цената на газа с цената на петрола.

Такова поведение, ако бъде установено от Комисията, може да представлява ограничаване на конкуренцията, което води до по-високи цени и влошаване на сигурността на доставките. В крайна сметка, подобно поведение би навредило на потребителите в ЕС.
Първите стъпки по разследването Комисията започна през септември 2011 г. с извършването на внезапни проверки в офисите на газови компании в редица държави от Централна и Източна Европа, включително и в България.

Член 102 от ДФЕС забранява злоупотребата с господстващо положение, която може да засегне търговията между държавите-членки. Процедурите по прилагането на тази разпоредба са определени в Антитръстовия регламент (Регламент на Съвета № 1/2003), които могат да бъдат прилагани от Комисията и от националните органи по конкуренция на държавите-членки на ЕС.
Член 11 (6) на антитръстовите регламент предвижда, че образуването на производство от Комисията освобождава органите по конкуренция на държавите-членки от тяхната компетентност да прилагат правилата за конкуренция на ЕС към съответните практики. Член 16 (1) от същия регламент предвижда, че националните съдилища трябва да избягват вземане на решения, които биха противоречали на решението, което Комисията ще постанови в рамките на започналото производство.
Комисията е информирала "Газпром" и органите по конкуренция на държавите-членки, че е открито производство в този случай.
Няма правно обвързан срок за завършване на разследването. Продължителността на антитръстово разследване зависи от редица фактори, включително сложността на случая, степента, до която разследваното предприятие сътрудничи на Комисията и упражняване на правото му на защита.
Повече информация за разследването ще бъде на разположение в публичния регистър на Комисията под номер 39816 .
Видео от пресконференцията с въпроси/отговори свързани с производството срещу "Газпром"
Видео от пресконференцията с въпроси относно преговорите на България за "Южен поток"
Видео- два отговора на въпроси свързани с изявлението на президента на Русия-Вл. Путин за антитръстовото разследване срещу "Газпром"

Няма коментари:

Публикуване на коментар