сряда, 21 юли 2010 г.

Антитръст: Наложени санкции в размер на €175 647 000 на производители на фосфатни храни за животни за участие в картел за фиксиране на цени и разпределяне на пазари

Европейската комисия е приключила първият картелен случай, които нарича „хибриден” сетълмент случай поради факта, че по време на разследване и приключване на случая са следвани две процедури при доказване на картели-обичайната и процедурата за постигане на споразумение при дела за картели (сетълмент процедура).

Наложени са санкции на производители на фосфатни храни за животни с общ размер 175 647 000 евро за участие в картел, продължил повече от 30 години и действал на голяма част от Европейското икономическо пространство. Целта на картела е била  фиксиране на цени и разпределяне на пазари на фосфатни храни за животни. Фосфатните храни за животни представляват химически компоненти, използвани като добавка в храната на животни като: говеда, свине, птици, риби и домашни любимци. Компаниите, с изключение на една, са заявили желанието си  ЕК да  приложи съкратената сетълмент процедура при картелни случай, за което са получили 10 % намаление на наложената им санкция.

Това е първият случай, при който една от компаниите, участник в картела, не е пожелала да се възползва от сетълмент процедурата. Поради тази причина ЕК е издала две решение и нарича случая „хибриден”. Едното е, "Сетълмент решение", което включва компаниите, които са признали своето участие в картела и са поискали случая да приключи по съкратената процедура, а  второто е стандартно решение спрямо една от компаниите, която не е приела спрямо нея да се приложи съкратената сетълмент процедура.

При представянето на случая пред обществеността и медиите, комисарят по конкуренция Хоакин Алмуня отново декларира непоколебимостта на ЕК и решителността й да продължи активно да разследва картелните нарушения на пазара.
Първата информация за картела е предоставена на комисията през 2003 г. от Kemira, участник в картела, които е поискал имунитет по Програмата за освобождаване от санкции (ПОС).

По време на разследването ЕК установява, че картелът е действал от 1969 до февруари 2004 г., но не всички участници са били включени в него през целия период. Участниците в картела са фиксирали цени и са разпределяли пазари. На практика те са разпределяли пазарни дялове, квоти за продажби на фосфатни храни и клиенти помежду си, като също са координирали ценови и търговски условия при продажбите. Подобна координация по своята същност представлява едно от най-тежките нарушения на правото по конкуренция и по специално на чл. 101 от договора за функциониране на ЕС.

Стройната организация на картела чрез т.н „Клуб” CEPA (Centre d’Etude des Phosphates Alimentaire, по късно наречен Super CEPA, доказва,  че той е изключително гъвкав и е бил в състояние да се нагажда към променящите се пазарни и индустриални условия през годините. През целия период предприятията са осъществявали чести контакти и са провеждали редовни срещи, на които са координирали поведението си чрез споразумения и изграден механизъм за наблюдение на цените и пазарните дялове, както на национално, така и на европейско равнище.
Първоначално процедурата за постигане на споразумение при дела за картели, основана на Регламент на Комисията (EC) No 622/2008 от 30 юни 2008 г. е била започната с всички участници в картела. След като комисията е информирала страните за предвижданите размери на санкциите, един от участниците - Timab Industries S.A./Compagnie Financière et de Participation Roullier решава да прекрати участието си в процедурата по сетълмент и остава единственото предприятие, за което се прилага обичайната процедура при разследване на картели. В съответствие с т.32 от Известието на Комисията от 2 юли 2008 г. санкцията на останалите предприятия е намалена с 10%.
В следващата таблица са посочени конкретните санкции, които всяка икономическа група следва да заплати. Предприятията, засегнати от разследването общо са 13 на брой.


При определяне на индивидуалните санкции, ЕК е взела предвид приходите от продажби на продуктите, засегнати от картела, изключителната сериозност на нарушението, географското измерение на картела и неговата голяма продължителност.

Поради изключително дългото време на действие на картела, за някои от компаниите, размерът на изчислените санкции е превишавал законовия праг от 10% от общия им реализиран оборот  за 2009 г. Така  за някои от участниците в картела санкцията е намалена до законовия праг.
Пълно освобождаване от санкции в съответствие с Програмата за освобождаване от санкции 2002, ЕК е предоставила на Kemira/Yara и за оказано сътрудничество по време на разследването е намалила санкцията с 50% на Tessenderlo, с 25 % на Quimitécnica/José de Mello и с 5% на Timab Industries S.A./CFPR.

Две от предприятията, в съответствие с т. 35 от насоките за санкции от 2006 г., са поискали намаление на санкцията поради невъзможност да я заплатят. Тези искания са били задълбочено анализирани въз основа на финансовите отчети за последните години, прогнозите за настоящата и следващите години, приложени са коефициенти, измерващи финансовата стабилност, рентабилността, платежоспособността, ликвидността и отношенията с външни финансови партньори и с акционерите. Комисията също е анализирала и социалния и икономически контекст за всяко предприятие, с цел да прецени дали неговите активи биха могли да загубят значителна стойност и то да премине в ликвидация, ако заплати предвидената санкция.

В резултат на тази оценка, за едно от предприятието Комисията приема твърденията за неплатежоспособност и му намалява санкцията с 70%.


Разследването на ЕК стартира с внезапни проверки в офисите на предприятията през февруари 2004 г.

През ноември 2009 г. на предприятията са предявени твърдения за извършено нарушение (statements of objections)

Сетълмент процедурата за картели се основава на чл. 7 и чл. 23 от Регламент 1/2003 г. (антитръстовият модернизационен регламент).
Предприятия, които първи разкрият на ЕК наличието на картел на пазара получават имунитет, изразяващ се в пълно освобождаване от санкции, в случая е приложена 2002 Leniency Notice.
Предприятия, които сътрудничат на ЕК по време на разследване на картела могат да получат значително намаление на санкцията.


Изчислението на санкциите е в съответствие с Насоките за определяне на санкциите, които са актуализирани през 2006.Няма коментари:

Публикуване на коментар