четвъртък, 13 януари 2011 г.

Икономическа политика: Европейският семестър - нова архитектура за управление на икономиката на Европейския съюз

Какво представлява Европейският семестър?


Икономическата криза ясно показа нуждата от по-силно управление на икономиката и координация на ниво ЕС. Същевременно Европа отчита, че настоящата практика на преговори между държавите – членки и ЕС върху приоритетните цели и необходимите структурни реформи са без ясна синергия или връзки.
Ето защо през месеците май и юни 2010 г. Комисията предлага създаването на т.н „европейско полугодие (семестър)”. Тази нова архитектура за управление на икономиката е одобрена от държавите-членки на 7 септември 2010 година.
Европейският семестър означава, че ЕС и еврозоната предварително ще координират бюджетна и икономическата си политика, която да е в съответствие, както с Пакта за стабилност и растеж, така и със стратегията Европа 2020.
Европейският семестър започва с представяне на годишното проучване на растежа, в което Комисията прави солиден анализ въз основа на напредъка по целите заложени в стратегията Европа 2020 г., макро-икономически доклад и съвместен доклад за заетостта, и определя интегриран подход за възстановяване и растеж, като се съсредоточава върху ключови мерки.
Тези документи се отнасят за ЕС като цяло и след това ще бъдат разработени специфични препоръки за всяка страна.

Този подход цели осъществяване на  предварителна икономическа координация на равнище ЕС, докато националните бюджети са все още в процес на подготовкаКак работи Европейският семестър?

Новият цикъл преминава през няколко етапа:
  • Новият шестмесечен цикъл ще започва всяка година през януари, когато Комисията ще публикува Годишното проучване на растежа, което следва да бъде обсъдено от Съвета, както и от Европейския парламент преди пролетното заседание на Европейския съвет през месец март.
  • По време на пролетното заседание на Съвета и държавите-членки, основно на базата на Годишното проучване на растежа, ще определят основните предизвикателства пред ЕС и ще дадат стратегически съвети по политиките.
  • Вземайки под внимание тези съвети, държавите-членки ще представят и дискутират средносрочните си бюджетни стратегии чрез Програми за стабилност и сближаване и в същото време ще трябва да изготвят Национални програми за реформи, в които ще трябва да определят конкретните действия, които ще предприемат в областите заетост, научни изследвания, иновации, енергетика или социално включване. Тези два документа ще се изпращат на Европейската комисия за оценка през април.
  • Въз основа на оценката на Комисията, Съветът ще издава специфично ръководство за всяка страна през юни – юли, като е възможно да се дадат конкретни насоки към отделна страна, чиято политика и бюджет не отговарят на критериите(например, ако плановете им не са реалистични от гледна точка на макроикономическите допускания или те не се отнасят до основните предизвикателства по отношение на фискалната консолидация, конкурентоспособността, дисбаланси и др.)
  • Всеки юли, Европейския съвет и Съвета на министрите ще предлагат съвети за политиките на държавите – членки при финализиране на бюджетите им за следващата година. Правителствата ще предлагат проекта за бюджет на националните парламенти, които ще продължават да упражняват напълно правото си за вземане на решение за приемане на бюджета. С други думи, представената нова рамка по никакъв начин не ограничава суверенитета на националните парламенти.
Какъв е новият цикъл за наблюдение, според предложения законодателен пакет за управление на икономиката?

С цел засилване икономическото управление, Комисията прави предложение за пакет от правила, които да осигурят по-интензивно наблюдение и механизми за прилагане.
Елементите на този по-строг подход са изложени в съобщенията на комисията от 12 май и 30 юни 2010 г., допълнени от подготвителната работа и консултациите с широк кръг заинтересовани страни, по-специално от страна на оперативната група за Икономическо управление, председателствана от председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпуй.
В представения на 29 септември от Комисията законодателен пакет са изложени основните елементи от предложенията на Комисията относно икономическото управление, които  са укрепване на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), разширяване на наблюдението за макроикономическите дисбаланси и създаване на по-широк спектър от стимули и санкции, които да дадат тласък в правилна посока на по-ранен етап. Тези предложения са приветствани от Европейския съвет през октомври и декември. Комисията, Европейският парламент и Съветът изразяват съгласие, че приемането на законодателния пакет трябва да бъде ускорено ("fast-tracked"), и той да бъде приет до лятото на 2011 г., като по този начин стане част от новия цикъл за управление на икономиката

ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР

За да бъде успешен първият европейски семестър се изисква от държавите-членки и Комисията да положат всички усилия за приключване на задачите си в срок, така че първият Европейската семестър да бъде завършен чрез одобряване на специфичните за страните становища и препоръки до средата на 2011 година. Европейският парламент също ще играе ключова роля в този процес.

Първа фаза: Програма на Европейския съвет през март


Втора фаза: Програма на Европейския съвет април-юни


Няма коментари:

Публикуване на коментар