петък, 9 юли 2010 г.

Антитръст:Доклад за цените на автомобилите и услугите за поддръжка и ремонт в 27-те държави-членки на ЕС

Европейската комисия (ЕК) публикува поредния сравнителен доклад за цените на автомобилите по държави – членки. Основният извод, който се прави от ЕК е, че цените на автомобилите в реално изражение имат лек спад, като продължава тенденцията на уеднаквяването им в рамките на единния пазар на Европейския съюз.

Спад на реалните потребителски цени на автомобилите, изразени в съответните национални валути, се отчита в 24 от 27 държави-членки. В Нидерландия те са без промяна и имат увеличение в Обединеното кралство (+7.7 %) и Швеция (+2.7%). Трябва да се има предвид обаче, че купувачите на автомобили в тези две държави са се възползвали от необичаен спад на цените през 2008 г. (съответно -9,7% и -5,0%), така че днес те все пак са в по-добро положение в сравнение с началото на 2008 г. В Обединеното кралство движението на цените отразява също прекратяването през януари 2010 г. на временното намаление на ДДС.

Силно изразен спад на цените има в Словения (-13,4 %), Литва (-11,1 %), Словакия (-11,0 %), Румъния (-10,1 %), Чешката република (-9,4 %), Малта (- 9,2 %) и България (-9,1 %). Фактът, че през 2009 г. повечето нови държави- членки бяха засегнати по-силно от рецесията, отколкото ЕС като цяло, вероятно е допринесъл за намаленията на цените. На по-големите пазари реалните цени се понижават по-чувствително в Испания (-4,7 %), докато в Италия, Германия и Франция намаленията на цените са по-умерени (съответно -1,1 %, -1,0 % и -0,6 %).

В по-общ план спадът на реалните цени в целия ЕС още веднъж потвърждава благоприятната дългосрочна тенденция на намаление на потребителските цени, която се дължи на световния свръхкапацитет в производството и интензивната конкуренция между производителите на автомобили.

Годишна промяна на индекса на цените и на реалните цени на автомобилите в проценти (сравнение между януари 2010 г. и януари 2009 г.).
 

Направено е и съотношение в % на най -ниските (вдясно) и най-високите цени (вляво) на най-продаваните модели в страни от еврозоната.


 
За сметка на това цените на услугите за ремонт и поддръжка, както и за резервни части, продължават да нарастват значително над инфлацията (съответно +1,5 % и 0,7 % в реално изражение).
Въвеждането на повече конкуренция на пазара на след продажбеното обслужване на автомобилите е основната цел на новата рамка за конкурентно право за моторни превозни средства, приета през май и влязла в сила през юни 2010 г.. С новите правила се премахва груповото освобождаване от забрана за производители, чийто пазарен дял на пазара за ремонт и поддръжка надхвърля 30 % (понастоящем повечето от тях), което улеснява независимите сервизи, при случаи на откази за предоставяне на техническа информация или със злоупотребата с гаранции от страна на производителите и оторизираните от тях сервизи.

Докладът за цените на автомобилите е част от контрола, упражняван от Комисията, върху сектора на моторните превозни средства. Благодарение на доклада потребителите могат да сравняват цените на автомобилите в цяла Европа и да се възползват от възможностите на единния пазар на ЕС.

В доклада се предоставя информация за цените по държави за по-основните модели. На следния адрес може да се намери меморандум с допълнителен анализ на развитието на цените :

Няма коментари:

Публикуване на коментар