петък, 7 януари 2011 г.

Енергетика: Как биогоривата влияят върху земеползването

Европейската комисия публикува  доклад за непреките промени в земеползването, свързани с производството на биогорива и течни горива от биомаса. В доклада се признава, че непреките промени в земеползването може да  намалят емисиите на парниковите газове, багодарение на биогоривата, но също така се очертават и редица неясноти, свързани с наличните модели. В доклада се съобщава, че Комисията ще извърши оценка на въздействието, като вземе предвид потенциалните промени в съществуващото законодателство. Ако е необходимо, Комисията ще препоръча да се разгледат проблемните въпроси чрез  прилагане на превантивен подход. В допълнение, Комисията обявява, че ще продължи работата си в  тази  област, за да   гарантира, че политическите решения се базират на най-добрите научни достижения към момента, както и  да изпълни своите бъдещи задължения, свързани с анализа на  този въпрос.

Няма коментари:

Публикуване на коментар