сряда, 14 юли 2010 г.

Енергетика:Какви са цените на електроенергията и природния газ в България и в останалите държави-членки

От 2000 г. Европейската комисия изготвя годишен бенчмарк доклад,  който е предназначен за Съвета и Европейския Парламент и проследява доколко пазарите на електроенергия и газ са отворени за конкуренция, как държавите-членки  приемат европейското законодателство в сектор енергетика и как го прилагат на практика.  Данните за доклада се събират и обобщават от Европейската група на регулаторите на електроенергия и газ, от собствените проучвания на комисията и от Евростат.

 Техническият доклад е част от доклада на ЕК, в който се прави анализ за степента на развитие на общия европейски пазар за електроенергия и газ, включително и на цените на електроенергията и природния газ..
Какви изводи могат да се направят за България от изложените данни от последния публикуван доклад (март 2010г .).

В техническия доклад анализите на цените на електроенергията и на природния газ са разделени на „цени за домакинства” и „цени за индустрията” с включени данъци и такси.

Цени на електроенергия

Цени на електроенергия за домакинства с годишно потребление между 2000 и 5000 kWhЦени на електроенергия за индустрията с годишно потребление между 500 и 2000 MWh
Според данните в техническия доклад  цените  на електроенергията за домакинствата и индустрията в България са най-ниски в Европа, докато цените на природния газ са по-високи от държави, като Румъния, Унгария, Словакия, Полша Обединеното Кралство и др, което е видно от следващите графики.

Цени на природен  газ

 Цени на газ за домакинства с годишно потребление между 20 и 200 GJ
Цени на природен газ за индустрията с годишно потребление между 10 000 и 100 000 GJВ следващите две таблица цените са преизчислени и сравнени по държави-членки в съответствие с покупателната сила на населението в конкретната страна.

Цени на електроенергия за домакинствата , преизчислени чрез Паритет на покупателната сила Purchasing power parity (PPP)

Цени на природен газ за домакинствата , преизчислени чрез Паритет на покупателната сила Purchasing power parity (PPP)Видно е, че  България по  показател паритет на  покупателна сила е на последно място при природния газ, а при цените на електроенергията от най-ниска цена минава на 18-та позиция.От данните в бенчмарк доклада на ЕК и направените съпостави на цените за домакинствата по държави-членки на ЕС може да се направи извода, че  ниската  покупателна сила  на потребителите в България,  допълнително засилва  усещането им, че цените  на електроенергията и природния  газ са най-високите в Европа. Особено това е валидно при цената на природния газ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар