петък, 23 юли 2010 г.

Интернет:€90 милиона предоставени на разположение на бизнеса за изследвания и развитие на Интернет на бъдещото, който да направи европейските системи - „интелигентни и ефикасни”

Европейският съюз инвестира в бъдещото развитие на Интернет, за да е сигурно, че той ще е в състояние да отговори на нарастващото търсене от гражданите, бизнеса и правителствата. За целта Европейската комисия отпуска 90 милиона евро за финансиране на инициативата Публично частно партньорство за Интернет на бъдещето (ПЧПБИ) (Future Internet Public-Private Partnership).По програмата са предвидени 90 милиона евро за 2011 г. и още 210 милиона за 2012-2013 г.
За финансиране по тази програма могат да кандидатстват изследователи от целия спектър на сектор информационни и комуникационни технологии (Information and Communication Technologies (ICT) сектор). Предвиденото финансиране е за проекти, които ще се осъществяват през 2011 г. Проектите следва да са насочени към иновационни интернет приложения, които са в състояние да подобрят инфраструктурите, като направят „интелигентни” здравната система, енергийните мрежи и системите за управление на претоварванията.
Средствата са част от 300 милиона евро от европейската рамкова програмата за изследвания(EU research framework programme (FP7) за периода 2001 -2013 г. Програмата предвижда още 300 милиона евро да бъдат предоставени от бизнеса. Държавите –членки също се приканват да увеличат бюджетните разходи за изследвания и иновации в ICT сектора. Целта е до 2020 г. средствата изразходвани за изследвания да възлизат общо на 11 милиарда евро.

Целта на програмата за публично частно партньорство за Интернет на бъдещето е да подобри ключовите ICT инфраструктури на европейската икономика и общество, осигурявайки им по – добра възможност за обмен на масивни обеми от информация, идваща от различни източници. Също така Интернет следва да е по-надежден и сигурен и да позволява информацията да се обработва в реално време.

Публично частното партньорство за Интернет на бъдещето цели да запълни пропастта между научните изследвания и иновациите и между предлагането и търсенето на технологии.

Програмата цели да обедини в едно усилията на Европейската комисия, държавите – членки и индустрията, за да се финансират няколко водещи проекти за иновации, които да превърнат Европа в лидер в областта на научните изследвания и да доведат до разгръщане на иновационни технологии на бъдещия интернет, необходим за изграждане на „по-интелигентни” инфраструктури в области, които засягат ежедневния живот на гражданите, като здравеопазване, енергетика и транспорт.

Примери от съществуващи изследвания за създаване на „интелитентни” мрежи

В редица региони на Европа има пилотни проекти за „интелигентни” мрежи:

Град Santander съвместно с Телефоника изгражда т.н „Интелигентен Santander”, уникален експериментален градски проект за развитие на технологии, които чрез интернет приложения и услуги да развият „интелигентен” град. Повече от 20 000 сензори и камери ще се свържат чрез интернет, за да се тества идеята за новите услуги, управляващи трафика, консумацията на енергия и др. услуги. Този проект е стартирал с 6 милиона европейско финансиране и 4 милиона евро от частни инвеститори.

Проектът SmartTouch във Финландия е най-големият европейски проект, чрез който се тества Near Field Communication (NFC) технология, безжична технология за съобщения, която позволява обмен на данни между устройства отстоящи на 10 см разстояние. Проектът включва партньори от различни области: производители на технологии и услуги , изследователи и организации за осъществяване на пилотни проекти.

ICiNG, Иновационни градове от следващо поколение (the Innovative Cities of the Next Generation). Проектът цели да създаде интегрирани градове, които са чувствителни към потребностите на гражданите и непрекъснато подобряват качеството им на живот. ICiNG градовете ще разполагат с мрежа от екологични сензори и точки за взаимодействие с мобилните устройства на гражданите, което ще доведе до намаляване на времето за предоставяне на обществени услуги.

Комисията иска правителствата и индустрията да работят заедно, така че европейските научни изследвания и иновации да се фокусират върху ключови интернет технологии, които най-бързо да доведат до създаване на приложения, използваеми в ежедневния живот. За периода 2007 - 2013 г. по програмата за изследвания и развитие на Интернет на бъдещето са предвидени 650 милиона евро за около 100 проекта.

Повече за Интернет на бъдещето.

Няма коментари:

Публикуване на коментар