вторник, 13 юли 2010 г.

Антитръст: Какви са цените на автомобилите в България, сравнени с другите държави-членки

От 2007 г. Европейската комисия публикува веднъж годишно сравнителен доклад на цените на автомобили (със и без включени данъци) по сегменти, модели и държави-членки. Наблюдението на цените се извършва от Главна дирекция „Конкуренция” на Европейската комисия, и е в отговор на многобройните оплаквания на потребители, свързани с големите различия в цените на автомобилите в отделните държави-членки на Европейския съюз и пречките които те срещат при закупуване на автомобил от друга държава-членка..


Чрез регулярното публикуване на доклада за цените, ЕК цели да даде по-голяма прозрачност на пазара на продажби на автомобили. Прозрачността дава възможност на потребителите да сравняват ценовите равнища в отделните страни, да се възползват от мащаба на единния европейски пазар и да избират най-изгодната за тях покупка. По този начин те биха дисциплинирали производителите и търговците на автомобили, които са в състояние да „парцелират” националните пазари. Успешното „парцелиране” води до ефективно поддържане на различни продажни цени за едни и същи модели в отделните държави-членки, което в крайна сметка е във вреда на потребителите.
Интересно е да се проследят равнищата на цените в България, сравнени с 100% базов индекс, които отчита най-ниската цена на съответния модел в държава от еврозоната. При проследяване на цените на автомобилите в България, сравнени с базовия индекс е видно, че при някой модели те са значително по-високи. Цените в България на редица модели от марките –Opel, Skoda, Toyota, Peugeot, Mazda и VW и др. са с индекс по - висок от 110%.

Audi A3 е с най – високата цена за целия ЕС.

Моделите  Renault Megane Hatch и CITROEN C4 Picasso са с най-ниските цени, отчетени в ЕС.
В таблиците по-долу са посочени цените  на модели от марки автомобили, продавани на българския пазар, в евро - без включени данъци.
В таблиците с червено са отбелязани цените , които са по-високи от най-ниската цена, отчетена в държава – членка от еврозоната. Тази цена е приета за 100 % и представлява база за сравнение на цените на автомобилите във всички държави – членки.

В първата колона е посочен модела, а във втората сегмента , в който попада този модел. В крайната колона е дадена цената в България (евро без данъци), а под цената е посочен индекс на изменение в %, който се изчислява като цената на съответния модел в държавата – членка се раздели на най-ниската цена, отчетена в държава от еврозоната и се умножи по 100.

По подробни данни за цените по модели и държави могат да се намерят в техническия доклад на Европейската комисия. Таблиците със сравнителните цени са систематизирани за две групи държави, членки на ЕС –от еврозоната и извън еврозоната.


Няма коментари:

Публикуване на коментар