четвъртък, 1 юли 2010 г.

Антитръст: Комисията наложи санкции на 17 производители на напрегната стомана в размер на 518 милиона евро за участието им в картел за фиксиране на цени и разпределяне на пазари

Европейската комисия наложи санкции на 17 производители на напрегната стомана с общ размер на 518 470 750 евро. Картелът е действал в продължение на 18 години до 2002 г. С решението ЕК установява, че производителите нарушават европейското законодателство, което забранява картелни споразумения и ограничителни търговски практики. Продуктът, предмет на картелното споразумение, представлява напрегнати стоманени кабели, които се използват за засилване якостта на конструкции на фундаменти, мостове, балкони и др.

С тази санкция общият размер на санкциите, наложени от ЕК за картелни нарушения през 2010 г. достига 1 493 милиона евро.

По повод на решението на комисията , комисарят по конкуренция  Хоакин Алмуня заявява:
„Невероятно е как такъв голям брой от фирми са злоупотребявали на почти целия европейски строителен пазар за толкова дълго време и за толкова важен продукт. Всъщност, те са работили почти като в условия на планова икономика.”
и добавя:
„Комисията няма да симпатизира на участниците в картели, рецидивизмът ще бъде наказван с по-високи санкции, а твърденията за невъзможност да се заплати санкцията ще бъдат възприемани само когато е достатъчно ясно, че санкцията ще доведе до обявяване в несъстоятелност на компанията, което е рядкост дори и при сегашните трудни времена”
Картелът е оперирал от януари 1984 г. до септември 2002 г. и е покривал почти всички страни, които към този момент са били членки на ЕС, с изключение на Обединеното Кралство, Ирландия и Гърция. Засягал е също и Норвегия.

Картелът прекратява дейността си през 2002 г., когато DWK/Saarstahl се възползва от Програмата за освобождаване от санкции, въведена същата година, и предоставя доказателства за съществуването му на ЕК, която предприема изненадващи претърсвания на офисите на заподозрените предприятия.

Участниците в картела са определяли индивидуални квоти и цени, разпределяли са клиенти и са разменяли чувствителна търговска информация по между си. В допълнение те са наблюдавали цените, клиентите и разпределението на квотите чрез система от национални координатори и чрез двустранни срещи. Първата пан-Европейска среща се е състояла в Цюрих, Швейцария от където е и името „Клуб Цюрих”. Също е имало и два регионални клона, в Италия -„Клуб Италия” и в Испания/Поргугалия –„Клуб Испания”

Компанните, участници в картела, обикновено са се срещали в рамките на официални търговски срещи, провеждани в хотели от цяла Европа. Комисията е установила доказателства за проведени 550 срещи на картела.

Такова поведение е в нарушение на чл. 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

В таблицата са посочени размерите на санкциите и % на тяхното намаление в съответствие с Програмата за освобождаване и намаляване на санкции, наложени на икономическите групи. В рамките на икономическите групи има наложени санкции също и на отделни предприятия, отговорни за нарушенията. Общо са засегнати 36 компании.


При определяне размера на санкциите, Комисията е взела предвид сумата от продажбите на продуктите, предмет на картела, за последната финансова година преди разпадане на картела (2001 г.), изключителната сериозност и тежест на нарушението, географското покритие на картела и неговата продължителност.

Комисията е увеличила санкцията на ArcelorMittal Fontaine и на ArcelorMittal Wire, Франция с 60%, защото те вече два пъти са били санкционирани за участие в картел в сектора на стоманата.

През 1989 г. за участие в картел за заварени стоманени мрежи и през 1994 г. за участие в  картел при стоманени греди.
Saarstahl също е наказван за участие в картела за стоманени греди, но е получил пълно освобождаване от санкция при настоящия картел, защото пръв е предоставил на ЕК доказателства за съществуването му в съответствие с Програмата за освобождаване от санкции 2002 (Leniency Notice).

Поради ограничено участие в картела на Proderac and Emme Holding санкцията му е намалена  с 5%.

Поради изключително дългата продължителност на картела, санкциите на няколко компании са надхвърлили максималния 10 %-ен праг от оборота за 2009 г. и поради тази причина те са били намалени до 10% -ия праг.

 За оказано сътрудничество в съответствие с Програмата за намаление на санкции Leniency Notice 2002 санкциите са намалени  на Italcables/Antonini (50%), Nedri (25%), Emesa and Galycas (5%), ArcelorMittal и неговите дъщерни предприятия (20%) и WDI/Pampus (5%). Санкцията на ArcelorMittal España е била намалена с 15% за оказано сътрудничество на комисията в съответствие с Leniency Notice. Санкцията на Redaelli и SLM не е намалена, тъй като не са отговаряли на изискването за сътрудничество.
Накрая, Комисията е приела за достоверни твърденията на три  компании (от общо 13), че не са в състояние да заплатят предвижданите санкции, поради опасност от обявяване в несъстоятелност и съответно санкциите им са намалени с 25%, 50% и 75%.
При преценката на  твърденията на компаниите, че не са в състояние да заплатят санкцията, ЕК анализира данните от отчетите и балансите на компанията за последните години, и прогнозите за текущата и бъдещите години, чрез прилагане на коефициенти за финансовата сила, рентабилност, платежоспособност и ликвидност, а така също и връзките с външните финансови партньори и акционерите.

Комисията също анализира и социалния и икономически контекст за всяка кампания и преценява дали активите й биха загубили значителна стойност и тя би преминала в ликвидация, ако заплати санкцията.

Искове за вреди

Всяко лице или фирма, които са засегнати от действието на картела, както е описан в този случай, могат да предявят иск за обезщетение пред националните съдилища. Съдебната практика и Регламент 1/2003 г. на Съвета потвърждават, че в случаите на предявен иск пред национален съд решението на ЕК има обвързваща сила за съда, по отношение на това, че е извършено закононарушение.

Повече информация за правата на лицата при предявяване на искове за обезщетение при антитръстови нарушения е публикувана в Бялата книга .
В Бялата книга е предложен нов модел за обезщетяване на потребителите и предприятията, претърпели вреди от нарушения на антитръстовото право, изразяващи се в ограничителни търговски практики и злоупотреба с господстващо положение, чл. 101 и 102 от ДФЕС).Няма коментари:

Публикуване на коментар