понеделник, 19 юли 2010 г.

Енергетика: През 2008 г. делът на енергия от възобновяеми източници възлиза на 10, 3% от общото потребление на енергия в Европа 27.

През 2008 г. делът на енергията от ВИ спрямо общото потребление на енергия за Европа 27 е нараснал на 10, 3% спрямо 9,7 % през 2007 г. и 8.8 % през 2006 г.
Директива 2009/28/EO за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (ВИ) определя индивидуални цели, изразяващи се в дял на енергията от възобновяеми източници спрямо общото потребление на енергия, които следва да се достигнат от отделните държави –членки до 2020 г.
В таблицата по - долу са посочени дяловете на енергията от ВИ за Европа 27 и по държави –членки, за 2006, 2007 и 2008 г. и поставената цел за 2020 г. Конкретните числа са извлечени от доклад на  Евростат, статистическия орган на Европейския съюз.
Делът на енергия от ВИ от общото потребление на енергия е най-голям в Швеция (44.4%), Финландия (30.5%), Латвия (29,9%), Австрия (28,3 %) и Португалия (23,2%). Най-ниският дял е отчетен в Малта (0.2%), Люксембург (2.1%), Нидерландия (3,2%) и Белгия (3.3%). България е в рамките на средноевропейските стойности, като от спад през 2007 г., спрямо 2006 г., през 2008 г. бележи лек ръст от 0.3 процентни пункта спрямо 2007 г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар